Ogólne warunki handlowe

1 Zastosowanie Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy

1. Proto Labs GmbH (zwane dalej "Proto Labs") produkuje dla klientów niestandardowe prototypy i części produkcyjne w małych i średnich seriach (zwane dalej "produktami") z wykorzystaniem innowacyjnych tehnologii druku 3D, obróbki CNC i formowania wtryskowego na podstawie dostarczonego przez klienta modelu 3D CAD.

2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw dotyczą wszystkich umów, które Proto Labs zawiera ze swoimi klientami odnośnie produkcji i dostawy produktów. Mają one również zastosowanie do wszystkich przyszłych dostaw, usług lub ofert dla klienta, nawet jeśli nie zostaną ponownie uzgodnione osobno. Proto Labs nie akceptuje sprzecznych lub odbiegających od naszych warunków klienta, chyba że Proto Labs wyraźnie wyrazi na nie zgodę na piśmie.

3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy obowiązują również w przypadku, gdy Proto Labs przyjmie zamówienie lub zrealizuje dostawę bez zastrzeżeń, wiedząc o sprzecznych lub odbiegających warunkach klienta.

 

2 Zawarcie umowy i przedmiot dostawy

1. Wszystkie oferty Proto Labs są niewiążące i podlegają potwierdzeniu, chyba że są wyraźnie oznaczone jako wiążące lub zawierają określony okres akceptacji. Wiążąca umowa zostaje zawarta dopiero po wydaniu przez Proto Labs potwierdzenia zamówienia.

2. Potwierdzenie zamówienia przez Proto Labs ma decydujące znaczenie dla zakresu dostawy.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za stworzenie modelu 3D CAD; wymagane do tego oprogramowanie nie jest dostarczane przez Proto Labs.

4. Zmiany w projekcie i formie produktu pozostają zastrzeżone, o ile nie mają one wpływu na docelową jakość produktu uzgodnioną z klientem i zmiany te są dla niego uzasadnione. O ile docelowa jakość produktu została wiążąco uzgodniona z klientem, zmiany dokonywane przez Proto Labs pozostają dopuszczalne, o ile są one dokonywane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i są uzasadnione dla klienta. W przypadku nieracjonalności klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Dalsze roszczenia są wykluczone.

 

3 Brak ustawowego prawa do odwołania

Proto Labs produkuje produkty zamawiane przez klienta indywidualnie według jego życzeń i specyfikacji. W związku z tym nie istnieje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów w rozumieniu § 13 BGB (niemiecki Kodeks cywilny).

 

4 Ceny; warunki płatności

Ceny uzgodnione pomiędzy Proto Labs i klientem dotyczą wyłącznie usług i zakresu dostawy podanego w odpowiednim potwierdzeniu zamówienia. Wszelkie usługi dodatkowe lub specjalne będą fakturowane oddzielnie. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, ceny produktów podawane są w euro ex-works bez VAT, opakowania i transportu. W takim przypadku koszty te, jak również wszelkie cła, podatki, opłaty i inne wydatki, o ile muszą być poniesione przez Proto Labs, będą naliczane oddzielnie i wykazywane oddzielnie na fakturze.

2. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, płatności klienta dokonywane są kartą kredytową lub zaliczką. Dłuższy termin płatności może zostać przyznany - 30 dni (trzydzieści dni) netto - o ile można przyjąć pozytywną ocenę kredytową. O terminowości płatności decyduje odbiór płatności przez Proto Labs.

3. Jeśli klient nie dokona płatności w terminie i jeśli jest kupcem (przedsiębiorcą) w rozumieniu niemieckiego Kodeksu handlowego (HGB), od zaległych kwot naliczane są odsetki w wysokości 5 % rocznie, począwszy od terminu płatności. Jeżeli klient nie wywiązuje się w całości lub w części ze swojego zobowiązania płatniczego, jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych rocznie powyżej stopy podstawowej ustalonej należności, niezależnie od dalszych praw Proto Labs. Jeżeli klient jest kupcem (przedsiębiorcą) w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki Kodeks cywilny), odsetki za zwłokę wynoszą 9 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej.

4. Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały uznane przez Proto Labs. Ponadto klient ma prawo do skorzystania z prawa zatrzymania w takim zakresie, w jakim roszczenie wzajemne jest należne i oparte na tym samym stosunku umownym.

5. Proto Labs ma prawo do realizacji zaległych dostaw wyłącznie po dokonaniu płatności z góry lub po złożeniu zabezpieczenia, jeżeli zaistnieją okoliczności, które mogą znacząco obniżyć wiarygodność kredytową klienta i które według uznania Proto Labs zagrażają płatności przez klienta zaległych, należnych roszczeń Proto Labs z tytułu danego stosunku umownego, w tym roszczeń wynikających z innych zamówień, o ile opierają się one na tym samym stosunku prawnym.

6. O ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej z klientem na piśmie, wszystkie płatności będą dokonywane w € (Euro) i wyłącznie do Proto Labs.

 

5 Dostawa i czas dostawy

1. Rozpoczęcie okresu dostawy wymaga ostatecznego wyjaśnienia klientowi wszystkich kwestii technicznych oraz dostarczenia wszystkich dokumentów, zezwoleń, dopuszczeń lub materiałów w wymaganej jakości i ilości, jeśli klient chce zlecić produkcję z własnych materiałów.

2. Potwierdzenie zamówienia Proto Labs ma decydujące znaczenie dla terminów dostaw. Podane w nim okresy lub daty dostaw i usług są wiążące tylko wtedy, gdy ustalony okres lub data zostały w nich wyraźnie obiecane lub uzgodnione lub gdy Proto Labs potwierdził okres lub datę oddzielnie na piśmie lub e-mailem jako wyraźnie wiążące. Inne proponowane przez Proto Labs okresy i daty są niewiążące.

3. O ile klient nie jest kupcem (przedsiębiorcą) w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki Kodeks cywilny) i nie uzgodniono inaczej, dostawy będą realizowane FCA, w odpowiednich miejscach produkcji Proto Labs w Niemczech (Incoterms 2010). Jeśli klient jest konsumentem w rozumieniu § 13 BGB (niemiecki Kodeks cywilny), dostawa nastąpi w siedzibie klienta - DDP (Incoterms 2010).

4. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki Kodeks cywilny), termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli Proto Labs przekazał dany produkt osobie odpowiedzialnej za transport w danym miejscu produkcji do końca terminu dostawy i odbył się załadunek. Proto Labs ma prawo odmówić przekazania ładunku przewoźnikowi, jeśli zabezpieczenie ładunku nie może być zagwarantowane zgodnie z odpowiednimi wytycznymi VDI ze względu na stan pojazdu transportowego dostarczonego przez przewoźnika lub jeśli, według uznania Proto Labs, pojazd transportowy nie spełnia wymogów, które muszą być spełnione zgodnie ze StVZO lub odpowiednimi przepisami krajowymi, aby pojazd mógł być dopuszczony do ruchu drogowego. Jeżeli Proto Labs odmówi przekazania pojazdu przewoźnikowi z wyżej wymienionych powodów, stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 ust. 2 i 3 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy.

5. Dostawy częściowe w rozsądnym zakresie są dopuszczalne, o ile w takim zakresie mogą być wykorzystane przez klienta w ramach celu umowy i zapewniona jest dostawa pozostałej części oraz klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów lub znacznych dodatkowych nakładów.

6. Jeżeli Proto Labs nie wywiązuje się z dostawy lub usługi lub jeżeli dostawa lub usługa staje się dla Proto Labs niemożliwa, klient ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. W przypadku zwłoki lub niemożności, Proto Labs odpowiada odszkodowaniem jedynie zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy.

7. W przypadku działania siły wyższej Proto Labs przysługuje prawo do odroczenia dostawy lub usługi na czas trwania przeszkody i rozsądny okres rozruchu, lub do odstąpienia od umowy w całości lub w części w odniesieniu do jeszcze niezrealizowanej części. Katastrofy naturalne, strajki, lokauty, niepokoje polityczne lub inne nieprzewidziane okoliczności, które uniemożliwiają Proto Labs terminowe dostarczenie lub wykonanie zlecenia pomimo uzasadnionych starań, uznaje się za równoznaczne z siłą wyższą. Dotyczy to również sytuacji, gdy wyżej wymienione przeszkody występują u podwykonawcy lub usługodawcy Proto Labs. Dotyczy to również sytuacji, gdy Proto Labs jest w tym czasie postawiony w zwłokę. Proto Labs niezwłocznie powiadomi klienta w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu niniejszego § 5 ust. 7. Klient może zwrócić się do Proto Labs z prośbą o stwierdzenie w ciągu 6 (sześciu) tygodni, czy Proto Labs odstąpi od umowy w całości lub w części w odniesieniu do niezrealizowanej części umowy, czy też dostarczy zamówienie w rozsądnym terminie dodatkowym. Jeżeli Proto Labs nie złoży oświadczenia w terminie wyznaczonym przez klienta, klient może odstąpić od niezrealizowanej części umowy.

 

6 Pakowanie, wysyłka, przeniesienie ryzyka i przyjęcie towaru przez klienta

1. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Proto Labs wybiera rodzaj opakowania według własnego uznania.

2. Jeżeli klient jest kupcem (przedsiębiorcą) w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki Kodeks cywilny), ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości przechodzi na klienta najpóźniej w momencie dostawy danego produktu do spedytora, przewoźnika lub osoby wyznaczonej przez klienta do wykonania transportu. Dotyczy to również dostaw częściowych. Jeśli klient jest konsumentem w rozumieniu § 13 BGB (niemiecki Kodeks cywilny), ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości przechodzi na klienta najpóźniej w momencie otrzymania danego produktu przez klienta.

3. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki Kodeks cywilny), dopuszcza sie zwłoki w odbiorze w przypadku, gdy Proto Labs poinformował go, że produkt jest gotowy do wysyłki, ale klient odmawia przyjęcia towaru w podanym terminie lub nie odbiera go w podanym terminie lub nie odbiera go w podanym terminie albo nie odbiera go od przewoźnika.

4. Jeżeli klient dopuszcza się zwłoki w odbiorze albo nie akceptuje lub narusza inne obowiązki współdziałania, Proto Labs ma prawo żądać od klienta odszkodowania za wszelkie szkody poniesione przez Proto Labs z tego tytułu, w tym za wszelkie dodatkowe wydatki. W takim przypadku ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości zakupionego przedmiotu przechodzi również na klienta. Po ustaleniu i bezowocnym upływie rozsądnego okresu czasu, Proto Labs ma prawo do innego rozdysponowania produktu i dostarczenia go klientowi w rozsądnie przedłużonym okresie czasu.

5. Produkty są ubezpieczone od kradzieży, uszkodzenia, szkód wyrządzonych przez transport, pożar i wodę lub innego możliwego do ubezpieczenia ryzyka tylko na wyraźne życzenie klienta i na jego koszt.

 

7 Prawa użytkowania

1. Proto Labs zachowuje wszelkie prawa, w szczególności prawo własności i prawa autorskie do wszystkich dokumentów, rysunków, ilustracji, specyfikacji, próbek itp. udostępnionych klientowi. Klient może z nich korzystać wyłącznie w ramach przewidzianego w umowie celu. Muszą być one ściśle poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Proto Labs.

2. Ponadto Proto Labs zachowuje wszelkie prawa, w szczególności prawo własności do oprogramowania, narzędzi, formowanych części, technologii, technik produkcji, procesów i innych metod pracy stosowanych przy wytwarzaniu produktu objętego umową, w tym niezbędne know-how. Dotyczy to w szczególności takich narzędzi, części formowanych, technologii itp., które zostały specjalnie opracowane lub dostosowane do realizacji konkretnego zamówienia klienta. Klient nie nabywa żadnych praw do tych narzędzi, formowanych części, technologii itp. Dotyczy to również sytuacji, gdy klient przejmuje koszty produkcji narzędzi. Proto Labs nie będzie jednak wykorzystywać narzędzi, formowanych części, technologii itp. opracowanych lub przystosowanych specjalnie do realizacji konkretnego zamówienia klienta w celu realizacji zamówień od innych klientów bez wyraźnej jego zgody.

3. Klient zachowuje wszelkie prawa do udostępnionego przez siebie modelu 3D CAD. Proto Labs używa tego modelu wyłącznie do produkcji produktu objętego umową. Prawo Proto Labs do tworzenia podobnych produktów dla innych klientów zgodnie z ich modelami 3D CAD lub innymi specyfikacjami tych klientów pozostaje nienaruszone.

 

8. Gwarancja

1. Jeżeli klient jest kupcem w rozumieniu HGB (niemieckiego kodeksu handlowego), jego roszczenia z tytułu wad zakładają, że należycie wypełnił swoje ustawowe zobowiązania do zbadania towaru i zgłoszenia wad. W takim przypadku klient ma obowiązek pisemnego zgłoszenia wady do Proto Labs, określając rodzaj i zakres wady, tak aby Proto Labs mogło zbadać zasadność zgłoszenia wady. W szczególności klient musi sprawdzić dostarczony towar pod kątem uszkodzeń transportowych natychmiast po jego dostarczeniu i odnotować wszelkie uszkodzenia na liście przewozowym na piśmie, zlecić podpisanie niniejszej reklamacji osobie odpowiedzialnej za transport i pisemnie poinformować o tym Proto Labs.

2. Proto Labs nie ponosi odpowiedzialności za projekt lub przydatność produktu zamówionego przez klienta do określonego celu. Odpowiedzialność za projekt oraz ryzyko użytkowania leży wyłącznie po stronie klienta. W szczególności Proto Labs nie ma obowiązku sprawdzania modeli 3D CAD lub innych danych i informacji dostarczonych przez klienta pod względem kompletności lub poprawności w odniesieniu do wytwarzanego produktu. To samo dotyczy przydatności materiałów wybranych przez klienta do wyrobu.
Proto Labs nie ponosi również odpowiedzialności za sprawdzenie materiału dostarczonego przez klienta pod kątem wad i przydatności do produkcji pożądanego produktu. Ponadto Proto Labs nie ponosi odpowiedzialności za to, że produkt w formie wymaganej przez klienta, w tym jego materiał, spełnia wszelkie odpowiednie wymagania prawne lub jest dopuszczony na rynek. Proto Labs nie ponosi również odpowiedzialności za to, że produkt wyprodukowany zgodnie z modelem 3D CAD lub innymi specyfikacjami klienta narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa patentowe, prawa użytkowania lub prawo ochrony wzorów zdobniczych, jak również inne prawa własności przemysłowej.

3. W przypadku, gdy produkt jest wadliwy, Proto Labs ma prawo według własnego unania (w przypadku gdy klient jest konsumentem w rozumieniu § 13 BGB według życzenia klienta) do usunięcia wady lub dostarczenia zamiennika. Proto Labs ponosi zgodnie z prawem wydatki niezbędne do celów późniejszego wykonania. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki Kodeks Cywilny) i ubiega się o zwrot kosztów, jakie poniósł w związku z korzystaniem z własnych pracowników lub własnych rzeczy, jego roszczenia są ograniczone w tym zakresie do jego kosztów własnych. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki Kodeks Cywilny) i a wydatki Proto Labs niezbędne do późniejszego wykonania świadczenia wzrosną dlatego, że na życzenie klienta dany produkt zostanie przewieziony w inne miejsce niż początkowo uzgodnione miejsce dostawy, to klient ponosi powstałe w wyniku tego dodatkowe koszta. Wreszcie, dostawa zastępcza przez Proto Labs zakłada, że nabywca stopniowo zwraca wadliwy produkt do Proto Labs i - o ile klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (niemieckiego Kodeksu Cywilnego) - wypłaca odszkodowanie za wartość uzyskanych korzyści.

4. Jeżeli Proto Labs nie chce lub nie jest w stanie usunąć wady lub dostarczyć produktu zastępczego albo odmówi usunięcia wady lub jeżeli opóźni w czasie z przyczyn, za które Proto Labs ponosi odpowiedzialność, lub jeżeli usunięcie wady ostatecznie nie powiedzie się z innych przyczyn, klient ma prawo, według własnego uznania, do odstąpienia od umowy lub zażądania obniżenia ceny zakupu. W przypadku odstąpienia od umowy Proto Labs jest zobowiązany jedynie do zwrotu ceny zakupu w zamian za zwrot wadliwego produktu oraz do zapłaty rekompensaty za wartość wszelkiego użytkowania ze strony klienta.

5. Prawo klienta do odstąpienia od umowy w przypadku wad towaru jest wykluczone w przypadkach, gdy klient nie jest w stanie zwrócić otrzymanego towaru i nie wynika to z faktu, że zwrot nie jest możliwy ze względu na charakter otrzymanego towaru, jest winą Proto Labs lub wada ujawniła się dopiero podczas opracowywania towaru. W przypadku dostawy wadliwych produktów lub dostaw częściowych klient ma prawo do odstąpienia od całej umowy lub do żądania odszkodowania w miejsce całego świadczenia zgodnie z zapisem zawartym w § 9 tylko wtedy, gdy nie jest zainteresowany usługą świadczoną na podstawie zastosowania obiektywnego standardu.

6. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB i jeżeli klient odsprzedał produkt konsumentowi w rozumieniu § 13 BGB ("sprzedaż towarów konsumpcyjnych"), w odstępstwie od powyższych postanowień obowiązują następujące postanowienia: Jeżeli klient musiał odebrać produkt od konsumenta z powodu wady, która istniała już w momencie przeniesienia ryzyka z Proto Labs na klienta lub jeżeli w wyniku tego konsument obniżył cenę zakupu, klient może, według własnego uznania, zażądać usunięcia wady lub dostawy zastępczej, odstąpić od umowy lub obniżyć cenę zakupu. W takim przypadku nie jest konieczne wyznaczenie innego koniecznego terminu dla roszczeń gwarancyjnych klienta z powodu wady zgłoszonej przez konsumenta. W innych przypadkach zastosowanie mają przepisy ustawowe.

7. Klientowi przysługują wyłącznie roszczenia odszkodowawcze zgodnie z § 9 poniżej.

8. Gwarancja wygasa, jeśli klient dokona modyfikacji produktu po dostawie lub zleci jego modyfikację przez osobę trzecią, co uniemożliwi lub nadmiernie utrudni usunięcie wady. W każdym przypadku klient ponosi dodatkowe koszty usunięcia wady powstałej w wyniku modyfikacji. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z następujących przyczyn: niewłaściwego obchodzenia się lub użytkowania, niewłaściwego użytkowania, nieodpowiednich warunków eksploatacji, wadliwego montażu, uruchomienia lub użytkowania przez klienta lub osoby trzecie.

 

9 Odszkodowanie

1. Proto Labs odpowiada za szkody, niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności za niemożlowość, opóźnienie, wadliwą lub nieprawidłową dostawę, naruszenie umowy, naruszenie obowiązków przy negocjacjach umowy lub czyn niedozwolony wyłącznie zgodnie z § 9. Wszelka inna odpowiedzialność odszkodowawcza jest wykluczona.

2. Proto Labs odpowiada w ramach przepisów ustawowych za umyślne lub rażące niedbalstwo swoich prawnych przedstawicieli lub pracowników, za uszczerbek na ciele, życiu, na zdrowiu, jak również za gwarantowane cechy i zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt.

3. Ponadto Proto Labs odpowiada za szkody powstałe w wyniku lekkiego niedbałego naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy przez przedstawicieli prawnych, kadrę kierowniczą według § 5 ust. 3 und 4 BetrVG (ustawa regulująca strukturę przedsiębiorstw) i inne osoby wykonujące zobowiązanie dłużnika; za szkody spowodowane przez osoby wykonujące zobowiązanie w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania bez naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Istotne zobowiązania wynikające z umowy to zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu klient regularnie może polegać.

4. Odpowiedzialność Proto Labs z tytułu odszkodowania zgodnie z powyższym ustępem 3 niniejszego § 9 jest ograniczona do wysokości przewidywalnej szkody typowej dla umowy.

5. Jeżeli klient nie jest klientem końcowym, odpowiedzialność Proto Labs zgodnie z powyższym ustępem 3 niniejszego § 9 jest wykluczona, o ile klient skutecznie ograniczył swoją odpowiedzialność wobec odbiorcy. W tym celu klient dołoży wszelkich starań, aby uzgodnić z własnymi odbiorcami ograniczenia odpowiedzialności w zakresie dozwolonym przez prawo - również na korzyść Proto Labs.

6. W zakresie odpowiedzialności zgodnie z powyższym ustępem 3 niniejszego § 9, szkody pośrednie i wynikowe wynikające z wad produktu kwalifikują się do odszkodowania tylko wtedy, gdy szkody takie są zwykle możliwe przy użytkowaniu produktu zgodnie przeznaczeniem.

7. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraty zysku są w każdym przypadku wykluczone.

8. Jeśli Proto Labs dostarcza informacji technicznych lub działa w charakterze doradczym i informacje te lub porady nie stanowią wyraźnie części uzgodnionego w umowie zakresu usług należnych Proto Labs, odbywa się to bezpłatnie i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności.

9. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego i wyczerpującego poinformowania i skonsultowania się z Proto Labs, jeśli chce skorzystać z prawa do odszkodowania zgodnie z powyższymi postanowieniami. Klient powinien umożliwić Proto Labs zbadanie szkody.

10. Postanowienie o wyłączeniu gwarancji w § 8 ust. 2 i 8 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy stosuje się odpowiednio.

11. Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wadliwej dostawy wynosi jeden rok od przejścia ryzyka. Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia innych zobowiązań wynikających z umowy wynosi jeden rok od końca roku, w którym powstało roszczenie i klient dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę roszczenia i osobie dłużnika lub musiał się o tym dowiedzieć bez rażącego zaniedbania. W przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia, szkód według ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt oraz szkód spowodowanych oszukańczym zachowaniem, umyślnym działaniem, rażącym niedbalstwem lub niedbałym naruszeniem istotnych obowiązków wynikających z umowy w rozumieniu § 9 ust. 3 niniejszego paragrafu przedstawicieli prawnych, kadry kierowniczej według § 5 ust. 3 und 4 BetrVG (ustwa regulująca strukturę przedsięborstw) lub osób wykonujących zobowiązanie Proto Labs, obowiązuje ustawowy termin przedawnienia.

9. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB, termin przedawnienia roszczeń z tytułu późniejszego wykonania, odstąpienia od umowy i redukcji z powodu wad produktu wynosi jeden rok od momentu przejścia ryzyka. Jeżeli klient jest konsumentem w rozumieniu § 13 BGB, termin przedawnienia roszczeń z tytułu późniejszego wykonania, odstąpienia od umowy i redukcji z powodu wad produktu wynosi dwa lata od momentu przejścia ryzyka. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB i odsprzedał produkt konsumentowi w rozumieniu § 13 BGB ("sprzedaż towarów konsumpcyjnych"), przedawnienie wyżej wymienionych roszczeń Klienta, dochodzonych przez konsumenta z powodu wady produktu, która istniała już w momencie przejścia ryzyka z Proto Labs na Klienta, włącznie z roszczeniem o zwrot kosztów zgodnie z § 478 ust. 2 BGB, regulują ustawowe przepisy regulujące sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Do przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynikających z wad produktu stosuje się następującą regulację § 9 ust. 11.

 

10 Zwolnienie z odpowiedzialności

W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie roszczeń wobec Proto Labs z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej w związku z użytkowaniem produktu przez Klienta, Klient jest zobowiązany do zwolnienia Proto Labs z wszelkich roszczeń, roszczeń odszkodowawczych oraz innych kosztów i wydatków z nich wynikających oraz do aktywnego wspierania Proto Labs w obronie przed takimi roszczeniami. Ponadto Proto Labs ma prawo żądać od klienta zwrotu wszelkich szkód poniesionych przez Proto Labs w tym zakresie, w tym zasadnych kosztów prawnych.

 

11 Materiały dostarczone przez klienta

1. materiały, które zgodnie z umową mają być dostarczone przez klienta do produkcji wyrobu, powinny być dostarczone do Proto Labs w odpowiednim czasie i bezpłatnie w wymaganej jakości i ilości (z uwzględnieniem wystarczających tolerancji dla odrzutów i odpadów, które mogą powstać w ramach procesu produkcyjnego). Proto Labs nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi żadnych odrzutów lub odpadów jakiegokolwiek rodzaju z materiału dostarczonego przez klienta. To samo dotyczy najmniejszych ilości niewykorzystanego materiału klienta.

2. Jeżeli klient nie odbierze w rozsądnym terminie, pomimo żądania Proto Labs, resztek materiału dostarczonego przez niego, Proto Labs ma prawo do zniszczenia tych resztek według własnego uznania.

 

12 Zabronione cele

Klient potwierdza i zapewnia, że zamówione przez niego produkty nie są przeznaczone do niedozwolonych celów. W szczególności klient potwierdza i zapewnia, że przekazywane przez niego modele 3D CAD nie służą do wytwarzania żadnych produktów, które podlegają prawu o broni lub nadają się jako broń lub części do produkcji broni.

 

13 Zachowanie tytułu własności
Każdy produkt pozostaje własnością Proto Labs do momentu całkowitej spłaty wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych, w tym przyszłych roszczeń, w tym roszczeń wynikających z umów zawartych jednocześnie lub później. Dotyczy to również sytuacji, gdy pojedyncze lub wszystkie roszczenia Proto Labs zostały ujęte w jednym rachunku bieżącym, a saldo zostało zaksięgowane i potwierdzone.

 

14 Ochrona danych

Proto Labs zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe klienta w celu zawarcia i realizacji umowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat charakteru, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych klientów, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

 

15 Miejsce jurysdykcji; miejsce świadczenia usług

O ile klient jest kupcem (przedsiębiorcą) w rozumieniu HGB, miejscem jurysdykcji i miejscem wykonania jest siedziba Proto Labs. Proto Labs ma jednak prawo pozwać klienta w miejscu jego zamieszkania lub siedziby.

 

16 Prawo właściwe

Z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec.

 

17 Przepisy końcowe

1. O ile niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy przewidują, że oświadczenia woli lub powiadomienia muszą być składane w formie pisemnej, to formę pisemną uważa się za spełnioną również przy użyciu formularza tekstowego, tzn. faksu lub poczty elektronicznej.

2. Treść umowy jest przechowywana przez Proto Labs i w każdej chwili może być przeglądana przez klienta na jego koncie klienta.

3. Językiem umowy jest język niemiecki.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. W takim przypadku strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem obowiązującym we wzajemnym porozumieniu, które będzie najbliższe temu, czego strony chciały w momencie zawierania umowy. To samo dotyczy sytuacji, w której występuje luka w umowie.

Proto Labs Rev 09-2016