OSTOTILAUS

1. Tarjous ja hyväksyntä. Ostotilauksemme on tarjouksemme ostaa ostotilauksessa kuvatut tavarat tai palvelut ostotilauksessa mainitulla hinnalla jäljempänä ilmoitettujen ehtojen mukaisesti. Antamanne hyväksyntä Ostotilaukselle tai tekemänne toimet vastauksena Ostotilaukselle muodostavat hyväksyntänne tarjouksellemme sekä muodostavat sitovan sopimuksen näiden Ehtojen mukaisesti. Antamanne hyväksyntä tarjouksellemme rajoittuu ostotarjouksemme ehtoihin, mukaan lukien nämä Ehdot. Vastustamme kaikkien ehdottamienne ehtojen sisällyttämistä, mikäli ne ovat erilaisia tai lisäyksiä ostotilauksemme ehtoihin nähden, mukaan lukien nämä Ehdot. Antamamme hyväksyntä tavaroille tai palveluille ei merkitse, että hyväksymme mitkään ehdottamanne ehdot.

2. Lasku ja maksu. Laskussanne on oltava ostotilauksessamme näkyvä ostotilauksen numero, laskun on vastattava ostotilauksessamme olevaa summaa ja kuvausta, lasku on lähetettävä meille heti lähetyksen jälkeen osoitettuna Accounts Payable -osastolle eikä laskua saa päivätä aiemmalle päivämäärälle kuin ostotilauksessamme oleva lähetyspäivä, ellei toisin mainita. 

3. Toimitus. Kaikkien lähetettyjen tavaroiden toimitus tapahtuu Vapaasti lähettäjän varastolla (FCA) -toimitusehdolla ostotilauksessamme mainitussa paikassa ja ostotilauksessamme mainittuna päivämääränä, tai muuna päivämääränä, jonka saatamme ilmoittaa kirjallisesti jälkeenpäin. Jos tavarat lähetetään Yhdysvaltojen ulkopuolelta ja niitä koskeva ostotilaus määrittää toimitusehdon, kyseinen ehto tulkitaan Incoterms-toimitusehtojen mukaisesti. Ellei toisin mainita, kaikki tavarat on toimitettava fyysisesti laitoksellemme ohjeittemme mukaisesti. Mahdollisen rahti-, pikatoimitus- tai muiden kuljetusmaksujen maksamisesta tehdyn sopimuksen estämättä riski kuljetuksen aikaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta jää teidän kannettavaksenne. Keskeinen kysymys ostotilauksessa on aika. Teidän on ilmoitettava meille viipymättä mahdollisesta tulossa olevasta lakosta tai muista olosuhteista, jotka kohtuullisella todennäköisyydellä viivästyttävät tavaroiden lähetystä. 

4. Pakkaaminen ja lähettäminen. Turvallisen perillepääsyn takaamiseksi kaikki tavarat on pakattava asianmukaisesti tai muutoin valmisteltava kuljetusta varten. Pakkaukseen, laatikkoon, kuljetukseen tai toimitukseen liittyviä veloituksia ei sallita, ellei ostotilauksessamme toisin mainita. Jokaiseen pakkaukseen on merkittävä tilausnumero ja toimitusosoite, ja jokaisen lähetyksen tai toimituksen mukana on oltava eritelty pakkausluettelo. Saatamme harkintamme mukaan palauttaa ylilähetykset ja etuajassa tehdyt lähetykset takaisin teille omalla riskillänne ja kustannuksellanne, tai saatamme pitää tällaiset lähetykset itsellämme. 

5. Tutkimus. Laskemme, tarkastamme ja testaamme kaikki lähetykset sekä teidän tehtaallanne että meidän tehtaallamme. Maksun edellytyksenä on lopputarkastus tehtaallamme. Hylättyjen tai muutoin vaatimustenvastaisten tavaroiden palauttamisen kaikki kuljetuskustannukset, muut kustannukset ja katoamisen riski ovat teidän vastuullanne. Edellä mainitun estämättä voimme halutessamme pitää itsellämme kaikki vaatimustenvastaiset tavarat tai osan niistä ja vähentää tällaisten puutteiden korjauskustannukset ostohinnasta. Ostohinnan maksu kokonaan tai osittain ei missään tapauksessa tarkoita vaatimustenvastaisten tuotteiden hyväksymistä tai sitä, että luopuisimme oikeudestamme hylätä vaatimustenvastaiset tuotteet.

6. Meidän materiaalimme. Ellei ostotilauksessamme toisin mainita, omistusoikeus kaikkiin toimittamiimme tai maksamiimme malleihin, muotteihin, meisteihin, työkaluihin, kokoonpanotelineisiin ja erityiskiinnikkeisiin on meidän omaisuuttamme, ja teidän on pyydettäessä toimitettava kaikki tällaiset materiaalit meille. Kaikki tällaiset materiaalit on pidettävä hyvässä kunnossa, asianmukaisesti vakuutettuina meidän suojaamiseksemme, ja niitä saa käyttää vain meidän kirjallisesti tilaamaamme tai valtuuttamamme työhön. 

7. Työn tuotoksen omistajuus. Ostotilauksessamme olevat kohteet tai palvelut saattavat edellyttää suunnittelutyötä, tuotekehitystä, määrittelyjen kehitystä tai muita työn tuotoksia. Ellei ostotilauksessamme toisin mainita, kaikki tällaiset työn tuotokset ja kaikki niihin liittyvä taitotieto ovat meidän yksinomaista omaisuuttamme, ja ne on toimitettava meille pyydettäessä. Tällainen työn tuotos tai mikään sen osa ei missään tapauksessa ole teidän omaisuuttanne, eikä teidän pidä ottaa tai ottaa käyttää omistajuutta tai omistukseen perustuvia etuja siihen liittyen. Teidän velvollisuutenanne on toteuttaa mahdolliset lisätehtävät ja muut asiakirjat (mukaan lukien mutta ei rajoittuen tekijänoikeuksiin ja patentteihin liittyvät tehtävät), joita saatamme kohtuudella pyytää todistaaksemme tai viimeistelläksemme omistajuutemme tällaiseen työn tuotokseen.

8. Luottamukselliset tiedot. ”Luottamukselliset tiedot” merkitsevät tässä kaikkia meiltä saamianne tietoja, jotka koskevat nykyisiä tai tulevia tuotteita, prosesseja, liiketoimintakäytäntöjä, asiakkaita, resursseja tai muita asioita, olivatpa tällaiset tiedot ilmoitettu tai merkitty luottamuksellisiksi tai ei, pois lukien kaikki sellaiset tiedot, jotka olivat niiden toimitushetkellä julkisia tai tulivat julkisiksi toimitushetken jälkeen muista syistä kuin siksi, että rikoitte tätä kappaletta. Olette velvollinen tekemään seuraavat toimet: (i) säilyttämään kaikkia Luottamuksellisia tietoja ehdottoman luottamuksellisesti, (ii) olemaan käyttämättä mitään Luottamuksellisia tietoja muuhun kuin ostotilauksemme toteuttamiseen, (iii) olemaan julkaisematta tai paljastamatta Luottamuksellisia tietoja milloinkaan millekään muulle osapuolelle, paitsi omille työntekijöillenne ja alihankkijoillenne, jotka tarvitsevat tällaisia materiaaleja tai tietoja ostotilauksemme täyttämiseksi, (iv) teette parhaanne estääksenne työntekijöitänne, alihankkijoitanne ja alihankkijoittenne työntekijöitä käyttämästä tai paljastamasta Luottamuksellisia tietoja millekään osapuolelle, paitsi tämän kappaleen sallimissa rajoissa, ja (v) palauttamaan kaikki Luottamukselliset tiedot meille meidän niin pyytäessä ostotilauksen täyttämisen tai irtisanomisen jälkeen. Tämän kappaleen ehdot pysyvät voimassa ostotilauksen täyttämisen tai irtisanomisen jälkeen.

9. Alkuperätodistukset. Osana velvollisuuksianne on kaikkien tavaroiden alkuperätodistuksen toimittaminen. Saatamme pidättää maksun tai irtisanoa ostotilauksen, jos ette toimita alkuperätodistusta vähintään vuosittain ja aina minkä tahansa tavaran alkuperän muuttuessa.

10. Takuu. Kaikki teille ostotilauksemme mukana lähetetyt määritykset, piirustukset ja tiedot sisältyvät siihen. Annatte nimenomaisen takuun sille, että (i) missään tavarassa ei ole materiaali- eikä valmistusvirheitä, (ii) kaikki tavarat vastaavat sovellettavia määrityksiä, piirustuksia, näytteitä, kuvauksia tai muita teille antamiamme ohjeita, ja(iii) jos emme ole antaneet tavaroihin liittyviä suunnittelumäärityksiä, missään tavarassa ei ole suunnitteluvirheitä. Tämä takuu on voimassa meille antamienne muiden takuiden lisäksi. 

11. Loukkaamattomuus. Takaatte sen, että meille toimittamanne tavarat eivät loukkaa eivätkä tule loukkaamaan mitään voimassa olevaa yhdysvaltalaista tai ulkomaista patenttia, tavaramerkkiä, tekijänoikeutta tai muuta tekijän- ja teollisoikeutta paitsi siinä laajuudessa, missä tällainen loukkaus on välttämätön seuraus meidän teille antamistamme määrityksistä. 

12. Lain noudattaminen. Esitätte ja takaatte, että kaikki tavarat ovat sovellettavien Yhdysvaltain hallituksen tai minkä tahansa osavaltion tai niiden poliittisten alaosien lakien, sääntöjen, säädösten, asetusten tai määräysten mukaisia. Edellä mainitun yleiskattavuutta mitenkään rajoittamatta esitätte ja takaatte, että mitkään Liittovaltion ruokia, lääkkeitä ja kosmetiikkaa koskevan lain (Federal Food Drug and Cosmetic Act) pykälän 303(c) piiriin kuuluvat tavarat eivät ole väärennettyjä tai virheellisesti brändättyjä laissa tarkoitetulla tavalla eivätkä ole tavara tai hyödyke, jota ei saa kyseisen lain pykälien 404 ja 505 säännösten mukaisesti tuoda osavaltion väliseen kauppaan. Lisäksi esitätte ja takaatte, että kaikki tavarat, jotka kuuluvat Yhdysvaltain ruokia, lääkkeitä ja kosmetiikkaa koskevan lain (U.S. Food, Drug and Cosmetic Act), liittovaltion säännöstön (Code of Federal Regulations) kohdan Title 21, USP:n luokan VI standardien tai ISO 10993 -standardien piiriin, on valmistettu hyvien tuotantotapojen mukaisesti ja noudattavat kaikkien tällaisten lakien, säädösten ja standardien nykyisiä versioita. Mikäli FDA tai jokin toinen sääntelyviranomainen tekee tarkastuksen, teette yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa ja ilmoitatte meille 24 tunnin kuluessa siitä, kun teille on ilmoitettu FDA:n tai muun sääntelyviranomaisen tarkastuksesta tai tiedustelusta, joka liittyy meidän teiltä ostamiimme tavaroihin.  

Proto Labs on yhtäläisiä mahdollisuuksia puolustava työnantaja, ja teidän on noudatettava liittovaltion säännöstön pykäliä 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) ja 60-741.5(a). Nämä säädökset kieltävät pätevien yksilöiden syrjinnän suojatun veteraanistatuksen tai vammaisuuden perusteella sekä kaikkien yksilöiden syrjinnän rodun, ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai kansallisen alkuperän vuoksi.

13. Takaisinkutsut. Ilmoitatte meille heti, mikäli havaitsette joidenkin tavaroiden kuuluvan takaisinkutsun, markkinoilta vedon tai korjauksen piiriin. Päätös takaisikutsun tai muun korjaustoimen tekemisestä tuotteisiimme tai palveluihimme liittyen on pelkästään meidän. Mikäli mitkään tarjoamanne tavarat kutsutaan takaisin tai vedetään markkinoilta taikka sisältävät materiaalia, joka kutsutaan takaisin tai vedetään markkinoilta vapaaehtoisesti tai lain nojalla, te kannatte kaikki tällaisen takaisinkutsun, markkinoilta vedon tai korjauksen kustannukset ja kulut, mukaan lukien kulut, jotka syntyvät asiakkaille ilmoittamisesta, tällaisten tavaroiden vaihtamisesta ja lähettämisestä, sekä kolmansia osapuolia kohtaan olevien velvoitteiden täyttämisestä, jotka syntyvät tällaisen takaisinkutsun, markkinoilta vedon tai korjauksen vuoksi. Teette kanssamme täysimittaista yhteistyötä pannaksenne toimeen takaisinkutsun, markkinoilta vedon tai korjauksen ja viestinnän sääntelyviranomaisten, asiakkaiden, käyttäjien ja tiedotusvälineiden kanssa.

14. Vaaralliset materiaalit. Jos jotkin tavarat koostuvat ihmisen terveydelle tai turvallisuudelle vaarallisesta materiaalista tai sisältävät tällaista materiaalia, annatte meille etukäteisen ilmoituksen tällaisista vaaroista ennen tällaisten tavaroiden toimitusta.

15. Konfliktialueiden mineraalit. Toimittaja tunnustaa, että konfliktialueiksi nimetyiltä alueilta, kuten Kongon demokraattisesta tasavallasta (”DRC”) ja Keski-Afrikasta, peräisin olevien mineraalien käyttö on säänneltyä. Näiltä alueilta peräisin olevia tärkeinä pidettäviä metalleja ovat kulta (Au), tantaali (Ta), volframi (W) ja tina (Sn) ja niistä käytetään nimitystä (”Konfliktialueiden mineraalit”). Nämä on mainittu Yhdysvaltain Dodd-Frank Wall Street -uudistus ja kuluttajansuojalain (Dodd-Frank Wall Street Reform and Customer Protection Act) pykälässä 1502 ja kyseisen lain toteuttavissa Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaiseen säännöissä (koodattu liittovaltion säännöstöön 17 C.F.R., osa 240 ja 249b) (”Sääntö”). Toimittaja suostuu auttamaan Proto Labs -yhtiötä kaikissa tietopyynnöissä, todistuksissa tai muissa vastaavissa asiakirjoissa, joita Proto Labs saattaa kohtuudella pyytää taatakseen, että Toimittajalta ostetut materiaalit noudattavat tätä pykälää. Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan Proto Labs -yhtiölle välittömästi todettuaan olevan syytä uskoa tai havaittuaan, että jokin materiaaleista ei ole tässä osiossa olevan esityksen ja takuun mukainen. Toimittaja esittää ja takaa, että missään Proto Labs -yhtiölle myydyssä materiaalissa ei ole Konfliktialueiden mineraaleja, jotka ovat peräisin Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaasta. Antaakseen tällaisen esityksen ja takuun Toimittaja tekee Säännössä kuvatut toimenpiteet alkuperämaan selvittämiseksi sekä noudattaa alalla kehitettyjä parhaita käytäntöjä. Mikäli jonkin materiaalin väitetään sisältävän tai se sisältää Konfliktialueiden mineraaleja taikka Toimittaja rikkoo tämän osion määräyksiä, Toimittaja sitoutuu turvaamaan tappioilta Proto Labsin, sen tytäryhtiöt ja niiden vastaavat virkailijat, johtajat, työntekijät, asiamiehet ja oikeudelliset seuraajat sekä puolustamaan näitä mainittuja tahoja sekä suojaamaan nämä tahot kaikilta vaateilta, vahingoilta, menetyksiltä ja vahingonkorvauskustannuksilta ja -kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot). 

16. 3D-tulostettavan metallimateriaalin toimittajaa koskevat ehdot. Teidän on otettava meihin yhteys, jos tuote/materiaali ei vastaa vaatimuksia. Vaatimustenvastaisen tuotteen/materiaalin hyväksymismenettelyn on oltava yhtiömme toimitusketjun edustajan (Supply Chain Representative) määräysten mukainen. Teidän on ilmoitettava meille kaikista tuotteeseen ja/tai prosessiin tehtävistä muutoksista ja hankittava hyväksyntä yhtiömme valtuuttamalta toimitusketjun edustajalta. Proto Labs, sen asiakkaat ja sääntelyviranomaiset säilyttävät itsellään oikeuden päästä organisaationne kaikkiin niihin toimitiloihin ja asiakirjoihin, jotka liittyvät tähän tilaukseen. AS9100-standardi edellyttää, että välitätte kaikki sovellettavat asiakas-/sääntely-/AS9100-vaatimukset alitoimittajillenne (tarvittaessa mukaan lukien ostoasiakirjoissa ja tärkeimmissä ominaisuuksissa olevat vaatimukset). Emme kuitenkaan salli 3D-tulostettavan metallimateriaalin toimittajien teettää mitään tuotetta tai prosessia alihankintana ilman nimenomaista kirjallista lupaamme. Tähän tapahtumaan liittyvät asiakirjat asetetaan asiakkaittemme ja sääntelyviranomaisten saataville sopimuksellisten tai säädösten vaatimusten vuoksi. Ellemme toisin määritä, Ostotilaukseen liittyviä asiakirjoja on säilytettävä vähintään yhden (1) vuoden ajan ostotilauksen täyttämispäivämäärästä lukien. Edellytämme kaikkien toimitusten olevan 100 %:sti ajoissa. Jos sovittua toimitusaikaa ei voida toteuttaa, vastaavalle Proto Labs -yhtiön toimitusketjun edustajalle on ilmoitettava etukäteen. Vaadimme, että toimittamanne tuotteet ovat annetun Ostotilauksen mukaisesti oikeellisia ja vailla virheitä. Saatamme myös edellyttää tiettyjä toimia tapauksissa, joissa ongelmaa ei saada korjattua nopein ja/tai tehokkain korjaustoimenpitein. Näitä toimia saattavat olla muun muassa jotkin tai kaikki seuraavista: maksun pidättäminen, kunnes ongelma on ratkaisu, liiketoiminnan lopettaminen kanssanne ja/tai oikeustoimet.

17. Peruuttaminen. Mikäli rikotte jotakin ostotilauksen velvoitetta, saatamme peruuttaa ostotilauksenne antamalla teille ilmoituksen. Voimme lisäksi peruuttaa ostotilauksemme ilmoittamalla teille asiasta, mutta ilmoittamatta syytä koska tahansa ennen tavaroiden toimitusta tai palveluiden täyttämistä. Jos peruutamme ostotilauksemme ilmoittamatta syytä, ja jos ostotilaus käsittää tavaroita, jotka on nimenomaisesti valmistettu meille, tai palveluita, maksamme korvaamattomat todelliset kustannuksenne, jotka ovat aiheutuneet ennen peruutusilmoituksemme vastaanottamista, sekä kaikki peruuttamisesta suoraan aiheutuneet kustannukset. Suoritamme tällaisen maksun vasta kun olette toimittanut meille tällaisista kustannuksista sellaiset todisteet, joita saatamme kohtuudella pyytää. Tällainen maksu ei koskaan ylitä ostotilauksessamme mainittua hintaa. Kun vastaanotatte peruutusilmoituksen, teidän on tehtävä tarvittavat toimet peruutuskustannuksien minimoimiseksi, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen nimenomaisesti pyytämämme vaiheet. Emme ole vahingonkorvausvastuussa teille mistään ostotilauksemme peruutuksesta, olipa syy mainittu tai ei, paitsi siten kuin tässä kappaleessa määritetään.

18. Tappioilta turvaaminen. Sitoudutte turvaamaan meidät tappioilta ja suojaamaan meidät kaikilta menetyksiltä, kustannuksilta tai vahingoilta, mukaan lukien asianajopalkkiot, jotka aiheutuvat kappaleissa 11 ja 12 määritettyjen esitysten ja takuiden rikkomuksesta, kappaleessa 13 kuvatusta takaisinkutsusta, markkinoilta vedosta tai korjauksesta, sekä kaikista henkilön kuolemaan tai vammautumiseen liittyvistä vaateista, jotka aiheutuvat tai liittyvät tavaroihin tai palveluihin, mukaan lukien rajoituksetta virheet suunnittelussa, materiaaleissa tai valmistuksessa, paitsi siinä määrin, jossa tällaiset menetykset, kustannukset, vahingot tai kulut johtuvat yksinomaan meidän laiminlyönnistämme.

19. Alihankinta. Ette saa delegoida tai hankkia alihankintana mitään ostotilauksemme velvoitetta ilman etukäteistä kirjallista suostumusta meiltä.

20. Vakuutus. Teillä on oltava vakuutus, jollaista kohtuudella pyydämme. Riippumatta siitä pyydämmekö tietynlaista vakuutuskattavuutta tai emme, teillä on oltava vakuutuksia sellaisilta vakuuttajilta, joiden uskotte olevan vastuullisia ja hyvämaineisia, ja vakuutusten summat ja kattavuudet vastaavat sitä, mitä yrityksenne kanssa samanlaisella alalla toimivilla ja samanlaisia kiinteistöjä samoilla alueilla omistavilla yrityksillä yleensä on. Teidän on toimitettava meille tällaisesta vakuutuksesta todistukset ja muut todisteet, joita saatamme kohtuudella pyytää.

21. Verot. Ellei ostotilauksessamme toisin mainita, te maksatte kaikki valmiste-, työsuhde-, myynti-, käyttö- ja muut verot, jotka koskevat tavaroiden ja palveluiden myyntiä ja ostoa, ja sitoudutte turvaamaan meidät tappioilta ja suojaamaan meidät verovelvollisuudelta näiden verojen osalta. 

22. Sopimukset valtion kanssa. Jos meidän ostotilauksemme liittyy liittovaltion hallinnon kanssa tekemäämme sopimukseen, osapuolet sisällyttävät täten mukaan sääntöjen 41 C.F.R. §§ 60-1.4(a)(7) ja 60-250.5(a) ja 60-741.5(d) vaatimukset, mikäli ne ovat sovellettavissa.

23. Itsenäinen alihankkija. Suhteenne meihin on pelkästään itsenäinen alihankkija. Henkilöt, jotka osoitatte tarjoamaan tavarat ja palvelut ovat teidän työntekijöitänne. Olette yksinomaisesti vastuussa kaikkien niiden korvausten ja kulujen maksamisesta, jotka olette velkaa näille työntekijöille, sekä työsuhteeseen mahdollisesti liittyvien verojen ja työntekijöiden vakuutusten maksamisesta. Ostotilauksemme tai näiden Ehtojen ei saa missään tilanteessa tulkita muodostavan kumppanuus-, yhteisyritys-, edustajuus- tai luottamusasemasuhdetta. 

24. Määritelmät. Näissä Ehdossa käytettynä ”me”, ”meitä” ja ”meidän” viittaavat Proto Labs, Inc. -yhtiöön, sen tytäryhtiöihin, osakkuusyhtiöihin, virkailijoihin, johtajiin ja työntekijöihin; ”te” ja ”teidän” viittaavat ostotilauksessamme mainittuun toimittajaan, ”meidän ostotilauksemme” viittaa ostotilaukseen, johon nämä Ehdot on liitetty, tai mikäli niitä ei ole liitetty, ostotilaukseen, jossa viitataan näihin Ehtoihin; ja ”tavarat” ja ”palvelut” viittaavat tavaroihin ja palveluihin, jotka toimitetaan ostotilauksemme nojalla. Näiden Ehtojen osioiden otsikot ovat vain luettavuuden helpottamiseksi, eivätkä ne vaikuta näiden Ehtojen tulkintaan.

25. Englannin kieli. Kaikki tämän asiakirjan nojalla tai suoraan siihen liittyen toteutetut, annetut tai asetetut asiakirjat, ilmoitukset ja oikeustoimet ovat englannin kielellä, ja kaikkien sanojen ja ilmaisujen tarkoitus tässä Ostotarjouksessamme ja näissä Ehdoissa määritellään ja tulkitaan englannin kielellä.

26. Muita tietoja. Nämä Ehdot ovat Minnesotan osavaltion aineellista oikeutta koskevan lainsäädännön alaisia, ja lainvalintaperiaatteet jätetään huomiotta. Tähän ostotilaukseen ei sovelleta YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta. Nämä Ehdot ja ostotilauksemme muodostavat osapuolten koko ymmärryksen niiden aiheesta. Mikään tämän sopimuksen muokkaus tai sopimuksesta luopuminen ei sido meitä, ellei sitä ole tehty kirjallisesti ja ellei siinä ole meidän allekirjoitustamme. Vaikka emme voisikaan panna täytäntöön jotakin näiden Ehtojen määräystä ostotilauksessamme, sitä ei pidä tulkita mitätöinniksi. Tässä olevat korjaavat toimenpiteet ovat kumulatiivisia ja ne ovat lisänä kaikkiin muihin lain tai omaisuuden avulla tehtyihin korjaaviin toimenpiteisiin. Mikään tämän sopimuksen määräyksen rikkomuksen mitätöintiä ei pidä tulkita minkään muun rikkomuksen mitätöinniksi tai tällaisten määräysten mitätöinniksi. 

Näitä Ehtoja muutettiin viimeksi elokuussa 2016.