Juridisk information

Den information och de material som är tillgängliga på eller från denna webbplats skyddas av amerikansk och internationell upphovsrättslagstiftning, och är upphovsrättsligt skyddade verk som tillhör Proto Labs, Inc. Obehörig användning, kopiering, distribuering, mångfaldigande, publicering eller modifiering av denna information eller dessa material kan bryta mot federal, delstatlig eller internationell varumärkeslagstiftning, rättspraxis, patentlagstiftning och/eller amerikansk eller internationell upphovsrättslagstiftning. Den som överträder detta kan bli föremål för rättsliga åtgärder. 

Proto Labs®, ProtoQuote®, Protomold®, FirstQuote®, Firstcut® och Fineline® är registrerade varumärken som tillhör Proto Labs, Inc. Alla övriga Proto Labs varumärkes- eller produktnamn eller logotyper på den här webbplatsen, inklusive Real Parts. Really Fast™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Proto Labs, Inc. Att ett varumärke, ett produktnamn eller en logotyp saknas på denna lista utgör inget avstående från några av Proto Labs varumärkesrätter eller övriga immaterialrätter som gäller detta namn eller denna logotyp.

Inget som finns på webbplatsen bör tolkas som en – underförstådd – upplåtelse av en licens eller rättighet att använda några varumärken som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Proto Labs, Inc.

Du är välkommen att använda Proto Labs webbplatser, såsom protolabs.se, protolabs.com, protomold.com, firstcut.com och andra webbplatser som visar dessa villkor (gemensamt kallade ”webbplatsen”). Webbplatsen drivs av Proto Labs, Inc. (”Proto Labs”, ”vi” eller ”oss”) med säte på 5540 Pioneer Creek Drive, Maple Plain, Minnesota 55359.  

TJÄNSTER
Via webbplatsen kan du få information om våra tjänster, begära en offert genom våra offertverktyg Proto Quote® eller First Quote® online, beställa produkter och utnyttja andra tjänster som vi erbjuder ibland (gemensamt kallade ”tjänster”). Din åtkomst till och användning av webbplatsen och tjänsterna omfattas av följande villkor (”villkor”) och all tillämplig lagstiftning.

DITT SAMTYCKE
Ta några minuter och läs igenom dessa villkor innan du använder webbplatsen. Din användning av webbplatsen kräver att du godkänner och följer dessa villkor, online-integritetspolicyn, ProtoQuote, beställningsvillkoren samt försäljningsvillkoren (om tillämpligt) samt andra meddelanden och ”klickbara” avtal som vi kan fastslå och lägga upp ibland som alla införlivas genom hänvisning i detta dokument. När du besöker eller surfar på vår webbplats eller använder tjänsterna accepterar du dessa villkor utan begränsning eller förbehåll. Om du inte samtycker till dessa villkor har du inte rätt att få åtkomst till eller använda webbplatsen eller tjänsterna.

ÄNDRINGAR
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande, genom att lägga upp en reviderad version av dessa villkor under länken ”Användningsvillkor” längst ner på varje sida på denna webbplats. Om du fortsätter använda webbplatsen efter att vi har lagt upp reviderade villkor samtycker du till att du är bunden av de reviderade villkoren.

ÄGANDERÄTT
Innehåll
Om inte annat anges skyddas webbplatsen och tjänsterna tillsammans med deras formgivning, text, innehåll och annat som har med webbplatsen och tjänsterna (”innehåll”) att göra av tillämplig upphovsrätts-, varumärkes- eller annan äganderättslagstiftning (inklusive men inte begränsat till immaterialrätt) och alla rättigheter i denna ägs av Proto Labs eller tredje man som har gett oss tillstånd att använda deras innehåll. Om inte annat anges här får inget innehåll användas, kopieras, mångfaldigas, distribueras, publiceras på nytt, laddas ner, modifieras, bakåtutvecklas, visas, läggas upp eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från oss. Vi tillåter att du lagligen har åtkomst till och använder webbplatsen för att tillfälligt ladda upp modeller, visa, ladda ner, arkivera och skriva ut delar av webbplatsen för din personliga användning, under förutsättning att du inte ändrar materialet och att du bevarar alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt som finns i materialet.

Varumärken och servicemärken
Alla Proto Labs logotyper, produktnamn, sidhuvuden, anpassad grafik, knappikoner, varumärken, servicemärken och logotyper som visas på webbplatsen är – om inte annat anges – Proto Labs servicemärken, varumärken (vare sig de är registrerade eller inte) och/eller varumärkesidentitet (”märken”). Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller varmärkesidentiteter som nämns, visas, citeras eller på annat sätt anges på webbplatsen tillhör respektive ägare. Du har inte behörighet att visa eller använda dessa märken på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från oss. Användning eller missbruk av märken eller andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller varumärkesidentiteter eller annat material som finns här, utom det som tillåts här, är uttryckligen förbjuden. Offerter och tillverkade varor eller tjänster kan omfattas av ett eller flera av följande amerikanska patent: 6,701,200; 6,836,699; 7,590,466; 7,496,528; 7,123,986; 7,089,082; 7,630,783; 7,299,101; 7,574,339; 7,836,573; 7,840,443; 7,957,830; 8,140,401; 8,295,971; 8,239,284; 8,745,517.

Dina modeller
Du framhåller och garanterar att du äger eller har rätt att skicka formgivning, ritningar, modeller eller prototyper (”modell”) som ska användas genom webbplatsen i syfte att få tjänster. Du beviljar härmed Proto Labs ett icke-exklusivt, överlåtbart tillstånd att kopiera, modifiera och använda alla modeller som du skickar via webbplatsen uteslutande i syfte att tillhandahålla de tjänster som du har begärt.

Om du modifierar kontaktuppgifterna för en modell samtycker du vidare till att du: a) är behörig eller har bemyndigat en person att ändra kontaktuppgifterna, b) har angett alla kontaktuppgifter, c) själv ansvarar för eventuella följder av fel i kontaktuppgifterna och d) själv ansvarar för alla användning av denna webbplats av någon du har lämnat åtkomst till sådana modeller, inklusive eventuella ändringar som görs på modellerna.

BETALNING OCH AVGIFTER
Du samtycker till att betala alla avgifter och andra kostnader som åsamkats dig (inklusive eventuella tillämpliga skatter) för de tjänster du har begärt genom webbplatsen i enlighet med ProtoQuote samt beställnings- och försäljningsvillkoren (det som är tillämpligt).

FRISKRIVNING SOM GÄLLER HYPERLÄNKAR
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av Proto Labs eller tredje man. En länk till tredje mans sida innebär inte att vi samtycker till, stödjer eller övertar något ansvar för den webbplatsen eller för användningen av produkter och tjänster som är tillgängliga via webbplatsen. Vi gör inga framställningar och lämnar inga garantier – uttryckliga, underförstådda eller på annat sätt – om webbplatser som tillhör tredje man.

FRISKRIVNINGAR
VI LÄMNAR INGA FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER FÖR DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL, INKLUSIVE OFFERTER, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM DU FÅR FRÅN DENNA WEBBPLATS OCH SOM TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DE ÄR TILLGÄNGLIGA. VI FRISKRIVER OSS HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER – UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA – INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM GÄLLER ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED HÄNSYN TILL DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS INKLUSIVE ALLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE ATT DENNA WEBBPLATS, DESS SERVRAR ELLER E-POST SOM SKICKAS FRÅN OSS KOMMER ATT VARA FRI FRÅN SKADLIGA KOMPONENTER (INKLUSIVE VIRUS). VI LÄMNAR INGA FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER MOT EVENTUELL RADERING, FELLEVERANS ELLER MISSLYCKAD LAGRING AV KOMMUNIKATION, PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR ELLER ANNAN DATA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL MODELLER SOM LÄMNAS AV DIG NÄR DU BEGÄR EN OFFERT.


Informationen och allt annat material på denna webbplats lämnas i allmänt informationssyfte och utgör inte professionell rådgivning. Det är ditt ansvar att bedöma riktigheten och fullständigheten i all information som är tillgänglig på denna webbplats eller på någon annan webbplats som den är länkad till.

ANSVARSFRISKRIVNING
I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG UTESLUTER OCH FRISKRIVER SIG Proto Labs OCH DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA, AGENTER, LEVERANTÖRER, ENTREPRENÖRER, EFTERTRÄDARE OCH ÖVERTAGARE HÄRMED FRÅN ANSVAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER OCH KOSTNADER AV VILKEN SOM HELST KARAKTÄR OCH HUR DE ÄN HAR UPPSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, SKADESTÅNDSRELATERADE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATAFÖRLUST, FÖRLUST ORSAKAD AV VIRUS, FÖRLORAD INKOMST ELLER VINST, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ EGENDOM, KRAV FRÅN TREDJE MAN ELLER ANDRA FÖRLUSTER AV VILKEN SOM HELST KARAKTÄR, ÄVEN OM DET HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA. DU ÖVERTAR ALLT ANSVAR FÖR ATT ETABLERA METODER FÖR SÄKERHETSKOPIERING AV DATA OCH VIRUSKONTROLL SOM DU ANSER VARA NÖDVÄNDIGA. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM DET PÅSTÅDDA ANSVARET HAR UPPSTÅTT GENOM AVTAL, VÅRDSLÖSHET, TVIST, STRIKT ANSVAR ELLER GENOM NÅGOT ANNAT. OM NÅGON DEL AV DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING ÄR OGILTIG ELLER EJ VERKSTÄLLBAR AV NÅGON ANLEDNING, DÅ KOMMER VÅRT TOTALA ANSVAR (OCH ANDRA PERSONER ELLER ENHETER VARS ANSVAR ANNARS SKULLE HA VARIT BEGRÄNSAT) FÖR ANSVAR SOM I ANNAT FALL SKULLE HA VARIT BEGRÄNSAT INTE ATT ÖVERSTIGA FEM DOLLAR (5,00 USD).

Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag för underförstådda garantier eller vissa sorters begränsningar eller ansvarsfriskrivningar, och det kan därför hända att begränsningarna eller ansvarsfriskrivningarna i dessa villkor inte gäller för dig.  

DINA ÅTAGANDEN
Du intygar att du är minst 18 år. Du samtycker till att lämna sanningsenlig, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv.

Du samtycker till att använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar, regler, föreskrifter samt dessa villkor. Du samtycker till att till webbplatsen inte ladda upp eller överföra virus, trojaner, maskar eller annat som har utformats för att störa, avbryta eller splittra normala driftprocesser på en dator.  

Ditt konto, inklusive ditt användarnamn och lösenord, är personligt för dig och får inte användas av någon annan. Du ansvarar för att hemlighålla ditt användarnamn och lösenord och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som inträffar med ditt användarnamn och lösenord av dig eller av någon annan som använder ditt användarnamn och lösenord oavsett om du godkänt denna användning eller inte. Du är skyldig att omgående informera oss om eventuella uppenbara säkerhetsbrott såsom förlust, stöld, obehörigt yppande eller användning av ditt användarnamn eller lösenord (kontakta oss på [email protected]). Du ansvarar för eventuell obehörig användning av ditt konto tills vi har meddelats om detta.

All obehörig ändring, manipulering med eller ändring av information eller störande av tillgängligheten till eller åtkomsten till denna webbplats är strängt förbjuden. Proto Labs förbehåller sig alla tillgängliga rättigheter och rättsmedel. Du samtycker till att gottgöra, friskriva och hålla oss skadeslösa liksom våra tjänstemän, chefer, agenter, företrädare och anställda från alla anspråk, ansvar, förluster, utlägg eller krav, inklusive advokatkostnader, som har att göra med dina brott mot dessa villkor och din åtkomst till och användning av webbplatsen.

MODIFIERING OCH UPPHÖRANDE
Vi förbehåller oss rätten att när som helst – tillfälligt eller permanent – modifiera, redigera, ta bort, stänga av eller upphöra med denna webbplats (eller en del av den) med eller utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte gentemot dig eller tredje man för sådan modifiering, redigering, radering, avstängning eller upphörande av denna webbplats.

ALLMÄNT
Dessa villkor, tillsammans med vår integritetspolicy som finns online, ProtoQuote och beställnings- och försäljningsvillkor (om tillämpligt) och alla övriga klickbara avtal som du kan stöta på, som uttryckligen har införlivats här, innehåller samtliga villkor mellan dig och oss om användningen av webbplatsen. Vår underlåtenhet att verkställa bestämmelser i dessa villkor ska varken anses som ett avstående från sådana bestämmelser eller rätten att verkställa sådana bestämmelser. I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, kommer denna ogiltighet inte att påverka giltigheten för övriga bestämmelser, och partnerna kommer att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en bestämmelse som till syfte och ekonomisk effekt påminner om den ogiltiga bestämmelsen. Dessa villkor ska regleras och tolkas enligt lagstiftningen i delstaten Minnesota i USA utan hänsyn till lagkonflikter. Det är endast meningen att personer i USA och Kanada ska ha åtkomst till webbplatsen. Åtkomst till eller användning av denna webbplats kan vara förbjuden genom lag i vissa länder eller jurisdiktioner. Du ansvarar för att följa tillämpliga lagar i det land från vilket du begär åtkomst till webbplatsen. Du samtycker härmed till och avstår från alla invändningar mot den exklusiva behörigheten för den federala domstolen och delstatsdomstolen i delstaten Minnesota och jurisdiktionsorten där för att lösa eventuella tvister eller krav som uppstår vid eller i samband med användningen av webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att skicka e-post till oss på [email protected], ringa +46 8 751 10 10, faxa +358 2900 91009 eller skicka post till Box 1073, 164 25 Kista, Sverige.  

Dessa villkor reviderades den 17 mars 2014.

Uppdaterad i maj 2018

SEKRETESSMEDDELANDE

Detta sekretessmeddelande (”meddelandet”) anger hur vi, Proto Labs, Limited på adress Halesfield 8, Telford, Shropshire, Storbritannien, och var(t) och en/ett av våra lokala och internationella dotterbolag, affärsenheter och försäljningskontor (koncern, vi, oss, vår) från tid till annan behandlar de personuppgifter som rör individer (varav var och en ”användare”, ”du”, “din/ditt”) som kontaktar oss eller använder våra webbplatser, tjänster, program, vårt innehåll och relaterade funktioner (gemensamt kallade ”tjänsterna”) eller som besöker oss vid mässor, evenemang eller i våra utrymmen.

Om du har några frågor om detta meddelande kan du kontakta oss med e-post på [email protected]. Om du vill kontakta våra lokala kontor hittar du uppgifter på sidan Kontaktuppgifter.

Detta meddelande och våra användarvillkor och eventuella andra dokument som det hänvisas till i dessa dokument, anger våra åsikter och förfaranden vad beträffar dina personuppgifter och hur vi hanterar dem. Läs dessa dokument noggrant. Genom att besöka vår webbplats eller använda våra tjänster, godkänner du den behandling som beskrivs i detta meddelande, i våra användarvillkor samt i relaterade dokument.

Vi meddelar dig genom publicering på vår webbplats eller på annat sätt om vi från tid till annan gör ändringar i detta meddelande. Om du fortsätter att använda tjänsterna efter att du fått meddelande om dylika ändringar kommer detta att utgöra ditt samtycke vad beträffar det ändrade meddelandet.

Våra tjänster är inte avsedda för barn under 13 års ålder. Vi samlar inte medvetet in, använder inte och avslöjar inte personuppgifter om besökare som är under 13 år gamla. Om du är under 18 år behöver du samtycke från din förälder eller målsman för att kunna använda våra tjänster och för att kunna ge oss dina personuppgifter.

Denna version av vårt sekretessmeddelande publicerades i maj 2018.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter” avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, kallad ”registrerad person” som kan identifieras direkt eller indirekt. Uppgifterna kan innefatta namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, platsdata, cookies, samtalsinspelning och liknande information. De kan även innefatta ”speciella personuppgiftskategorier”, till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller medlemskap i fackföreningar, samt behandling av genetiska data, biometriska data för att på ett unikt sätt identifiera den registrerade personen, data om hälsa eller data som rör en fysisk persons sexliv eller sexuella läggning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan behandla följande personuppgifter:

 • Information som du tillhandahållit. Du kan ge oss information om dig själv genom att fylla i formulär, till exempel kontaktformuläret på vår webbplats, beställa tjänster, begära en offert, beställa en produkt, delta i en tävling, svara på en kampanj, svara på en enkät, söka lediga platser, ladda upp information, skicka e-mail till oss, ringa eller på annat sätt vara i kontakt med oss. Denna information kan innefatta ditt namn, din e-postadress, din faktureringsadress, din leveransadress, ditt telefonnummer, din plats och arbetsplats, din betalningsinformation, innehållet i e-post du skickar till oss och liknande information. 
 • Information om andra. Du kan också tillhandahålla personuppgifter som rör tredje parter, till exempel personer som du arbetar med, personen som betalar för dina beställningar, din vän om du använder vår hänvisningstjänst för att berätta för en vän om våra produkter, tjänster eller kampanjer, samt om andra personer.
 • Information om din enhet.I samband med vart och ett av dina besök på vår webbplats kan vi samla in teknisk information om din enhet, till exempel IP-adress, operativsystem, webbläsare, inställningar för tidszon, webbadressen för den webbplats som du länkade direkt från till vår webbplats, clickstream-data för webbadressen, interaktionsinformation om sidan (till exempel rullning, klick och mouseover) samt sätt som används för att lämna sidan.
 • Information från tredjepartskällor. Detta kan innefatta information som mottagits från kreditreferensbyråer, fraktbolag, våra tjänsteleverantörer och övriga tredje parter.

I allmänhet är du inte skyldig att ge sådan information men det är möjligt att vi utan den inte kan tillhandahålla vissa av våra tjänster till dig. Vi kan kräva att få information från kreditreferensbyråer innan vi ingår ett tjänsteavtal med dig. Vissa personuppgifter är obligatoriska för att vi ska kunna efterleva obligatoriska due diligence-processer för kunder innan vi kan tillhandahålla tjänsterna.

Information om tredje parter bör endast tillhandahållas om du bevisligen har tillstånd att lämna sådan information eller om informationen är offentligt tillgänglig.

Vi kommer att lita på att den information du tillhandahåller är korrekt, fullständig och uppdaterad och du samtycker till att se till att så är fallet.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Behandlingen av personuppgifter görs endast i enlighet med gällande lagstiftning, för följande syften:

 1. Besvara eller reagera på dina frågor, begäranden och övrig kommunikation.
 2. Tillhandahålla tjänsterna, inklusive vår webbplats och relaterade funktioner, försäljning av produkter och tjänster, prenumerationen och övriga tjänster.
 3. Så att leverantörer och tjänsteleverantörer ska kunna utföra vissa funktioner för vår räkning för att tillhandahålla tjänsterna, inklusive, i förekommande fall, webbhotell, lagring av data, identitetsverifiering, tekniska, logistiska och övriga funktioner.
 4. Låta dig använda funktionerna på vår webbplats när du vill göra det.
 5. Skicka anpassad marknadsföringskommunikation till dig enligt vad lagen tillåter eller vad du begärt. Du har rätt att avbryta prenumerationen med e-post till [email protected].
 6. Skicka anpassad reklam till dina enheter, baserat på dina intressen och i enlighet med nedanstående Cookiemeddelande. Du har rätt att inaktivera cookies enligt vad som beskrivs nedan.
 7. Publicera marknadsföringsmaterial, till exempel användarutlåtanden. Om du vill begära att ditt användarutlåtande tas bort, kontakta oss på [email protected].
 8. Arrangera tävlingar, till exempel Cool Idea Award-bidrag. Cool Idea-domarna och auktoriserad personal får åtkomst till ditt bidrag och dina personuppgifter.
 9. Koppla dig till tredjepartsfunktioner, till exempel sociala medier. Vår webbplats kan ha funktioner från sociala medier, till exempel Facebooks Gilla-knapp eller andra funktioner, till exempel knappen Dela detta. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress eller den sida du besöker på vår webbplats och kan konfigurera en cookie för att funktionen ska fungera på rätt sätt. Din interaktion med dessa funktioner omfattas av sekretessmeddelandet från det företag som tillhandahåller dem.
 10. Kontakta tredje parter, till exempel så att vi skickar en engångsinbjudan till en vän som du har hänvisat oss till.
 11. Se till att vår verksamhet är säker och för att förhindra och upptäcka bedrägeri.
 12. Administrera vår verksamhet, inklusive hantering av klagomål, felsökning på webbplatsen, dataanalys, kvalitetskontroll, utbildning av personalen, testning av nya funktioner, studier, statistik och enkäter.
 13. Utveckla och förbättra våra tjänster.
 14. Efterleva gällande lag, inklusive som reaktion på en laglig begäran från en domstol eller tillsynsmyndighet.

Den juridiska basen för vår behandling av personuppgifter för ovan beskrivna ändamål innefattar normalt: 

 • Den behandling som är nödvändig för att genomföra ett kontrakt som vi har ingått med dig eller andra registrerade personer, till exempel behandling för de ändamål som anges i punkterna a), b), c), d) och j).
 • Ditt samtycke, till exempel behandling för de ändamål som anges i punkterna e), f), g), h) och j).
 • Behandling som är nödvändig för våra eller en tredje parts legitima intressen, till exempel behandling för de ändamål som anges i punkterna a), b), c), d), g), i), j),k), l) och m) och som görs på basis av våra legitima intressen för att säkerställa att tjänsterna tillhandahålls på rätt sätt, för att säkerställa verksamhetens och våra användares säkerhet och för att administrera och utveckla verksamheten på rätt sätt.
 • Behandling som är nödvändig för efterlevnad av en juridisk skyldighet som vi omfattas av, till exempel behandling för de ändamål som anges i punkt n).
 • Övriga tillämpliga juridiska skäl.

Cookiemeddelande

Vad är cookies? Vi kan använda cookies och liknande teknik på webbplatsen för att samla in informationen, inklusive personuppgifterna, som beskrivs i detta meddelande. En cookie är en liten bit information som skickas till din webbläsare och lagras på datorns hårddisk, mobiltelefonen eller någon annan enhet. Cookies kan vara förstaparts-, dvs. cookies som webbplatsen du besöker placerar på din enhet, alternativt tredjepartscookies, dvs. cookies som placeras på din enhet via webbplatsen men placeringen görs av tredje parter, till exempel Google. Mer information får du om du besöker www.allaboutcookies.org.

Cookies placerade på vår webbplats. Vi kan till exempel använda följande cookies på vår webbplats:

 • Strikt nödvändiga cookies. Dessa cookies är väsentliga för att du ska kunna förflytta dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Utan dessa cookies går det inte att tillhandahålla de tjänster du har bett om. De tas bort när du stänger webbläsaren. Dessa cookies är förstapartscookies.
 • Dessa cookies samlar in anonym information om hur besökarna använder vår webbplats. Med hjälp av dem kan vi känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna förflyttar sig på webbplatsen medan de använder den, samt ungefärliga regioner som besökarna kommer från. Dessa cookies är förstapartscookies. Denna webbplats tar till exempel hjälp av Google Analytics för att kunna analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som ifrågavarande cookie genererar om din användning av webbplatsen (inklusive IP-adressen) skickas till Google. Denna information används sedan för att utvärdera användarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om koncernens webbplatsaktivitet.
 • Med dessa cookies kan webbplatsen komma ihåg de val du gör (till exempel, i förekommande fall, användarnamn, språk eller region du befinner dig i) och tillhandahålla bättre och mer personliga funktioner. Den information som dessa cookies samlar in kan anonymiserad och de kan inte spåra hur du surfar på andra webbplatser. Dessa cookies är förstapartscookies.
 • Målinriktnings- eller reklamcookies. Med dessa cookies kan vi och våra annonsörer tillhandahålla information som är mer relevant för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt för att hjälpa till att mäta hur effektiva reklamkampanjerna är. De kommer ihåg att du har besökt vår webbplats och kan hjälpa oss att sammanställa din profil. Dessa cookies är beständiga och blir kvar på din enhet tills de slutar gälla eller tas bort manuellt.
 • Cookies från sociala medier. Med dessa cookies kan du ansluta till sociala nätverk som Facebook, Twitter, LinkedIn och Google+. Dessa cookies är beständiga och blir kvar på din enhet tills de slutar gälla eller tas bort manuellt.
 • Från tid till annan övriga cookies och liknande teknik.

Vi kan kombinera information från dessa slags cookies och tekniker med information om dig från andra källor.

Samtycke till cookies och möjlighet att välja bort dem. När du använder våra tjänster antar vi att du vill låta oss placera cookies på din enhet. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Om du eller någon annan som använder din enhet ändå vid något tillfälle vill återta samtycket kan du acceptera eller vägra acceptera cookies genom att ändra webbläsarens inställningar. Läs mer om hur du inaktiverar cookies för din webbläsare här. Om du vägrar acceptera cookies är det möjligt att du inte får den fullständiga upplevelsen av vissa interaktiva funktioner på vår webbplats, våra plattformar och i våra tjänster.

Du kan också välja bort tredjepartscookies genom att välja lämpliga alternativ på http://www.youronlinechoices.com/uk.

Utlämnande av personuppgifter

I vissa situationer kan vi vilja eller bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter. Dessa scenarier innefattar utlämnande av information till:

 • Företag i vår koncern runtom i världen, inklusive inom EU, i USA, i Japan eller någon annanstans.
 • Våra leverantörer och tjänsteleverantörer för att underlätta tillhandahållandet av tjänsterna, inklusive webbhotell, identitetsverifiering (för att verifiera din identitet gentemot offentliga databaser), kundtjänst, portalen för jobbansökning, betalningsplattformen, analys, konsulter, till exempel för att säkerställa säkerhet och integritet för vår verksamhet, inklusive våra databaser och system och för kontinuitet i verksamheten.
 • Förutsatt att det föreligger lämplig juridisk basis, till exempel samtycke, våra reklam- och marknadsföringspartner som gör det möjligt för oss att till exempel tillhandahålla anpassade annonser till dina enheter eller som kan kontakta dig med post, e-post, telefon, SMS eller på annat sätt.
 • Den som betalar, till exempel din arbetsgivare eller huvudman som betalar för våra produkter och tjänster.
 • Juridiska personer som är efterföljande företag eller partner, antingen tillfälligt eller permanent, för joint venture, samarbete, finansiering, försäljning, fusion, omorganisering, ändring av juridisk form, avveckling eller liknande händelse som rör vår verksamhet. I händelse av fusion eller försäljning överförs dina personuppgifter permanent till efterföljande företag.
 • Offentliga myndigheter då vi måste göra så enligt lag.
 • Övriga tredje parter om du har gett samtycke till det.

Internationell överföring av dina personuppgifter

Vi kan överföra dina personuppgifter till en tredje part i länder utanför det land där personuppgifterna ursprungligen samlades in för vidare behandling i enlighet med de ändamål som anges ovan. Det är i synnerhet möjligt att dina personuppgifter kan överföras till USA och övriga länder inom företagen i vår koncern. I så fall ser vi till att lämpliga överföringsmekanismer, till exempel standardmässiga avtalsbestämmelser, används för att garantera en tillräcklig dataskyddsnivå.

Om vi överför personuppgifter till privata organisationer utomlands, till exempel till våra leverantörer och tjänsteleverantörer, kommer vi att enligt vad som krävs i tillämplig lag säkerställa att dina integritetsrättigheter skyddas på tillräckligt sätt. Detta gör vi med lämpliga tekniska, organisationsmässiga, avtalsmässiga eller andra lagliga metoder, till exempel standardmässiga avtalsbestämmelser. I dylika fall kan du kontakta oss för att få en kopia över dylika skyddsmekanismer.

Förvaring av personuppgifter

Vi förvarar personuppgifter så länge detta är nödvändigt för ovan nämnda ändamål, eller längre om så krävs i lag. Kontakta oss för ytterligare uppgifter om tillämpliga förvaringsperioder.

 

För statistiska ändamål kan vi behålla en anonymiserad form av dina personuppgifter som inte längre hänvisar till dig under längre tid, i den mån som vi har ett legitimt och lagligt intresse för detta.

 

Skydd för personuppgifter

 

Vi använder lämpliga tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder för att försöka förhindra otillåten åtkomst till dina personuppgifter. Vissa av dessa åtgärder innefattar krypteringsprogram, brandväggar samt användning av Secure Socket Layers-protokoll (SSL). Vi erbjuder tvåstegsverifiering då du får åtkomst till ditt konto online.

 

Du bör ändå vara medveten om att överföring av information över internet aldrig är helt säker. Även om vi kan göra vårt yttersta för att se till att våra system är säkra kan vi inte kontrollera hela internet och vi kan därför inte garantera att din information är säker då den överförs till och från vår webbplats.

 

Om du har skapat eller mottagit ett lösenord eller en verifieringslänk som gör att du kan få åtkomst till vissa delar av vår webbplats eller vårt innehåll, ansvarar du för att se till att den informationen förblir konfidentiell. Vi ber att du inte delar dylik information med någon annan.

 

Den registrerades rättigheter

 

Registrerade personer kan ha ett antal olika rättigheter som rör deras personuppgifter. För mer information om dina dataskyddsrättigheter, besök ICO:s webbplats.

 

 • Rätt för registrerad person att begära åtkomst (SAR - subject access request). Registrerade personer har rätt att skriftligen begära kopior av sina personuppgifter. Efterlevnad av dylika begäranden är ändå föremål för vissa begränsningar och undantag och är även beroende av andra personers rättigheter. Varje begäran bör specificera att det rör sig om en åtkomstbegäran (SAR). Det kan även vara nödvändigt för dig att i förekommande fall uppvisa legitimation och eventuell betalning om detta är tillåtet enligt lag.
 • Rätt att få uppgifterna rättade. Registrerade personer har rätt att begära att vi ska rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt att återta samtycke. Registrerade personer får när som helst återta sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter som vi utför på basis av deras tidigare samtycke. Återtagandet påverkar ändå inte lagligheten i att behandlingen görs baserat på tidigare samtycke.
 • Rätt att invända mot behandling, inklusive automatisk behandling och profilering. Profilering kan utföras av företagsadministrativa skäl, till exempel för att övervaka trender i användarbesök till webbplatsen och för att tillhandahålla relevanta annonser till användarnas enheter. Vi kommer att efterleva giltiga invändningar mot detta, förutom om vi har tvingande och överskuggande legitima skäl till att fortsätta behandlingen eller om vi har andra lagliga skäl att vägra tillmötesgå en dylik invändning. Vi kommer att efterleva alla giltiga fall där någon tjänst väljs bort eller liknande begäranden i samband med marknadsföringsmeddelanden.
 • Rätt till borttagande. Registrerade personer har rätt att begära att vi tar bort deras personuppgifter. Vi kommer att efterleva dessa begäranden, förutom om vi har lagliga skäl att inte göra det. Det kan till exempel förekomma överskuggande legitima skäl till att behålla personuppgifter, till exempel vår lagenliga skyldighet att bevara våra affärsregister.
 • Begränsning. Vi kommer att begränsa vår behandling av personuppgifter då vi hanterar registrerade personers begäranden i olika situationer, förutom om det föreligger laglig grund för att inte göra så, till exempel en juridisk skyldighet att fortsätta behandla dina personuppgifter på ett visst sätt.
 • Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan registrerade personer begära att registeransvarig tillhandahåller en kopia av deras personuppgifter i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format och att få detta överfört till en annan leverantör av samma eller liknande tjänster. Vi anser inte att denna rätt gäller för våra tjänster. I den mån som den gör det kommer vi ändå att efterleva en dylik begäran om överföring. Notera att överföring till en annan leverantör inte medför att den registrerade personens personuppgifter raderas. De kan fortfarande bevaras för legitima och lagliga ändamål.
 • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Vi rekommenderar att registrerade personer kontaktar oss om de har frågor eller klagomål i samband med hur vi behandlar deras personuppgifter. Varje registrerad person har dock rätt att direkt kontakta relevant tillsynsmyndighet. En lista över tillsynsmyndigheter finns här.

 

Tredje parters webbplatser

Tredje parters policyer som rör relaterade tjänster och erbjudanden (till exempel YouTube och Facebook) som är länkade till eller från våra tjänster, har egna sekretessmeddelanden som du kan läsa genom att klicka på motsvarande länk på deras respektive webbplatser. Eftersom vi inte har någon kontroll över deltagande handlares och andra tredje parters policyer eller förfaranden, ansvarar vi inte för sekretessförfarandena eller innehållet på dessa webbplatser. Vi rekommenderar att du läser deras policyer innan du tillhandahåller några personuppgifter eller genomför några transaktioner med dem.

 

 

Participation in the “Cool Idea Award” competition by Proto Labs Ltd. (hereafter Protolabs), as well as its conditions and execution shall be governed by these General Terms and Conditions only. By participating in the competition the participant hereby accepts the Rules and Terms herein as binding and submits to them without any reservation.

§ 1 Generally

(1) Purpose of the competition shall be the advancement of start-up enterprises and craftsmen in realisation of ideas concerning product design, in particular the development and layout of prototypes.

(2) Thus the competition is directed to traders who are interested in realising and developing their product ideas for the market.

(3) Aim of the competition is together with the winner to produce a prototype of the winners design. Thus any payments in cash of the prizes value (full or in part) are specifically excluded and therefore do not take place.

§ 2 Terms of Application

(1) Eligible are only tradesmen with their seat within Europe, the European Economic Area (EEA, including Croatia) or Switzerland. In case the tradesman is an individual, a minimum age of 18 years is required for participation.

(2) Not eligible are employees of Protolabs, her managing directors, members of the competition Jury, as well as their close relatives. Furthermore not eligible are all entities, in which any of the aforementioned persons is directly or indirectly a shareholder or suppliers and repeat customers of Protolabs. A prohibition on participation does also exist for entities, managing directors or employees of companies of Protolabs Group as well as their close relatives. Protolabs shall be entitled to disqualify any participant from the competition in accordance with § 8 of these terms and conditions, claim back any benefits already granted and/or deny any prizes or winnings at their own discretion without naming any reasons, for any violations of these regulations.

§ 3 Application Period

(1) The competition comprises four quarterly award periods within the time frame from January 1st 2019 until December 31st 2019. The winner or winners will be decided by a competition jury (jury) with a minimum of 3 judges including a lead judge making the final overall decision in case an equality of vote might occur. For each awarding only the designs will be admitted, which are submitted in full and in the form required within the respective quarterly award period, Refer to the website for actual dates.. The date of receipt by Protolabs is imperative.

(2) Each design may only be awarded once with a prize over the one-year overall duration of the competition. Each participant is allowed to file four different designs, which have to significantly differ from the other designs filed by the participant in both, type and layout. If a design is significantly different from any other design already filed will be determined by Protolabs in its own discretion. The decision is definite and does not require reasons. The participant shall not have any legal claim concerning admittance or a further determination by a third party.

(3) It is in Protolabs sole discretion to exclude designs from the competition if they were not submitted duly, in time or were sent in repeatedly being already awarded. Protolabs shall not be required to give any reasons, neither for an admission nor for a rejection of a design to participate. Protolabs may in particular admit designs to the first award period in case they were submitted before the official beginning of the competition and therefore ahead of the time frame. Nevertheless, also in this case a legal claim for admission to the competition is not given.

§ 4 Participation

(1) Registration is only possible online via the submission platform (https://protolabs.submittable.com/submit). In order to participate in the program the participant has to submit all documents electronically in the format and procedure requested there, as well as accept and entirely and in good time fulfil the conditions set out in these General Terms and Conditions. Applications sent to Protolabs in any other way, in particular via E-Mail or mail, may be excluded from the competition without giving reasons or any notice to the sender.

(2) Protolabs shall not be liable for any flawed submission, either for failures during the electronic transmission or malfunctioning end-devices. The proof of sending of an application shall not be deemed any proof of receipt by Proto Labs.

(3) Other than individual applications, in particular mass sendings, automated sendings via software, macros or other automated technique are not permissible and will in any case result in disqualification of the participant for the whole term of the competition. § 8 shall apply.

(4) In case the participant is a legal entity, the sender guarantees his duly authorisation to act on behalf of the company. Protolabs shall not be obliged to verify the power of attorney. The sender obtains full, direct and unlimited liability for the accuracy of his statement. He will reimburse Protolabs for any costs and expenditures resulting from any lack of authorisation. Any violation of this § 4 sec. 4 entitles Protolabs to disqualify the sender in accordance with § 8. The submission by an unlawful representative does not result in a participation of the represented, even if authorisation is given retroactively.

§ 5 Requirements for the designs

(1) The design must be so that it is suitable for additive manufacturing, CNC machining or injection moulding.

(2) The design needs to consist of a 3D-CAD-model and fulfil the upload requirements as stated on the Application website.

(3) Any specifications of the design have to be either in German, French, Italian or in English language.

(4) All dimensions of the design must comply with the metric system.

(5) The design must be entirely original to the applicant. Generally this is the case if design represents a product of one’s own mind created solely by the applicant, and does not consist in a copy or imitation; modifying, enhancing or altering a third party’s pre-existing work.

(6) By submitting his design the participant confirms that the design does not infringe restrict or violate third person’s rights, in particular no copyrights, designs, trademark or other intellectual property rights. The design must not require for its implementation, production, manufacture or otherwise use the consent of third parties, provided that consent for participation in this competition and the realisation of the prize would be required.

(7) The design must not, not even in parts, be subject or expected subject of any court action.

(8) Designs, which have already won prizes in other competitions or have been published in other ways, are excluded from participation. The same applies for designs, which were developed in the course of a government program or under governmental aid.

(9) Designs must not be suitable to pose a risk to physiologic or psychological health of the employees of Protolabs or third persons, or are not compliant to the moral standards of Protolabs. This is particularly the case with weapons, any devices dedicated to or suitable for the killing or wounding of lifeforms, as well as potentially offending designs or such with a sexual content or purpose. This applies to designs as whole as well as mere parts, even if they are only subordinate in their importance to the overall design.

(10) It is in the sole discretion of Protolabs to decide, whether the conditions above are met.

(11) The participant holds Protolabs and all companies of Protolabs Group harmless for any demands, costs or claims of third parties, to the extent they stem from any violation of the prerequisites set out in § 5. To the extent Protolabs or any Protolabs Group companies incurs any costs or expenditures proven necessary for fighting off any claims by third parties, the participant will reimburse for this also.

§ 6 Selection/ Obligations of the Award Recipient

(1) Any design, which fulfils the conditions for participation, will be evaluated by the Jury. There is no right of access to or appeal against the evaluation by the Jury. The selection criteria, which lead to the awarding of the winners, are at the sole discretion of Protolabs.

(2) Any costs incurred to the participant in connection with the creation and submission of the design, are to be borne by participant. A refund by Protolabs will not take place, irrespective the success of the participation in the competition.

(3) Protolabs is entitled to pose questions to the participants, concerning the specifications and details of the design, to the extent this is necessary for the evaluation or manufacture of the participants design. The participant accepts his obligation of answering these questions comprehensively and to the best of his knowledge. In case the information given by the participants remains incomplete, flawed or making evaluation or manufacture of a prototype in any other way impossible or essentially more difficult for Protolabs, Protolabs shall be entitled to disqualify the design from the competition, also retroactively, in accordance with § 8. Protolabs shall be not obliged to correct or complete the design, in order to enable evaluation or production.

(4) Awarding and receipt of the prizes will only be granted if all of these Terms and Conditions are met by the participant. The awarding by Protolabs shall not be deemed a precedent for the duly fulfilment of the Terms and Conditions. In particular even after receipt of the prizes a retroactive disqualification is permissible in case of a violation of the participation terms.

(5) In case the prizes are subject to taxation or any other public charges with the participant, these are to be borne by the participant to the extent legally permissible. There is no reimbursement by Protolabs.

§ 7 Notification of the winners

(1) The winners will be notified about his award personally, via phone, mail or e-Mail. The choice of the method of notification is at the sole discretion of Protolabs.

(2) Protolabs will not accept any liability for the receipt of the notification by the winner. There is no obligation for Protolabs to repeat the notification, whether via the same method or any other, if not Protolabs is responsible for the failure of notification.

(3) Failed notifications are deemed notifications according to § 9 sec. 2, if not Protolabs is responsible for the failure.

§ 8 Disqualification

(1) In case the participant violates one or several terms stated by in these Terms and Conditions, he may be disqualified by Protolabs from one award period or the entire competition (disqualification).

(2) In the case of a disqualification the participant is obliged to make a full restitution of any prizes awarded or, in case this is not possible, compensate Protolabs. Protolabs is also entitled to refrain from handing over any prizes already promised. Claims of compensation for further damages by Protolabs are reserved.

(3) The disqualified participant is not entitled to reimbursement for any costs incurred due to the participation in the competition.

§ 9 Awards

(1) Over the on-year term of the competition prizes in an overall value of up to £50,000.00 or EUR 58,000.00 will be awarded in the quarterly award periods. The amount of winners as well as the value of the prizes awarded will be determined by a jury, whose members will be solely selected by Protolabs at its own discretion. Protolabs is entitled to award all, no, individual, or a multitude of designs in each award period, depending on quantity and quality of the designs submitted.

(2) A prize consists of Protolabs producing one free prototype of the awarded competition design submitted by the participant. The prize can be claimed within a term of ninety days starting with the notification to the winner. Extent and nature of the prize are exclusively as stated in the notification sent to the winning participant. Any claim by the participant, deviating from extent and nature as described in the notification, especially any partial claim, is not permissible.

(3) Once handed over the completed prototype becomes the property of the participant. Any tools used in manufacturing of the prototype its single components, in particular the moulds specifically made for this purpose, remain property of Protolabs and may be rebuilt, stored and, to the extent necessary for the process of the competition or possible follow-up orders, used by Protolabs without any consideration becoming due to the participant. For this purpose, Protolabs will store and save the documents and specifications submitted by the participant in the course of this competition. The participant explicitly confirms his consent with manufacturing, storing and usage of his designs and the tools and moulds responding to his drafts. Apart from this all rights in connection with the design remain with the participant. The participant shall be entitled to revoke his consent concerning storing of the drafts, as well as reproduction and usage of the moulds produced for the manufacturing of the prototypes in writing towards Protolabs anytime after completion of the competition.

(4) The manufacturing of the prototype will be done exclusively by additive manufacturing technique, CNC machining technique and/or injection moulding technique. The actual techniques to be used are subject to the sole determination of Protolabs. The participant is not entitled to demand any specific technique for manufacturing the prototype, especially any technique apart from the ones named above.

(5) The prototype is only manufactured for usage by the participant. As a prototype it is not intended for sale or passing on to any third persons. If and to the extent any corresponding claims are being brought forward against Protolabs stemming from the product liability code or any other basis for claim, the participant will fully reimburse Protolabs. To the extent Protolabs incurs any costs or expenditures proven necessary for fighting off any claims in this context, the participant will reimburse Protolabs for this also.

(6) The manufactured prototype is subject to warranty in commercial transactions according to law. Protolabs does not accept any liability concerning technical functionality, usability or marketability of the prototype or any follow-up product based thereon. Additionally, Protolabs does not accept any liability for the legal usability or marketability of the prototype or any follow-up products. The liability is with the participant only. In particular selection by the Jury does not represent any examination of the design concerning any of such qualities.

(7) The price is not transferable to other persons or designs. Payment of the prize in cash does not occur, neither in part or in full.

§ 10 Release

(1) The participant entitles Protolabs by submitting a design free of charge and irrevocably:

a) To save and process the specifications for purposes and at least the term of this competition. After the conclusion of this competition a revoke is permissible under the terms of § 9 sec. 3.
b) In case of an award to produce tools and moulds for the purpose of manufacturing of a prototype. Moulds and tools become the sole property of Protolabs.
c) To publish pictures, drafts and descriptions of the prototypes in all media Protolabs deems suitable and on the website of Protolabs as well as all websites of Protolabs affiliates.

d) To publish the participants name in the case of an award win or Honorable mention, including seat and image of the company logo, to the extent existing. This entitlement does also include later corrections or amendments of the data by Protolabs.

(2) For the rest all copyright and usage rights of the design shall be with the participant.

§ 11 VAT and invoicing procedure

(1) Taking into consideration VAT law as well as applicable European legal standards a win at the “Cool Idea Award” has to be classified as a so called “exchange deal” or as an “act similar to an exchange deal” between entrepreneurs. As performance/service and return-service we have on the one hand side the manufacturing of a prototype and on the other side the submitted idea/design.

(2) Taking into consideration these requirements, Protolabs will determine the applicable basis of assessment for VAT purposes in each individual case and on basis of this determination will file an invoice as service-provider to the Winner for the manufacturing of the prototype. In addition Protolabs will file also on basis of this determination a so called “credit note”, which can exceptionally be issued by the service-recipient (Protolabs) to the service-provider of the idea/design (Participant/Winner).

(3) The Participant is obliged, to provide Protolabs with any necessary invoice-information, in particular whether the Participant is a so called small-scale-entrepreneur, who does not invoice including VAT.

§ 12 Miscellaneous

(1) Should one or several provisions of these Terms and Conditions be or become partly or entirely invalid or unfeasible, or should the Agreement contain a gap, this shall not affect the validity of the other provisions.

(2) The competition and all claims arising thereof shall be governed by the law of England and Wales only.

(3) The place of jurisdiction is the United Kingdom.