Ordlista

Det finns en massa industriella termer man behöver hålla reda på vid tillverkning. Läs vår ordlista för att snabbt hitta definitioner på vanliga tillverkningstermer och förkortningar.


ACIS 

Ett standard datorfilformat för utbyte av CAD-data. Typiskt från AutoCAD-program. ACIS är en förkortning som ursprungligen stor för ”Andy, Charles and Ian's System”.


Aktiva verktyg

Fräsaktiga bearbetningsåtgärder i en svarv där ett roterande verktyg avlägsnar material från godset. Detta gör det möjligt att skapa detaljer som plana ytor, spår, fack och axiella eller radiella hål med en svarv.


Ändfräs

Ett skärverktyg som används för att bearbeta en form..


A-sida

Kallas ibland för ”kavitet”. Är den sida av formen som i regel bildar utsidan av en kosmetisk del. A-sidan har i regel inga rörliga delar inbyggda.


Återstod

Efter gjutning hålls ingötsplasten från fördelningskanalerna (eller i fall av intag med het spets, en liten grop i plasten) fast i delen vid intaget/intagen. Efter att ingötet har trimmats bort (eller gropen har trimmats), kvarstår en liten defekt som kallas för ”återstod” kvar på delen.


Avfasning

Kallas också för fas, är ett platt avrundat hörn.


Avluftning

Ett mycket litet 0,0254 mm till 0,127 mm hål i formens kavitet, normalt vid avstängningsytan eller vid en utstötartapps tunnel som släpper ut luften från formen medan hartset sprutas in.


Avrundning

En avrundad yta där en ribba träffar en vägg. Syftet är att förbättra materialflödet och eliminera koncentrerad mekanisk belastning på den färdiga delen.


Avstängning

En egenskap som bildar ett invändigt genomgående hål i delen genom att föra ihop A- och B-sidorna, vilket förhindrar att harts flyter ut i det genomgående hålet.


Axelriktad hål

Detta är ett hål som är koncentriskt med rotationsaxeln på ett svarvat stycke. Det är helt enkelt ett hål i ändan på en del och det ligger i mitten.


Axiellt hål

Detta är ett hål som ligger parallellt med rotationsaxeln för en svarvad del, men den behöver inte vara koncentrisk i förhållande till den.

Blästring

Att använda slitande partiklar i trycksatt luft för att skapa en viss ytstruktur på en del.


Boss

En upphöjd knoppdetalj som används för att fästa fastsättningar eller stöddetaljer på andra delar som går igenom dem.


Brottöjning

Hur mycket materialet kan töjas eller deformeras innan det brister. Denna egenskap hos LSR gör att det är möjligt att få ut vissa överraskande komplicerade delar ur formar. Till exempel har LR 3003/50 en brottöjning på 480 procent.


B-sida

Kallas ibland för ”kärnan”, den halva av formen där utstötarna, skjutbara tappar och andra komplexa komponenter är belägna. På en kosmetisk del bildar B-sidan oftast delens insida.

CAD

Computer-aided design.


Cykeltid

Den tid det tar att att göra en del inklusive stängning av formen, insprutning av hartset, härdning av delen, öppnande av formen och utstötning av delen.


Cylinder

En del i formsprutningsmaskiner där hartspelletsen smälts, komprimeras och sprutas in i formens ingöten.

Delningslinje

Den kant på delen där formen går isär.


Direkt metall lasersintring (DMLS)

DMLS utnyttjar ett fiberlasersystem som dras över en yta av atomiserat metallpulver och svetsar pulvret till fast fas. Efter varje skikt drar ett blad på ett nytt färskt pulverlager och upprepar processen till den slutliga metalldelen har bildats.


Dragriktning

Riktning i vilken formens ytor rör sig när de rör sig bortåt från delens ytor, antingen när formen öppnas eller delen stöts ut.


Durometer

Används för att mäta materialets hårdhet. Mäts på en numerisk skala från lägre (mjukare) till högre (hårdare).

EDM

Gnistbearbetning (Electric discharge machining). En formtillverkningsmetod som kan användas för att skapa högre och tunnare ribbor än fräsning, text ovanpå ribborna och kvadratiska utvändiga kanter på delar.


ESD

Elektrostatisk urladdning. En elektrisk verkan som kan göra att vissa tillämpningar behöver avskärmas. Vissa speciella plastkvaliteter är elektriskt ledande eller dissipativa och motverkar ESD.

Familjeform

En form där mer än en kavitet skärs ur formen för att göra det möjligt att tillverka flera olika delar av samma material i en cykel. Normalt bildar respektive kavitet ett separat artikelnummer. Se även ”multikavitetsform”.


Färgändring

En kosmetisk defekt som uppstår där hartset insprutas i delen. Syns ofta som en fläckig missfärgning på den färdiga delen vid intaget..


Fas

Kallas också för ”avfasning”, är ett platt avrundat hörn.


Fiberförstärkt harts

Avser bashartser med tillsatta fyllmedel för bättre hållfasthet. Dessa är särskilt känsliga för skevning eftersom fiberorienteringen har en tendens att följa flytlinjerna, vilket leder till osymmetrisk spänning. Dessa hartser är oftast hårdare och starkare, men också skörare (det vill säga mindre sega).


Finish

En viss typ av ytbehandling som tillämpas på vissa eller alla ytor av en del. Behandlingen kan variera mellan slät, polerad till ett mycket format mönster som kan dölja defekter i ytan och skapa en del som ser bättre ut eller känns bättre.


Flamskyddsmedel

Ett harts som har formulerats så att det motverkar brand.


Flytmärken, flytränder

Synliga tecken på den slutliga delen som visar hur plasten har runnit i formen innan den härdat.


Forcerad utstötning (bumpoff)

En detalj i formen med en underskärning. För att kunna stöta ut delen måste den böjas eller sträckas kring underskärningen.


Fördelningskanal

En kanal som hartset flödar igenom från ingötstappen till intaget/intagen. Normalt är fördelningskanalerna parallella med och ligger inuti delningsytorna i formen.


Fördjupning

En grop i plastdelen som orsakats av utstötartapparna.


Formsläppspray

En vätska som appliceras på formen i sprayform för att göra det enklare att stöta ut delar från B-sidan. Används normalt om delarna är svåra att stöta ut på grund av att de fastnar i formen.


Friformsframställning (additiv tillverkning), 3D-utskrift

Termerna används ofta lika, och friformsframställningen (3D-utskrift) omfattar en CAD-modell eller en skanning av ett objekt som återskapas skikt för skikt som ett fysiskt tredimensionellt objekt. Stereolitografi, selektiv lasersintring, fused deposition modeling och direkt metall lasersintring är några av de vanligaste processerna för friformsframställning.


Fuktrand

Missfärgade, synliga ränder på delen, orsakas oftast av fukt i hartset.


Fused deposition modeling (FDM)

Med FDM extruderas en tråd på rulle via ett skrivarhuvud i successiva tvärsnittsskikt och härdar till tredimensionella former.

GF

Glasfylld. Detta hänvisar till harts med ingående glasfibrer. Glasfyllda hartser är mycket starkare och styvare än motsvarande ofyllda materialer men också skörare.

Harts

Ett övergripande namn för kemiska sammansättningar som när de insprutas bildar en plastdel. Kallas ibland helt enkelt för ”plast”.


Hörnstöd

En triangelformad stödribba som förstärker områden som till exempel vägg till botten eller en boss till botten.


Hot tip-intag

Ett speciellt intag som sprutar in hartset på en yta på formens A-sida. Denna typ av intag kräver inte en fördelningskanal eller ingötstapp.


IGES

Initial Graphics Exchange Specification. Är ett vanligt format för överföring av CAD-data. Protolabs kan använda fasta eller ytmodeller i IGES-format för att ta fram gjutna delar.


Ingötstapp

Första steget i hartsfördelningssystemet där hartset kommer in i formen. Ingötstappen står vinkelrätt mot formens delningsytor och för harts till fördelningskanalerna som normalt är belägna i formens delningsytor."


Insats

En del av formen som installeras permanent efter att formens bas har bearbetats, eller tillfälligt mellan två formcykler.


Insprutning

Det att smält harts tvingas in i en form för att bilda en del.


Intag

Allmän term för den del av formen där hartset kommer in i formkaviteten.

Jetting

Flytmärken som orsakas av att hartset kommer in i formen vid en hög hastighet, uppträder normalt i närheten av ett intag.

Kam/ Kuliss

En del av formen som skjuts på plats när formen stängs, använder en glid som påverkas av en kamaxel. Normalt används skjutbara delar för att lösa en underskärning, eller ibland för att möjliggöra en utvändig vägg som fattas släppning. När formen öppnas, dras den skjutbara delen bort från delen, vilket gör det möjligt att stöta ut delen. Kallas även ”sidokärna”.


Kantintag

En öppning som ligger i linje med formens delningsplan och där hartset flyter in i kaviteten. Kantintag placeras i regel längs delens ytterkant.


Kärna

En del av formen som går inuti kaviteten för att utgöra insidan av en ihålig del. Kärnor finns normalt på B-sidan av formen, varför B-sidan ibland kallas för kärna.


Kärn-kavitet

En term som används för att beskriva en form som bildas när man parar ihop A- och B-sidans formhalvor.


Kärntapp

Ett fast element i formen som skapar ett tomrum i delen. Det är oftast enklast att bearbeta en ”kärntapp” som ett separat stycke och lägga till det på A- eller B-sidan efter behov. Kärntappar av stål används i bland i aluminiumformar för att skapa höga, tunna kärnor som skulle bli för sköra om det bearbetas av formen aluminiumbulk. 


Kavitet

Tomrummet mellan A- och B-sidan som fylls för att skapa den formsprutade delen. A-sidan av formen kallas ibland också för kavitet.


Klibbning

Ett problem som uppträder i utstötningsskedet efter gjutning, där delen fastnar i någondera halvan av formen och gör det svårt att få loss den. Detta är ett vanligt problem om delen inte har utformats med tillräcklig släppningsvinkel.


Komponent A/Komponent B

LSR är en tvåkomponentsförening. Komponenterna hålls separerade tills LSR-gjutningsprocessen påbörjas.


Konstruktionsplattform

Underlaget i en 3D-skrivare på vilket delarna byggs upp. Delens största byggstorlek beror på hur stor skrivarens plattform är. Ofta har plattformen ett antal olika delar med olika utformning.


Konturerade utstötare

Utstötartappar med ändarna formade så att de matchar en lutande yta på delen.


Krympning

En förändring i delens storlek när den kyls under gjutprocessen. Detta har beaktats utifrån tillverkarens rekommendationer och byggts in i utformningen av formen före tillverkning.

Läkemedelskvalitet

Harts som kan lämpa sig för användning i vissa medicinska tillämpningar.


Låskraft

Den kraft som behövs för att hålla formen stängd så att hartset inte rymmer vid insprutning. Mäts i ton, till exempel ”vi har en 700 tons press”.


Levande gångjärn

Ett mycket tunt plastparti som används för att förbinda två delar och hålla dem ihop så att de fortfarande kan öppnas och stängas. Dessa kräver noggrann utformning och placering av intag. En typisk tillämpningen är upptill och nedtill på en låda.


LIM

Liquid injection molding, är den process som används vid gjutning av flytande silikongummi.


Livsmedelskvalitet

Frigöringsspray för form, eller hartser tillåtna för användning i delar som kommer i kontakt med livsmedel i den slutliga tillämpningen.


LSR

Flytande silikongummi.

Metall säkert

En förändring av delens utformning som gör att man endast behöver ta bort metall från formen för att uppnå den önskade geometrin. I regel är detta intressantast när delens utformning ändras efter att formen har tillverkats, eftersom formen då kan modifieras snarare än att bearbetas från början. Kallas vanligen också för ”stål säkert”.


Multikavitetsform

En form där mer än en kavitet skärs ur formen för att göra det möjligt att tillverka flera olika delar i en cykel. Om en form kallas för ”multikavitetsform”, bildar kaviteterna i regel samma artikelnummer. Se också ”familjeform”.


Munstycke

Konformad del i ändan på cylindern i formsprutningspressen där hartset kommer in i ingötstappen.

Nettoform

Den slutligt önskade formen på en del, eller en form som inte kräver ytterligare utformning före användning.


Nozzle

The tapered fitting on the end of the barrel of the injection-molding press where the resin enters the sprue.

Överskott

Ett flöde av massa bort från delen, normalt i slutet av fyllningen, ansluts av en tunn tvärsektion. Överflödet läggs till för att förbättra delens kvalitet och den tas bort som en sekundär åtgärd.

Packning

Användning av ett förhöjt tryck vid insprutning av en del för att tvinga in mer plast i formen. Detta tillämpas ofta för att bekämpa sjunk- eller utfyllnadsproblem, men det ökar också risken för brännränder och kan få delen att fastna i formen.


Parasolid

Ett filformat för överföring av CAD-data.


Pistong

En hydraulisk mekanism som skjuter skruven framåt i cylindern och tvingar in hartset i formen.


Plast-torkning

Många plaster absorberar fukt och de måste torkas före formsprutning för att säkerställa bra utseende och materialegenskaper.


PolyJet

PolyJet är en 3D-utskriftsprocess där små droppar av vätskeformig fotopolymer sprayas från flera dysor på en plattform och härdas i skikt som bildar elastomera delar.


Porositet

Oönskade tomrum inuti en del. Porositet kan förekomma i många olika storlekar och former och bero på många olika orsaker. Överlag har en porös del mindre hållfasthet än en helt tät del.


Post gate

Ett specialformat intag med ett hål som utstötartappen går igenom för att spruta in harts i formens kavitet. Detta lämnar en rest som oftast behöver trimmas bort.


Press

En formsprutningsmaskin.


Provverktyg, övergångsverktyg

En tillfällig form som används för att skapa produktionsdelar tills en form för storserieproduktion är klar.

Radiellt hål

Detta är ett hål som tillverkats med aktiva verktyg vinkelrätt mot rotationsaxeln på en svarvad del och bör ses som ett sidohål. Mittlinjen hos dessa hål behöver inte korsa rotationsaxeln.


Resolution

Den printade detaljnivå som kan uppnås på delar som tillverkas med additiv teknik (friformsframställning). Processer som stereolitografi och direkt metall lasersintring möjliggör mycket hög upplösning med de minsta detaljerna.


Ribba

En tunn, väggliknande detalj som är parallell med formens öppningsriktning, vanlig på plastdelar och används för att stödja väggar eller ”bosses”. 


Rivremsa

En detalj som läggs till i formen och som tas bort från delen efter gjutning för att ge en sträv kant åt delen. Detta görs ofta i samband med ett överflöde för att förbättra den slutliga delens kvalitet.


Rundad

En kant eller topp som har gjorts rund. Normalt sker detta på delarnas geometri som ett naturligt resultat av Protolabs fräsningsprocess. När man avsiktligen avrundar (radie) kanten av en del, kallas det för avrundning.

Sammanflytningslinjer

Förekommer då man har flera intag. Dessa är defekter i delen där olika flöden av svalnande material möts och sammanförs, vilket ofta leder till ofullständiga bindningar och/eller en synlig linje.


Selektiv lasersintring (SLS)

Under en SLS-process dras en CO2-laser över en het bädd av termoplastiskt pulver, där den lätt sintrar (binder) pulvret till fast ämne. Efter varje skikt lägger en rulle ut ett färskt skikt av pulver ovanpå bädden varefter processen upprepas.


Sidokärna

En del av formen som skjuts på plats när formen stängs, använder en glid som påverkas av en kamaxel. Normalt används sidokärnor för att lösa en underskärning, eller ibland för att möjliggöra en utvändig vägg som fattas släppning. När formen öppnas, dras den skjutbara delen bort från delen, vilket gör det möjligt att stöta ut delen. Kallas också för ”kam/kuliss”.


Sjunkmärke

Gropar eller andra avvikelser i delens yta till följd av att olika stycken av delen svalnar med olika hastighet. Dessa beror oftast på för stor godstjocklek.


Skägg

Harts som läcker in i en liten springa mellan formens delningslinjer och bildar ett oönskad, tunt skikt av plast eller flytande silikongummi.


Skevning

Böjning av en del när den kyls, sker till följd av påfrestningar till följd av att olika stycken av delen kyls och krymper i olika hastighet. Delar som tillverkas med fyllda hartser kan också skeva till följd av hur fyllmedlen lägger sig i hartsflödet. Fyllmedlen krymper ofta med en annan hastighet än hartsmatrisen och inriktade fibrer kan medföra anisotropiska påfrestningar.


Skikttjocklek

Den exakta tjockleken på ett enskilt additivskikt, som i minsta fall kan vara bara någon mikrometer. Ofta omfattar delar tusentals skikt.


Skjuvning

Kraften mellan olika hartsskikt när de glider mot varandra eller mot formens yta. Den resulterande friktionen får hartset att värmas upp en del.


Skruv

En enhet inuti cylindern som kompakterar hartspellets för att trycksätta och smälta dem före insprutning.


Släppningsvinkel

En avsmalning som används på ytorna av delen för att förhindra att ytorna ligger parallellt med formens öppningsrörelse. Detta ser till att delen inte skadas på grund av skrapning när den stöts ut ur formen.


Stål-säkert

Kallas också "metall säkert" (när man talar om aluminiumformar). Detta avser en förändring av delens utformning som gör att man endast behöver ta bort metall från formen för att uppnå den önskade geometrin. I regel är detta intressantast när delens utformning ändras efter att formen har tillverkats, eftersom formen då kan modifieras snarare än att bearbetas från början.


Ståltappar

En cylindrisk tapp för att bilda hål med liten diameter och stort förhållande mellan höjd och bredd. En ståltapp är tillräckligt stark för att klara av påfrestningen vid utstötning och den har en tillräckligt slät yta för att lossna från delen utan släppningsvinkel.


STEP

Står för Standard for the Exchange of Product Model Data. Är ett vanligt format för överföring av CAD-data.


Stereolitografi (SL)

SL utnyttjar en ultraviolett laser som koncentreras på en liten punkt för att dra upp ytan av en värmehärdande harts i vätskeform. Vid dragningspunkten övergår vätskan till fast form. Detta upprepas med tunna, tvådimensionella tvärsektioner i flera skikt för att skapa komplicerade tredimensionella delar.


STL

Stod ursprungligen för “STereoLithography”. Är ett allmänt format för överföring av CAD-data till snabba prototypningsmaskiner och lämpar sig inte för formsprutning.


Svarvning

Vid svarvning roteras ett stavformat material i en svarv medan ett verktyg hålls mot materialet för att avlägsna material och skapa en cylindrisk del.


Svetslinjer

Om flera intag används kan de också kallas för ”sammanflytningslinjer”. Dessa är defekter i delen där olika flöden av svalnande material möts och sammanförs, vilket ofta leder till ofullständiga bindningar och/eller en synlig linje.

Tunnelintag

Ett intag som går igenom kroppen på ena sidan av formen för att bilda ett intag som inte lämnar något märke på delens utsida.


Tvåplatteform

En form med två halvor som bildar den kavitet i vilken hartset insprutas. Normalt avses med denna term formar som saknar sidokärnor eller andra särskilda egenskaper som används för att lösa underskärningar.

Underfyllning

En del som inte har fyllts helt med harts, vilket ger upphov till bristfälliga eller avsaknade detaljer.


Underskärning

Ett stycke av delen som skuggar ett annat stycke av delen, vilket skapar en förregling mellan delen och ena eller båda formhalvorna. Ett exempel är ett hål som har borrats in från sidan av delen och ligger vinkelrätt mot formens öppningsriktning. En underskärning förhindrar delen från att stötas ut, eller formen från att öppnas eller bådadera.


Utstötartappar

Tappar som installeras i formens B-sida för att stöta ut delen ur formen när den har svalnat tillräckligt.


Utstötning

Sista steget i en formsprutningsprocess, där den färdiga delen skjuts ut ur formen med hjälp av tappar eller andra mekanismer."


Uttagbara formdelar (pickouts)

En forminsats som fastnar i den utstötta delen och måste tas loss från delen och placeras tillbaka i formen före nästa cykel.

Vägg

En allmän term för ytorna på en ihålig del. En jämn väggtjocklek är viktig.

Wireframe

En typ av CAD-modell som endast består av linjer och kurvor, i 2D eller 3D. Wireframe-modeller lämpar sig inte för snabb formsprutning.

Ytstruktur

En viss typ av ytbehandling som tillämpas på vissa eller alla ytor av en del. Behandlingen kan variera mellan slät, polerad till ett mycket format mönster som kan dölja defekter i ytan och skapa en del som ser bättre ut eller känns bättre.