Inköpsorder

1. Offert och godkännande Vår inköpsorder utgör vår offert för att köpa varor eller tjänster som beskrivs i denna till angivet pris och i enlighet med villkoren nedan. Din bekräftelse av vår inköpsorder eller ditt fullgörande av denna utgör ditt godkännande av offerten, och det utgör ett bindande avtal i enlighet med dessa villkor. Ditt godkännande av vår offert begränsas av villkoren i vår inköpsorder, inklusive dessa villkor. Vi vänder oss mot inbegripande av villkor föreslagna av dig som skiljer sig från eller fungerar som tillägg till villkoren i inköpsordern, som inkluderar dessa villkor. Vårt godkännande av varor och tjänster ska inte utgöra något samtycke till de villkor som du föreslår.  

2. Faktura och betalning Din faktura ska innehålla det inköpsordernummer som anges på vår inköpsorder. Beloppet och beskrivningen ska stämma överens med det som står på inköpsordern och fakturan ska skickas till oss märkt ”Leverantörsreskontra” omedelbart efter leveransen. Fakturan ska inte dateras tidigare än det leveransdatum som anges på inköpsordern om inte annat anges.  

3. Leverans Normala leveransvillkor är FCA på den plats och på det datum som anges på vår inköpsorder eller vid ett annat datum som vi anger skriftligen vid en senare tidpunkt. Om varor ska skickas från ett land utanför USA och den tillämpliga inköpsordern anger en leveranstid ska en sådan tid tolkas i enlighet med Incoterms. Om inte annat anges ska alla varor levereras fysiskt till vår anläggning i enlighet med våra anvisningar. Oaktat eventuell överenskommelse om att betala frakt-, express- eller andra transportkostnader ansvarar du för risken för förlust eller skador under transporten. Tiden är avgörande för vår inköpsorder. Du är skyldig att meddela oss omgående om eventuell pågående strejk eller annan omständighet som sannolikt kan försena leveransen av varor.  

4. Packning och leverans Alla varor ska förpackas på lämpligt sätt eller på annat sätt förberedas för leveransen för att garantera att de ankommer säkert. Vi tillåter inga avgifter för förpackning, förpackning i spjällådor, transport eller leverans om inte annat anges på inköpsordern. Varje container måste märkas med ordernummer och leveransadress, och specificerade följesedlar ska finnas i varje försändning eller leverans. För stora leveranser och för tidiga leveranser kan efter vårt gottfinnande returneras till dig på din risk och på din bekostnad eller kan kvarhållas av oss.  

5. Inspektion Alla leveranser räknas, inspekteras och testas av oss, både på din anläggning och på vår anläggning. Betalningen förutsätter en slutlig inspektion på vår anläggning. Du står för alla transportkostnader, andra kostnader och risk för förlust vid retur av avvisade varor eller varor som på annat sätt inte uppfyller kraven. Oaktat ovanstående har vi rätt att välja att kvarhålla alla eller vissa varor som inte uppfyller kraven och dra ifrån kostnaderna för att åtgärda sådana defekter från inköpspriset. Vår betalning av hela eller delar av köpesumman utgör inte under några omständigheter ett godkännande av eller ett avstående av vår rättighet att avvisa varor som inte uppfyller kraven.

6. Våra material Om inte annat uttryckligen framgår av vår inköpsorder är äganderätten till alla modeller, formar, pressar, maskinutrustning, jiggar och specialinventarier som vi har tillhandahållit eller betalat vår egendom, och du ska på begäran leverera allt sådant material till oss. Allt sådant material måste vara i gott skick, vara korrekt försäkrat för att skydda oss och endast användas för arbete som beställts eller godkänts av oss skriftligen.  

7. Äganderätt till arbetsprodukt Föremålen eller tjänsterna på vår inköpsorder kan kräva formgivningsarbete, produktutveckling, specifikationsutveckling eller annan arbetsprodukt. Om inte annat uttryckligen framgår på vår inköpsorder så har vi ensamrätt till alla sådana arbetsprodukter och all expertis kring arbetsprodukterna, och de ska på begäran överlämnas till oss. En sådan arbetsprodukt eller en del av denna kommer inte under några omständigheter att anses vara din egendom och du ska aldrig hävda eller försöka hävda egendomsrätt eller äganderätt till denna. Du ska utfärda sådana fortsatta uppdrag och andra dokument (inklusive men inte begränsat till uppdrag med upphovsrätt och patent) som vi rimligen kan begära för att bevisa eller fullborda vår äganderätt till en sådan arbetsprodukt.

8. Konfidentiell information I detta dokument innebär ”konfidentiell information” all information som du får från oss med avseende på våra nuvarande eller framtida produkter, processer, affärspraxis, kunder, tillgångar eller andra angelägenheter, oavsett om sådan information är avsedd eller märkt som konfidentiell, exklusive information som är offentligt tillgänglig när den tillhandahålls eller som blir offentligt tillgänglig därefter på annat sätt än att du bryter mot bestämmelserna i detta stycke. Du ska (i) bevara all konfidentiell information strikt konfidentiell, (ii) inte använda någon konfidentiell information i annat syfte än att utföra inköpsordern, (iii) inte vid någon tidpunkt offentliggöra eller avslöja konfidentiell information till någon annan part, men undantag för dina anställda och entreprenörer som behöver sådant material eller information för att utföra vår inköpsorder, (iv) göra ditt yttersta för att förhindra att dina anställda, dina entreprenörer och dina entreprenörers anställda använder eller avslöjar konfidentiell information till någon annan part bortsett från det som är tillåtet enligt detta stycke och (v) returnera all konfidentiell information till oss på begäran när inköpsordern har slutförts eller sagts upp. Bestämmelserna i detta stycke ska fortsätta att gälla även efter att inköpsordern har slutförts eller sagts upp.

9. Ursprungsintyg En viktig del av dina åtaganden är att tillhandahålla ursprungsintyg för alla varor. Vi har rätt att innehålla betalningen eller säga upp inköpsordern om du inte tillhandahåller ett ursprungsintyg åtminstone en gång om året och varje gång ursprungslandet ändras för någon vara.

10. Garanti Alla specifikationer, ritningar och data som lämnas till dig med vår inköpsorder ingår i denna. Du garanterar uttryckligen att alla varor är (i) fria från defekter i materialet och utförandet, (ii) överensstämmer med tillämpliga specifikationer, ritningar, varuprover, beskrivningar eller andra anvisningar som vi har gett dig och (iii) att de är fria från defekter i formgivningen om vi inte har tillhandahållit formgivningsspecifikationer i samband med detta. Denna garanti ska gälla utöver andra garantier som du ger oss.  

11. Icke-intrång Du garanterar att de varor som du lämnar till oss inte gör intrång i och inte kommer att göra intrång i giltiga amerikanska eller utländska patent, varumärken, upphovsrätt eller annan äganderätt, med undantag för i den utsträckning som ett sådant intrång oundvikligen uppstår ur de specifikationer vi ger dig.  

12. Efterlevnad av lagen Du framställer och garanterar att alla varor efterlever alla tillämpliga lagar, författningar, regler, bestämmelser eller förelägganden från USA:s regering eller någon delstat eller politisk underindelning av denna. Utan att begränsa allmängiltigheten av ovanstående framställer och garanterar du att inga varor som omfattas av avsnitt 303(c) i den federala Food, Drug and Cosmetic Act har förfalskats eller märkts felaktigt i enlighet med innebörden i bestämmelsen eller att det är en artikel eller handelsvara som enligt reglerna i avsnitt 404 eller 505 i denna bestämmelse inte får införas i mellanstatlig handel. Du framställer och garanterar vidare att alla varor som omfattas av den amerikanska Food, Drug and Cosmetic Act, avsnitt 21 i Code of Federal Regulations, USP Class VI-standarden eller ISO 10993-standarden har tillverkats i enlighet med god tillverkningssed och följer alla nuvarande ändringar i sådana lagar, bestämmelser och standarder. Du ska samarbeta vid eventuell inspektion av FDA eller annan tillsynsmyndighet och ska meddela oss inom 24 timmar efter att du har meddelats om en inspektion eller förfrågan från FDA eller en annan tillsynsmyndighet i samband med de varor som vi köper från dig.  

Proto Labs är en arbetsgivare som främjar lika möjligheter och du ska därför följa kraven i 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) och 60-741.5(a). Dessa bestämmelser förbjuder diskriminering av kvalificerade personer utifrån deras status som skyddade veteraner eller personer med funktionshinder, och förbjuder diskriminering av personer utifrån deras ras, hudfärg, religion, kön, sexuella läggning, könsidentitet eller nationalitet.

13. Återkallanden Du ska meddela oss omgående om du upptäcker att någon vara omfattas av återkallande, tillbakadragande från marknaden eller korrigering. Det är vi som beslutar om våra produkter eller tjänster ska återkallas eller om en korrigerande åtgärd ska vidtas. Om någon vara som du tillhandahåller återkallas eller dras tillbaka eller innehåller material som återkallas eller dras tillbaka, antingen frivilligt eller tvingande genom lag, ska du stå för alla kostnader och utlägg för ett sådant återkallande, tillbakadragande från marknaden eller korrigering, inklusive men inte begränsat till kostnader som har att göra med att meddela kunder, ersätta och transportera sådana varor och fullgöra de åtaganden gentemot tredje man som beror på ett sådant återkallande, tillbakadragande eller korrigering. Du ska till fullo samarbeta med oss i händelse av återkallande, tillbakadragande från marknaden eller korrigering och kommunicera med tillsynsmyndigheter, kunder, användare och media.

14. Farliga material Om några varor utgör eller innehåller material som är farliga för människors hälsa eller säkerhet ska du identifiera dessa risker för oss skriftligen innan dessa varor levereras.

15. Konfliktresurser  Leverantören bekräftar att det finns ett tillsynsmässigt fokus på användningen av mineraler från områden som betecknas som konfliktområden, till exempel Demokratiska republiken Kongo och Centralafrika. Metaller som har identifierats som intressanta från dessa regioner är guld (Au), tantal (Ta), volfram (W) och tenn (Sn), och de går under beteckningen (”konfliktresurser”). De anges i avsnitt 1502 i amerikanska Dodd-Frank Wall Street Reform and Customer Protection Act och bestämmelserna i Securities Exchange Commission verkställer beslutet (utfärdad i 17 C.F.R. Parts 240 och 249b) (”föreskriften”). Leverantören samtycker till att hjälpa Proto Labs med eventuella förfrågningar om information, intyg eller andra liknande dokument som Proto Labs rimligtvis kan begära för att se till att de material som köpts av leverantören överensstämmer med detta avsnitt. Leverantören samtycker till att meddela Proto Labs omgående om han upptäcker eller har anledning att tro att något material inte uppfyller framställningarna och garantin som anges ovan i detta avsnitt. Leverantören framställer och garanterar att inga konfliktresurser som kommer från Demokratiska republiken Kongo eller ett angränsande land förekommer i något material som säljs till Proto Labs. Leverantören ska, i syfte att göra en sådan framställning och garanti, använda metoder som uppfyller förfrågan om ursprungsland som beskrivs i föreskriften samt relevant bästa praxis som har utvecklats av branschen. Leverantören ska försvara, gottgöra och hålla Proto Labs, dess dotterbolag och respektive tjänstemän, chefer, anställda, agenter och efterträdare skadeslösa från och mot alla anspråk, skadestånd, förluster och ansvarskostnader och utlägg (inklusive rimliga advokatkostnader) som uppstår av ett faktiskt eller påstått innehåll av konfliktresurser i något material eller leverantörens underlåtenhet att uppfylla detta avsnitt.  

16. 3D-tryckmaterial i metall, leverantörsvillkor Du måste kontakta oss om du upptäcker produkter eller material som inte uppfyller kraven. Godkännande av produkter/material som inte uppfyller kraven måste arrangeras av den person hos oss som ansvarar för leveranskedjan. Du måste meddela oss om eventuella ändringar i en produkt och/eller process och inhämta godkännande från den behörige person hos oss som ansvarar för leveranskedjan. Proto Labs, dess kunder och tillsynsmyndigheter har rätt att få åtkomst till alla dina anläggningar som är involverade i denna beställning samt alla tillämpliga register. Standarden AS9100 kräver att du leder vidare alla tillämpliga kund-/tillsyns-/AS9100-krav till underleverantörer (inklusive krav i inköpsdokument och erforderliga nyckelegenskaper). Vi tillåter dock inte att leverantörer av 3D-tryckmaterial i metall lägger ut produkter eller processer på underleverantörer utan att först inhämta ett uttryckligt skriftligt godkännande från oss. Register som är relaterade till denna transaktion ska göras tillgängliga för våra kunder och tillsynsmyndigheter i enlighet med avtalsenliga krav och myndighetskrav. Alla register som har med inköpsordern att göra måste sparas under minst ett (1) år från det datum då den slutfördes, om vi inte anger annat. Vi förväntar att alla leveranser görs i rätt tid. Om den avtalade leveranstiden inte kan följas ska den person hos Proto Labs som ansvarar för leveranskedjan meddelas i förväg. Vi kräver att produkter som tillhandahållits av dig är korrekta och inte defekta enligt den levererade inköpsordern. Vi har rätt att kräva specifika åtgärder om punktliga och/eller verksamma korrigerande åtgärder på ett problem inte utförs. Sådana åtgärder kan inkludera men är inte begränsade till någon av följande: innehålla betalningen tills problemet har åtgärdats, avbryta affärerna med dig och/eller vidta rättsliga åtgärder.

17. Annullering Vi har rätt att annullera vår inköpsorder genom meddelande till dig om du bryter mot åtagandena i denna. Vi har även rätt att annullera vår inköpsorder genom meddelande till dig utan anledning när som helst innan varorna levereras eller tjänsterna avslutas. Om vi annullerar vår inköpsorder utan anledning och om inköpsordern innehåller varor som har specialtillverkats för oss eller innehåller tjänster, kommer vi att betala dina ej kompenserade faktiska kostnader som uppstått innan du tog emot vårt meddelande om annullering och eventuella kostnader som uppstår direkt av en sådan annullering. Vi kommer först att betala för detta när du har lämnat oss verifikationer på dessa kostnader som vi rimligen kan begära. En sådan betalning får under inga omständigheter överstiga det pris som anges i vår inköpsorder. När du tar emot ett meddelande om annullering ska du vidta nödvändiga åtgärder för att minska annulleringskostnaderna, inklusive men inte begränsat till åtgärder som vi specifikt begär. Bortsett från det som anges i detta stycke har vi ingen ansvarsskyldighet gentemot dig till följd av annulleringen av vår inköpsorder, antingen det görs med eller utan anledning.

18. Skadeslöshet Du ska gottgöra oss och hålla oss skadeslösa från eventuella förluster, kostnader, skadestånd eller utlägg, inklusive advokatkostnader som uppstår på grund av ett brott mot de framställningar och garantier som anges i stycke 11 och 12, återkallanden, tillbakadragande från marknaden eller korrigering som beskrivs i stycke 13, anspråk på grund av död, personskador eller sakskador som uppstår på grund av eller som kan hänföras till varorna eller tjänsterna, inklusive men inte begränsat till defekter i formgivningen, materialen eller tillverkningen, med undantag för förluster, kostnader, skadestånd eller utlägg som uteslutande uppstår på grund av vår vårdslöshet.

19. Lägga ut arbete på underleverantörer Du får inte delegera eller lägga ut några av dina åtaganden i vår inköpsorder på underleverantörer utan föregående skriftligt tillstånd från oss.

20. Försäkring Du ska ha en sådan försäkring som vi rimligtvis kan begära. Oavsett om vi begär ett särskilt försäkringsskydd eller inte, ska du ha en försäkring hos en försäkringsgivare som du anser vara ansvarskännande och välrenommerad. Försäkringen ska ha samma omfattning och täcka samma risker som andra företag brukar ha, vars verksamhet påminner om din verksamhet och vars arbetsområde är samma som ditt. Du är skyldig att tillhandahålla intyg och andra bevis på en sådan försäkring om vi rimligtvis begär det.

21. Skatter Om inte annat anges på vår inköpsorder ska du betala alla accis-, arbets-, försäljnings-, användnings- och andra skatter som är tillämpliga på försäljning eller köp av varor och tjänster och du ska gottgöra oss och hålla oss skadeslösa från och mot all ansvarsskyldighet gentemot sådana skatter.  

22. Statliga avtal Om vår inköpsorder hänför sig till ett federalt statligt avtal ska parterna härmed införliva kraven i 41 C.F.R. §§ 60-1.4(a)(7) och 60-250.5(a) och 60-741.5(d), om de är tillämpliga.

23.  Oberoende underleverantör Du är enbart oberoende underleverantör i förhållande till oss. De personer du utser eller anlitar för att tillhandahålla varorna och tjänsterna ska vara dina anställda. Du ansvarar ensam för betalning av ersättning och utlägg till dessa anställda, liksom betalning av anställningsskatter och arbetarnas olycksfallsförsäkring. Vår inköpsorder eller dessa villkor ska under inga omständigheter tolkas som att ett delägarskap, joint venture, förmedlingsverksamhet eller god man-relation har ingåtts.  

24. Definitioner I detta avtal syftar ”vi”, ”oss” och ”vår” på Proto Labs, Inc., dess dotterbolag, filialer, tjänstemän, chefer och anställda. ”Du” och ”din” syftar på säljaren som anges på inköpsordern. ”Vår inköpsorder” syftar på den inköpsorder som dessa villkor bifogas till, eller – om de inte bifogas – till den inköpsorder som vi refererar till. ”Varor” och ”tjänster” syftar på de varor och tjänster som ska tillhandahållas i vår inköpsorder. Syftet med avsnittsrubrikerna i dessa villkor är endast att underlätta läsningen och de ska inte påverka tolkningen av villkoren.

25. Engelska språket Alla dokument, tillkännagivanden och domstolsprocesser som verkställts, utförts eller förordnats i enlighet med eller i direkt samband med detta ska vara på engelska, och betydelsen av alla ord och fraser i vår inköpsorder och dessa villkor ska definieras, förklaras och tolkas på engelska.

26. Övrigt Dessa villkor ska regleras av den materiella rätten i delstaten Minnesota utan beaktande av principerna om lagkonflikter. FN-konventionen om internationella köp av varor ska inte tillämpas på denna inköpsorder. Dessa villkor och vår inköpsorder utgör parternas fullständiga överenskommelse med hänsyn till innehållet i detta. Modifieringar eller avstående från något villkor i detta avtal är endast bindande för oss om det görs skriftligen och skrivs under av oss. Vår underlåtenhet att verkställa bestämmelserna i dessa villkor eller vår inköpsorder ska under inga omständigheter betraktas som ett avstående. Rättsmedlen som avses här ska vara kumulativa och ligga utöver andra eller ytterligare rättsmedel som tillhandahålls genom lag eller billighetsrätten. Ett avstående från en överträdelse av någon bestämmelse i detta avtal ska inte utgöra något avstående från andra överträdelser av sådana bestämmelser.  

Dessa inköpsvillkor reviderades 08/2016.