Legal Notices


Informacje zawarte na tej stronie internetowej lub materiały dostępne za jej pośrednictwem są chronione amerykańskim i międzynarodowym prawem autorskim oraz dzieła chronione prawem autorskim Proto Labs, Ltd. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie, kopiowanie, ujawnianie, powielanie, publikowanie lub zmiana tych informacji lub materiałów może naruszać krajowe lub międzynarodowe prawa dotyczące znaków towarowych, obowiązujące prawa, prawa patentowe i/lub amerykańskie lub międzynarodowe prawa autorskie i może skutkować podjęciem działań prawnych.

Proto Labs®, ProtoQuote®, Protomold®, FirstQuote®, Firstcut® i Fineline® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Proto Labs, Ltd. Wszystkie inne znaki towarowe Proto Labs, nazwy produktów lub logo pojawiające się na tej stronie, w tym Real Parts. Really Fast™, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Proto Labs, Ltd. Brak marki, nazwy produktu lub logo z tej listy nie oznacza, że Proto Labs zrzeka się jakichkolwiek znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej w związku z tą nazwą lub logo.

Żadna z informacji zawartych na tej stronie internetowej nie powinna być interpretowana jako przyznanie lub przyzwolenie, przez domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego wyświetlanego na stronie internetowej bez uprzedniej zgody Proto Labs Ltd.

Impressum

Odpowiedzialny za treść:

Proto Labs GmbH
Kapellenstr. 10
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 (0) 89 905002 0

Dyrektor zarządzający: Daniel Cohn
Siedziba firmy: Feldkirchen
Rejestr handlowy Frankfurt nad Menem
HRB 102636
Nr VAT DE815585524

Numer D-U-N-S: 313518456

Kolejne oddziały w Niemczech:


Proto Labs Eschenlohe GmbH
Blauänger 6
82438 Eschenlohe
Telefon: +49 (0) 8824 91033 0

Dyrektor zarządzający: Daniel Cohn
Siedziba spółki: Eschenlohe
Rejestr handlowy Monachium
HRB 222251
Nr VAT DE302051276

Numer D-U-N-S: 313518463


Biuro sprzedaży Proto Labs
Alte-Neckarelzer-Strasse 24
74821 Mosbach, Niemcy
Telefon +49 (0) 6261 6436 947
E-mail: [email protected].

1 Zastosowanie Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy

1. Proto Labs GmbH (zwane dalej "Proto Labs") produkuje dla klientów niestandardowe prototypy i części produkcyjne w małych i średnich seriach (zwane dalej "produktami") z wykorzystaniem innowacyjnych tehnologii druku 3D, obróbki CNC i formowania wtryskowego na podstawie dostarczonego przez klienta modelu 3D CAD.

2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw dotyczą wszystkich umów, które Proto Labs zawiera ze swoimi klientami odnośnie produkcji i dostawy produktów. Mają one również zastosowanie do wszystkich przyszłych dostaw, usług lub ofert dla klienta, nawet jeśli nie zostaną ponownie uzgodnione osobno. Proto Labs nie akceptuje sprzecznych lub odbiegających od naszych warunków klienta, chyba że Proto Labs wyraźnie wyrazi na nie zgodę na piśmie.

3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy obowiązują również w przypadku, gdy Proto Labs przyjmie zamówienie lub zrealizuje dostawę bez zastrzeżeń, wiedząc o sprzecznych lub odbiegających warunkach klienta.

 

2 Zawarcie umowy i przedmiot dostawy

1. Wszystkie oferty Proto Labs są niewiążące i podlegają potwierdzeniu, chyba że są wyraźnie oznaczone jako wiążące lub zawierają określony okres akceptacji. Wiążąca umowa zostaje zawarta dopiero po wydaniu przez Proto Labs potwierdzenia zamówienia.

2. Potwierdzenie zamówienia przez Proto Labs ma decydujące znaczenie dla zakresu dostawy.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za stworzenie modelu 3D CAD; wymagane do tego oprogramowanie nie jest dostarczane przez Proto Labs.

4. Zmiany w projekcie i formie produktu pozostają zastrzeżone, o ile nie mają one wpływu na docelową jakość produktu uzgodnioną z klientem i zmiany te są dla niego uzasadnione. O ile docelowa jakość produktu została wiążąco uzgodniona z klientem, zmiany dokonywane przez Proto Labs pozostają dopuszczalne, o ile są one dokonywane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i są uzasadnione dla klienta. W przypadku nieracjonalności klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Dalsze roszczenia są wykluczone.

 

3 Brak ustawowego prawa do odwołania

Proto Labs produkuje produkty zamawiane przez klienta indywidualnie według jego życzeń i specyfikacji. W związku z tym nie istnieje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów w rozumieniu § 13 BGB (niemiecki Kodeks cywilny).

 

4 Ceny; warunki płatności

Ceny uzgodnione pomiędzy Proto Labs i klientem dotyczą wyłącznie usług i zakresu dostawy podanego w odpowiednim potwierdzeniu zamówienia. Wszelkie usługi dodatkowe lub specjalne będą fakturowane oddzielnie. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, ceny produktów podawane są w euro ex-works bez VAT, opakowania i transportu. W takim przypadku koszty te, jak również wszelkie cła, podatki, opłaty i inne wydatki, o ile muszą być poniesione przez Proto Labs, będą naliczane oddzielnie i wykazywane oddzielnie na fakturze.

2. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, płatności klienta dokonywane są kartą kredytową lub zaliczką. Dłuższy termin płatności może zostać przyznany - 30 dni (trzydzieści dni) netto - o ile można przyjąć pozytywną ocenę kredytową. O terminowości płatności decyduje odbiór płatności przez Proto Labs.

3. Jeśli klient nie dokona płatności w terminie i jeśli jest kupcem (przedsiębiorcą) w rozumieniu niemieckiego Kodeksu handlowego (HGB), od zaległych kwot naliczane są odsetki w wysokości 5 % rocznie, począwszy od terminu płatności. Jeżeli klient nie wywiązuje się w całości lub w części ze swojego zobowiązania płatniczego, jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych rocznie powyżej stopy podstawowej ustalonej należności, niezależnie od dalszych praw Proto Labs. Jeżeli klient jest kupcem (przedsiębiorcą) w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki Kodeks cywilny), odsetki za zwłokę wynoszą 9 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej.

4. Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały uznane przez Proto Labs. Ponadto klient ma prawo do skorzystania z prawa zatrzymania w takim zakresie, w jakim roszczenie wzajemne jest należne i oparte na tym samym stosunku umownym.

5. Proto Labs ma prawo do realizacji zaległych dostaw wyłącznie po dokonaniu płatności z góry lub po złożeniu zabezpieczenia, jeżeli zaistnieją okoliczności, które mogą znacząco obniżyć wiarygodność kredytową klienta i które według uznania Proto Labs zagrażają płatności przez klienta zaległych, należnych roszczeń Proto Labs z tytułu danego stosunku umownego, w tym roszczeń wynikających z innych zamówień, o ile opierają się one na tym samym stosunku prawnym.

6. O ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej z klientem na piśmie, wszystkie płatności będą dokonywane w € (Euro) i wyłącznie do Proto Labs.

 

5 Dostawa i czas dostawy

1. Rozpoczęcie okresu dostawy wymaga ostatecznego wyjaśnienia klientowi wszystkich kwestii technicznych oraz dostarczenia wszystkich dokumentów, zezwoleń, dopuszczeń lub materiałów w wymaganej jakości i ilości, jeśli klient chce zlecić produkcję z własnych materiałów.

2. Potwierdzenie zamówienia Proto Labs ma decydujące znaczenie dla terminów dostaw. Podane w nim okresy lub daty dostaw i usług są wiążące tylko wtedy, gdy ustalony okres lub data zostały w nich wyraźnie obiecane lub uzgodnione lub gdy Proto Labs potwierdził okres lub datę oddzielnie na piśmie lub e-mailem jako wyraźnie wiążące. Inne proponowane przez Proto Labs okresy i daty są niewiążące.

3. O ile klient nie jest kupcem (przedsiębiorcą) w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki Kodeks cywilny) i nie uzgodniono inaczej, dostawy będą realizowane FCA, w odpowiednich miejscach produkcji Proto Labs w Niemczech (Incoterms 2010). Jeśli klient jest konsumentem w rozumieniu § 13 BGB (niemiecki Kodeks cywilny), dostawa nastąpi w siedzibie klienta - DDP (Incoterms 2010).

4. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki Kodeks cywilny), termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli Proto Labs przekazał dany produkt osobie odpowiedzialnej za transport w danym miejscu produkcji do końca terminu dostawy i odbył się załadunek. Proto Labs ma prawo odmówić przekazania ładunku przewoźnikowi, jeśli zabezpieczenie ładunku nie może być zagwarantowane zgodnie z odpowiednimi wytycznymi VDI ze względu na stan pojazdu transportowego dostarczonego przez przewoźnika lub jeśli, według uznania Proto Labs, pojazd transportowy nie spełnia wymogów, które muszą być spełnione zgodnie ze StVZO lub odpowiednimi przepisami krajowymi, aby pojazd mógł być dopuszczony do ruchu drogowego. Jeżeli Proto Labs odmówi przekazania pojazdu przewoźnikowi z wyżej wymienionych powodów, stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 ust. 2 i 3 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy.

5. Dostawy częściowe w rozsądnym zakresie są dopuszczalne, o ile w takim zakresie mogą być wykorzystane przez klienta w ramach celu umowy i zapewniona jest dostawa pozostałej części oraz klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów lub znacznych dodatkowych nakładów.

6. Jeżeli Proto Labs nie wywiązuje się z dostawy lub usługi lub jeżeli dostawa lub usługa staje się dla Proto Labs niemożliwa, klient ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. W przypadku zwłoki lub niemożności, Proto Labs odpowiada odszkodowaniem jedynie zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy.

7. W przypadku działania siły wyższej Proto Labs przysługuje prawo do odroczenia dostawy lub usługi na czas trwania przeszkody i rozsądny okres rozruchu, lub do odstąpienia od umowy w całości lub w części w odniesieniu do jeszcze niezrealizowanej części. Katastrofy naturalne, strajki, lokauty, niepokoje polityczne lub inne nieprzewidziane okoliczności, które uniemożliwiają Proto Labs terminowe dostarczenie lub wykonanie zlecenia pomimo uzasadnionych starań, uznaje się za równoznaczne z siłą wyższą. Dotyczy to również sytuacji, gdy wyżej wymienione przeszkody występują u podwykonawcy lub usługodawcy Proto Labs. Dotyczy to również sytuacji, gdy Proto Labs jest w tym czasie postawiony w zwłokę. Proto Labs niezwłocznie powiadomi klienta w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu niniejszego § 5 ust. 7. Klient może zwrócić się do Proto Labs z prośbą o stwierdzenie w ciągu 6 (sześciu) tygodni, czy Proto Labs odstąpi od umowy w całości lub w części w odniesieniu do niezrealizowanej części umowy, czy też dostarczy zamówienie w rozsądnym terminie dodatkowym. Jeżeli Proto Labs nie złoży oświadczenia w terminie wyznaczonym przez klienta, klient może odstąpić od niezrealizowanej części umowy.

 

6 Pakowanie, wysyłka, przeniesienie ryzyka i przyjęcie towaru przez klienta

1. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Proto Labs wybiera rodzaj opakowania według własnego uznania.

2. Jeżeli klient jest kupcem (przedsiębiorcą) w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki Kodeks cywilny), ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości przechodzi na klienta najpóźniej w momencie dostawy danego produktu do spedytora, przewoźnika lub osoby wyznaczonej przez klienta do wykonania transportu. Dotyczy to również dostaw częściowych. Jeśli klient jest konsumentem w rozumieniu § 13 BGB (niemiecki Kodeks cywilny), ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości przechodzi na klienta najpóźniej w momencie otrzymania danego produktu przez klienta.

3. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki Kodeks cywilny), dopuszcza sie zwłoki w odbiorze w przypadku, gdy Proto Labs poinformował go, że produkt jest gotowy do wysyłki, ale klient odmawia przyjęcia towaru w podanym terminie lub nie odbiera go w podanym terminie lub nie odbiera go w podanym terminie albo nie odbiera go od przewoźnika.

4. Jeżeli klient dopuszcza się zwłoki w odbiorze albo nie akceptuje lub narusza inne obowiązki współdziałania, Proto Labs ma prawo żądać od klienta odszkodowania za wszelkie szkody poniesione przez Proto Labs z tego tytułu, w tym za wszelkie dodatkowe wydatki. W takim przypadku ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości zakupionego przedmiotu przechodzi również na klienta. Po ustaleniu i bezowocnym upływie rozsądnego okresu czasu, Proto Labs ma prawo do innego rozdysponowania produktu i dostarczenia go klientowi w rozsądnie przedłużonym okresie czasu.

5. Produkty są ubezpieczone od kradzieży, uszkodzenia, szkód wyrządzonych przez transport, pożar i wodę lub innego możliwego do ubezpieczenia ryzyka tylko na wyraźne życzenie klienta i na jego koszt.

 

7 Prawa użytkowania

1. Proto Labs zachowuje wszelkie prawa, w szczególności prawo własności i prawa autorskie do wszystkich dokumentów, rysunków, ilustracji, specyfikacji, próbek itp. udostępnionych klientowi. Klient może z nich korzystać wyłącznie w ramach przewidzianego w umowie celu. Muszą być one ściśle poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Proto Labs.

2. Ponadto Proto Labs zachowuje wszelkie prawa, w szczególności prawo własności do oprogramowania, narzędzi, formowanych części, technologii, technik produkcji, procesów i innych metod pracy stosowanych przy wytwarzaniu produktu objętego umową, w tym niezbędne know-how. Dotyczy to w szczególności takich narzędzi, części formowanych, technologii itp., które zostały specjalnie opracowane lub dostosowane do realizacji konkretnego zamówienia klienta. Klient nie nabywa żadnych praw do tych narzędzi, formowanych części, technologii itp. Dotyczy to również sytuacji, gdy klient przejmuje koszty produkcji narzędzi. Proto Labs nie będzie jednak wykorzystywać narzędzi, formowanych części, technologii itp. opracowanych lub przystosowanych specjalnie do realizacji konkretnego zamówienia klienta w celu realizacji zamówień od innych klientów bez wyraźnej jego zgody.

3. Klient zachowuje wszelkie prawa do udostępnionego przez siebie modelu 3D CAD. Proto Labs używa tego modelu wyłącznie do produkcji produktu objętego umową. Prawo Proto Labs do tworzenia podobnych produktów dla innych klientów zgodnie z ich modelami 3D CAD lub innymi specyfikacjami tych klientów pozostaje nienaruszone.

 

8. Gwarancja

1. Jeżeli klient jest kupcem w rozumieniu HGB (niemieckiego kodeksu handlowego), jego roszczenia z tytułu wad zakładają, że należycie wypełnił swoje ustawowe zobowiązania do zbadania towaru i zgłoszenia wad. W takim przypadku klient ma obowiązek pisemnego zgłoszenia wady do Proto Labs, określając rodzaj i zakres wady, tak aby Proto Labs mogło zbadać zasadność zgłoszenia wady. W szczególności klient musi sprawdzić dostarczony towar pod kątem uszkodzeń transportowych natychmiast po jego dostarczeniu i odnotować wszelkie uszkodzenia na liście przewozowym na piśmie, zlecić podpisanie niniejszej reklamacji osobie odpowiedzialnej za transport i pisemnie poinformować o tym Proto Labs.

2. Proto Labs nie ponosi odpowiedzialności za projekt lub przydatność produktu zamówionego przez klienta do określonego celu. Odpowiedzialność za projekt oraz ryzyko użytkowania leży wyłącznie po stronie klienta. W szczególności Proto Labs nie ma obowiązku sprawdzania modeli 3D CAD lub innych danych i informacji dostarczonych przez klienta pod względem kompletności lub poprawności w odniesieniu do wytwarzanego produktu. To samo dotyczy przydatności materiałów wybranych przez klienta do wyrobu.
Proto Labs nie ponosi również odpowiedzialności za sprawdzenie materiału dostarczonego przez klienta pod kątem wad i przydatności do produkcji pożądanego produktu. Ponadto Proto Labs nie ponosi odpowiedzialności za to, że produkt w formie wymaganej przez klienta, w tym jego materiał, spełnia wszelkie odpowiednie wymagania prawne lub jest dopuszczony na rynek. Proto Labs nie ponosi również odpowiedzialności za to, że produkt wyprodukowany zgodnie z modelem 3D CAD lub innymi specyfikacjami klienta narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa patentowe, prawa użytkowania lub prawo ochrony wzorów zdobniczych, jak również inne prawa własności przemysłowej.

3. W przypadku, gdy produkt jest wadliwy, Proto Labs ma prawo według własnego unania (w przypadku gdy klient jest konsumentem w rozumieniu § 13 BGB według życzenia klienta) do usunięcia wady lub dostarczenia zamiennika. Proto Labs ponosi zgodnie z prawem wydatki niezbędne do celów późniejszego wykonania. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki Kodeks Cywilny) i ubiega się o zwrot kosztów, jakie poniósł w związku z korzystaniem z własnych pracowników lub własnych rzeczy, jego roszczenia są ograniczone w tym zakresie do jego kosztów własnych. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki Kodeks Cywilny) i a wydatki Proto Labs niezbędne do późniejszego wykonania świadczenia wzrosną dlatego, że na życzenie klienta dany produkt zostanie przewieziony w inne miejsce niż początkowo uzgodnione miejsce dostawy, to klient ponosi powstałe w wyniku tego dodatkowe koszta. Wreszcie, dostawa zastępcza przez Proto Labs zakłada, że nabywca stopniowo zwraca wadliwy produkt do Proto Labs i - o ile klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (niemieckiego Kodeksu Cywilnego) - wypłaca odszkodowanie za wartość uzyskanych korzyści.

4. Jeżeli Proto Labs nie chce lub nie jest w stanie usunąć wady lub dostarczyć produktu zastępczego albo odmówi usunięcia wady lub jeżeli opóźni w czasie z przyczyn, za które Proto Labs ponosi odpowiedzialność, lub jeżeli usunięcie wady ostatecznie nie powiedzie się z innych przyczyn, klient ma prawo, według własnego uznania, do odstąpienia od umowy lub zażądania obniżenia ceny zakupu. W przypadku odstąpienia od umowy Proto Labs jest zobowiązany jedynie do zwrotu ceny zakupu w zamian za zwrot wadliwego produktu oraz do zapłaty rekompensaty za wartość wszelkiego użytkowania ze strony klienta.

5. Prawo klienta do odstąpienia od umowy w przypadku wad towaru jest wykluczone w przypadkach, gdy klient nie jest w stanie zwrócić otrzymanego towaru i nie wynika to z faktu, że zwrot nie jest możliwy ze względu na charakter otrzymanego towaru, jest winą Proto Labs lub wada ujawniła się dopiero podczas opracowywania towaru. W przypadku dostawy wadliwych produktów lub dostaw częściowych klient ma prawo do odstąpienia od całej umowy lub do żądania odszkodowania w miejsce całego świadczenia zgodnie z zapisem zawartym w § 9 tylko wtedy, gdy nie jest zainteresowany usługą świadczoną na podstawie zastosowania obiektywnego standardu.

6. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB i jeżeli klient odsprzedał produkt konsumentowi w rozumieniu § 13 BGB ("sprzedaż towarów konsumpcyjnych"), w odstępstwie od powyższych postanowień obowiązują następujące postanowienia: Jeżeli klient musiał odebrać produkt od konsumenta z powodu wady, która istniała już w momencie przeniesienia ryzyka z Proto Labs na klienta lub jeżeli w wyniku tego konsument obniżył cenę zakupu, klient może, według własnego uznania, zażądać usunięcia wady lub dostawy zastępczej, odstąpić od umowy lub obniżyć cenę zakupu. W takim przypadku nie jest konieczne wyznaczenie innego koniecznego terminu dla roszczeń gwarancyjnych klienta z powodu wady zgłoszonej przez konsumenta. W innych przypadkach zastosowanie mają przepisy ustawowe.

7. Klientowi przysługują wyłącznie roszczenia odszkodowawcze zgodnie z § 9 poniżej.

8. Gwarancja wygasa, jeśli klient dokona modyfikacji produktu po dostawie lub zleci jego modyfikację przez osobę trzecią, co uniemożliwi lub nadmiernie utrudni usunięcie wady. W każdym przypadku klient ponosi dodatkowe koszty usunięcia wady powstałej w wyniku modyfikacji. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z następujących przyczyn: niewłaściwego obchodzenia się lub użytkowania, niewłaściwego użytkowania, nieodpowiednich warunków eksploatacji, wadliwego montażu, uruchomienia lub użytkowania przez klienta lub osoby trzecie.

 

9 Odszkodowanie

1. Proto Labs odpowiada za szkody, niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności za niemożlowość, opóźnienie, wadliwą lub nieprawidłową dostawę, naruszenie umowy, naruszenie obowiązków przy negocjacjach umowy lub czyn niedozwolony wyłącznie zgodnie z § 9. Wszelka inna odpowiedzialność odszkodowawcza jest wykluczona.

2. Proto Labs odpowiada w ramach przepisów ustawowych za umyślne lub rażące niedbalstwo swoich prawnych przedstawicieli lub pracowników, za uszczerbek na ciele, życiu, na zdrowiu, jak również za gwarantowane cechy i zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt.

3. Ponadto Proto Labs odpowiada za szkody powstałe w wyniku lekkiego niedbałego naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy przez przedstawicieli prawnych, kadrę kierowniczą według § 5 ust. 3 und 4 BetrVG (ustawa regulująca strukturę przedsiębiorstw) i inne osoby wykonujące zobowiązanie dłużnika; za szkody spowodowane przez osoby wykonujące zobowiązanie w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania bez naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Istotne zobowiązania wynikające z umowy to zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu klient regularnie może polegać.

4. Odpowiedzialność Proto Labs z tytułu odszkodowania zgodnie z powyższym ustępem 3 niniejszego § 9 jest ograniczona do wysokości przewidywalnej szkody typowej dla umowy.

5. Jeżeli klient nie jest klientem końcowym, odpowiedzialność Proto Labs zgodnie z powyższym ustępem 3 niniejszego § 9 jest wykluczona, o ile klient skutecznie ograniczył swoją odpowiedzialność wobec odbiorcy. W tym celu klient dołoży wszelkich starań, aby uzgodnić z własnymi odbiorcami ograniczenia odpowiedzialności w zakresie dozwolonym przez prawo - również na korzyść Proto Labs.

6. W zakresie odpowiedzialności zgodnie z powyższym ustępem 3 niniejszego § 9, szkody pośrednie i wynikowe wynikające z wad produktu kwalifikują się do odszkodowania tylko wtedy, gdy szkody takie są zwykle możliwe przy użytkowaniu produktu zgodnie przeznaczeniem.

7. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraty zysku są w każdym przypadku wykluczone.

8. Jeśli Proto Labs dostarcza informacji technicznych lub działa w charakterze doradczym i informacje te lub porady nie stanowią wyraźnie części uzgodnionego w umowie zakresu usług należnych Proto Labs, odbywa się to bezpłatnie i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności.

9. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego i wyczerpującego poinformowania i skonsultowania się z Proto Labs, jeśli chce skorzystać z prawa do odszkodowania zgodnie z powyższymi postanowieniami. Klient powinien umożliwić Proto Labs zbadanie szkody.

10. Postanowienie o wyłączeniu gwarancji w § 8 ust. 2 i 8 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy stosuje się odpowiednio.

11. Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wadliwej dostawy wynosi jeden rok od przejścia ryzyka. Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia innych zobowiązań wynikających z umowy wynosi jeden rok od końca roku, w którym powstało roszczenie i klient dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę roszczenia i osobie dłużnika lub musiał się o tym dowiedzieć bez rażącego zaniedbania. W przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia, szkód według ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt oraz szkód spowodowanych oszukańczym zachowaniem, umyślnym działaniem, rażącym niedbalstwem lub niedbałym naruszeniem istotnych obowiązków wynikających z umowy w rozumieniu § 9 ust. 3 niniejszego paragrafu przedstawicieli prawnych, kadry kierowniczej według § 5 ust. 3 und 4 BetrVG (ustwa regulująca strukturę przedsięborstw) lub osób wykonujących zobowiązanie Proto Labs, obowiązuje ustawowy termin przedawnienia.

9. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB, termin przedawnienia roszczeń z tytułu późniejszego wykonania, odstąpienia od umowy i redukcji z powodu wad produktu wynosi jeden rok od momentu przejścia ryzyka. Jeżeli klient jest konsumentem w rozumieniu § 13 BGB, termin przedawnienia roszczeń z tytułu późniejszego wykonania, odstąpienia od umowy i redukcji z powodu wad produktu wynosi dwa lata od momentu przejścia ryzyka. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB i odsprzedał produkt konsumentowi w rozumieniu § 13 BGB ("sprzedaż towarów konsumpcyjnych"), przedawnienie wyżej wymienionych roszczeń Klienta, dochodzonych przez konsumenta z powodu wady produktu, która istniała już w momencie przejścia ryzyka z Proto Labs na Klienta, włącznie z roszczeniem o zwrot kosztów zgodnie z § 478 ust. 2 BGB, regulują ustawowe przepisy regulujące sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Do przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynikających z wad produktu stosuje się następującą regulację § 9 ust. 11.

 

10 Zwolnienie z odpowiedzialności

W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie roszczeń wobec Proto Labs z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej w związku z użytkowaniem produktu przez Klienta, Klient jest zobowiązany do zwolnienia Proto Labs z wszelkich roszczeń, roszczeń odszkodowawczych oraz innych kosztów i wydatków z nich wynikających oraz do aktywnego wspierania Proto Labs w obronie przed takimi roszczeniami. Ponadto Proto Labs ma prawo żądać od klienta zwrotu wszelkich szkód poniesionych przez Proto Labs w tym zakresie, w tym zasadnych kosztów prawnych.

 

11 Materiały dostarczone przez klienta

1. materiały, które zgodnie z umową mają być dostarczone przez klienta do produkcji wyrobu, powinny być dostarczone do Proto Labs w odpowiednim czasie i bezpłatnie w wymaganej jakości i ilości (z uwzględnieniem wystarczających tolerancji dla odrzutów i odpadów, które mogą powstać w ramach procesu produkcyjnego). Proto Labs nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi żadnych odrzutów lub odpadów jakiegokolwiek rodzaju z materiału dostarczonego przez klienta. To samo dotyczy najmniejszych ilości niewykorzystanego materiału klienta.

2. Jeżeli klient nie odbierze w rozsądnym terminie, pomimo żądania Proto Labs, resztek materiału dostarczonego przez niego, Proto Labs ma prawo do zniszczenia tych resztek według własnego uznania.

 

12 Zabronione cele

Klient potwierdza i zapewnia, że zamówione przez niego produkty nie są przeznaczone do niedozwolonych celów. W szczególności klient potwierdza i zapewnia, że przekazywane przez niego modele 3D CAD nie służą do wytwarzania żadnych produktów, które podlegają prawu o broni lub nadają się jako broń lub części do produkcji broni.

 

13 Zachowanie tytułu własności
Każdy produkt pozostaje własnością Proto Labs do momentu całkowitej spłaty wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych, w tym przyszłych roszczeń, w tym roszczeń wynikających z umów zawartych jednocześnie lub później. Dotyczy to również sytuacji, gdy pojedyncze lub wszystkie roszczenia Proto Labs zostały ujęte w jednym rachunku bieżącym, a saldo zostało zaksięgowane i potwierdzone.

 

14 Ochrona danych

Proto Labs zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe klienta w celu zawarcia i realizacji umowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat charakteru, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych klientów, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

 

15 Miejsce jurysdykcji; miejsce świadczenia usług

O ile klient jest kupcem (przedsiębiorcą) w rozumieniu HGB, miejscem jurysdykcji i miejscem wykonania jest siedziba Proto Labs. Proto Labs ma jednak prawo pozwać klienta w miejscu jego zamieszkania lub siedziby.

 

16 Prawo właściwe

Z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec.

 

17 Przepisy końcowe

1. O ile niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy przewidują, że oświadczenia woli lub powiadomienia muszą być składane w formie pisemnej, to formę pisemną uważa się za spełnioną również przy użyciu formularza tekstowego, tzn. faksu lub poczty elektronicznej.

2. Treść umowy jest przechowywana przez Proto Labs i w każdej chwili może być przeglądana przez klienta na jego koncie klienta.

3. Językiem umowy jest język niemiecki.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. W takim przypadku strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem obowiązującym we wzajemnym porozumieniu, które będzie najbliższe temu, czego strony chciały w momencie zawierania umowy. To samo dotyczy sytuacji, w której występuje luka w umowie.

Proto Labs Rev 09-2016

Zaktualizowano: maj 2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej "Polityką") opisuje, w jaki sposób my, Proto Labs GmbH z siedzibą w Niemczech, oraz każda z naszych lokalnych i międzynarodowych spółek zależnych, jednostek biznesowych i biur sprzedaży (jako grupa zwana dalej: "my", "nas", "nam", "nasz") mogą od czasu do czasu wykorzystywać dane osobowe osób (zwanych "użytkownikami" i "tobą" lub "twoimi"), które kontaktują się z nami lub korzystają z naszych stron internetowych, usług, programów, treści i związanych z nimi funkcji (łącznie zwanych "usługami") lub odwiedzają nas na targach, imprezach lub w naszych siedzibach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki, napisz do nas na adres: [email protected]. Informacje kontaktowe do naszych lokalnych biur można znaleźć na naszej stronie kontaktowej.

Niniejsza Polityka, wraz z naszymi Warunkami Użytkowania i wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w tych dokumentach, opisuje nasze zamiary i praktyki w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz sposób, w jaki będziemy je traktować. Prosimy o uważne przeczytanie tych dokumentów. Odwiedzając naszą stronę internetową lub korzystając z naszych usług, użytkownik potwierdza przetwarzanie opisane w niniejszej Polityce, naszych Warunkach Użytkowania i powiązanych dokumentach.

Jeśli od czasu do czasu wprowadzimy zmiany w niniejszej Polityce, powiadomimy Cię o tym na naszej stronie internetowej lub w inny sposób. Jeśli użytkownik nadal korzysta z naszych usług po powiadomieniu go o jakichkolwiek zmianach, uznaje się, że przeczytał zmienioną Politykę.

Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Świadomie nie gromadzimy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy danych osobowych osób poniżej 13 roku życia. Jeśli nie ukończyłeś 18 roku życia, musisz uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z naszych usług i przekazanie nam swoich danych osobowych.

Niniejsza wersja naszej Polityki Prywatności została wydana w maju 2018 roku.

 

Czym są dane osobowe?

"Dane osobowe" oznaczają informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą", którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio. Może to obejmować nazwę, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, dane dotyczące lokalizacji, pliki cookie, zapisy połączeń i podobne informacje. Może to obejmować "specjalne kategorie danych osobowych", takie jak rasa, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, religia lub przekonania, przynależność do związków zawodowych, przetwarzanie danych genetycznych, dane biometryczne do celów jednoznacznej identyfikacji osoby, której dane dotyczą, dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji osoby fizycznej.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Informacje dostarczone przez Ciebie. Swoje dane osobowe przekazujesz nam wypełniając formularze, takie jak formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, subskrybując nasze usługi, prosząc o wycenę, zamawiając produkt, biorąc udział w konkursie, odpowiadając na kampanię reklamową, uczestnicząc w ankiecie, odpowiadając na ogłoszenie o pracę, przesyłając informacje lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub innych środków. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, adres do faktury, adres wysyłki, numer telefonu, numer pracy i miejsca pracy, informacje o płatnościach, treść wysyłanych do nas e-maili i podobne informacje.
 • Informacje o innych. Możesz również przekazać nam dane osobowe osób trzecich, takich jak osoby z którymi pracujesz, osoba, która płaci za Twoje zamówienia, Twoi znajomi, gdy korzystasz z naszej usługi polecającej w celu informowania znajomych o naszych produktach, usługach lub promocjach, oraz inne osoby.
 • Informacje o urządzeniu. W związku z każdą Twoją wizytą na naszej stronie internetowej możemy gromadzić informacje techniczne dotyczące Twojego urządzenia, takie jak adres IP, system operacyjny, przeglądarka, ustawienia strefy czasowej, adres internetowy strony internetowej, z której bezpośrednio połączyłeś się z naszą stroną internetową, adres URL, dane o kliknięciu, informacje o Twojej interakcji ze stroną (np. przewijanie, klikanie, pozycje kursora) oraz metody wyjścia ze strony.
 • Informacje z trzeciego źródła. Mogą to być informacje z biur kredytowych, firm spedycyjnych, naszych dostawców usług i innych osób trzecich.

Nie mają Państwo ogólnego obowiązku przekazywania tych informacji, ale bez tych informacji możemy nie być w stanie zapewnić Państwu niektórych z naszych usług. Możemy zażądać informacji od biura kredytowego przed zawarciem z Państwem umowy o świadczenie usług. Niektóre dane osobowe są wymagane w celu wypełnienia przez nas obowiązku staranności w stosunku do klientów zanim zaczniemy świadczyć usługi.

Informacje o osobach trzecich mogą być ujawniane tylko wtedy, gdy posiadają Państwo dającą się zweryfikować zgodę na ujawnienie tych informacji lub gdy informacje te są publicznie dostępne.

Zakładamy, że podane przez Państwa informacje są dokładne, kompletne i aktualne i zobowiązują się Państwo troszczyć o to, by tak było.

 

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i w następujących celach

a. odpowiadanie na pytania, zapytania i inne formy komunikacji,
b. świadczenie usług, łącznie z naszą stroną internetową i powiązanymi funkcjami, sprzedaż produktów i usług, subskrypcje i inne usługi,
c. umożliwienie dostawcom i usługodawcom wykonywania pewnych funkcji w celu świadczenia usług w naszym imieniu, w tym hostingu internetowego, przechowywania danych, weryfikacji tożsamości, funkcji technicznych, logistycznych i innych, jeśli takie istnieją,
d. umożliwienie korzystania z funkcji naszej strony internetowej, jeśli zdecydują się Państwo z nich korzystać,
e. przekazywanie spersonalizowanej komunikacji marketingowej zgodnie z prawem lub na żądanie użytkownika. Mają Państwo prawo do rezygnacji z powiadomień, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
f. Przesyłanie spersonalizowanego materiału promocyjnego na urządzenia użytkownika w oparciu o jego zainteresowania, zgodnie z naszym oświadczeniem dotyczącym plików cookie poniżej. Masz prawo do wyłączenia plików cookie w sposób opisany poniżej.
g. publikacja materiałów marketingowych, takich jak referencje użytkowników. Jeśli chcesz poprosić o usunięcie referencji, wyślij e-mail na adres: [email protected]
h. przeprowadzanie konkursów, takich jak Cool Idea Award. Członkowie naszego jury "Cool Idea" oraz upoważnieni pracownicy mają dostęp do Twoich zgłoszeń i danych osobowych.
i. Twoje połączenie z funkcjami osób trzecich, np. media społecznościowe. Nasze strony internetowe zawierają funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk "Lubię to" portalu Facebook lub inne funkcje, takie jak przycisk "Share". Funkcje te mogą zbierać Twój adres IP lub stronę, którą odwiedzasz na naszej stronie i mogą ustawiać pliki cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie funkcji. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami podlegają polityce prywatności firmy dostarczającej.
j. kontaktowanie się z osobami trzecimi, na przykład wysyłanie jednorazowego zaproszenia do osoby, którą wyznaczysz
k. zapewnienie bezpieczeństwa naszej działalności oraz zapobieganie i wykrywanie oszustw.
l. zarządzanie naszą działalnością, w tym rozpatrywanie skarg, korygowanie błędów na naszej stronie internetowej, analiza danych, kontrola jakości, szkolenia pracowników, testowanie nowych funkcji, badania, cele statystyczne i ankiety.
m. dalszy rozwój i doskonalenie naszych usług, oraz
n. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym poprzez odpowiadanie na zgodne z prawem żądanie sądu lub organu regulacyjnego.

 

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych do celów opisanych powyżej obejmuje zasadniczo następujące elementy

 • Przetwarzanie niezbędne do realizacji umowy, która istnieje między nami a Państwem lub innymi podmiotami danych. Obejmuje to na przykład przetwarzanie do celów określonych w punktach a), b), c), d) i j);
 • Państwa zgoda, na przykład, na przetwarzanie do celów określonych w punktach e), f), g), h) i j) powyżej,
 • Przetwarzanie, które jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, opisane w punktach a), b), c), d), g), i), j), k), l) i m) powyżej. Odbywa się to w oparciu o nasze uzasadnione interesy w celu zapewnienia właściwego świadczenia usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszej działalności i użytkownikom, a także w celu właściwego zarządzania i rozwoju naszej działalności;
 • przetwarzanie niezbędne do spełnienia wszelkich nałożonych na nas zobowiązań prawnych, takich jak przetwarzanie do celów opisanych w pkt. n); oraz
 • inne mające zastosowanie podstawy prawne.

 

Polityka plików Cookie

Czym są pliki cookie? Aby zebrać informacje opisane w tej Polityce, w tym dane osobowe, możemy korzystać z plików cookie i podobnych metod na naszej stronie internetowej. Plik cookie to niewielka część informacji, która jest wysyłana do przeglądarki i zapisywana na twardym dysku komputera, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Istnieją pliki cookie pierwszej kategorii umieszczane przez odwiedzaną stronę internetową na urządzeniu użytkownika oraz pliki cookie stron trzecich umieszczane przez strony trzecie, takie jak Google, za pośrednictwem strony internetowej na urządzeniu użytkownika. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

 

Przykładowe Cookies używane na naszej stronie internetowej:

 • Cookies, które są absolutnie niezbędne. Te pliki są wymagane, aby można było poruszać się po naszej stronie internetowej i korzystać z jej funkcji. Bez tych plików nie będziesz w stanie świadczyć zamówionych przez Ciebie usług. Są one usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są to pliki cookie pierwszej kategorii.
 • Ciasteczka wydajnościowe. Te pliki cookie zbierają anonimowe informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony. Pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej stronie i z jakich przybliżonych regionów odwiedzają naszą stronę. Są to pliki cookie pierwszej kategorii. Na przykład, strona ta wykorzystuje Google Analytics do analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) są przekazywane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny korzystania z witryny przez użytkowników oraz do tworzenia statystyk dotyczących aktywności witryny.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają naszej stronie internetowej na przechowywanie wybranych przez użytkownika opcji (takich jak nazwa użytkownika, język lub region) i zapewniają rozszerzone, spersonalizowane funkcje. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być anonimowe. Te pliki cookie nie są w stanie zarejestrować Twojej aktywności przeglądania na innych stronach internetowych. Są to pliki cookie pierwszej kategorii.
 • Pliki cookie przeznaczone dla odbiorców docelowych lub promocyjne. Te pliki cookie pozwalają nam i naszym reklamodawcom dostarczać Państwu informacji, które są szczególnie istotne dla Państwa zainteresowań. Ograniczają także częstotliwość wyświetlania reklam i pomagają w mierzeniu skuteczności kampanii reklamowych. Te pliki cookie zapisują, że odwiedziłeś naszą stronę internetową i mogą nam pomóc w stworzeniu Twojego profilu. Są to trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu osiągnięcia daty ważności lub są ręcznie usuwane przed upływem terminu ważności.
 • Pliki cookie dotyczące mediów społecznościowych. Te pliki cookie są używane do łączenia się z sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter, LinkedIn i Google+. Są to trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu osiągnięcia daty ważności lub są ręcznie usuwane przed upływem terminu ważności.
 • Od czasu do czasu mogą być również używane inne pliki cookie i podobne techniki.

 

Możemy łączyć informacje pochodzące z plików cookie i technik z informacjami o użytkowniku z innych źródeł.

Zgoda na pliki cookie i ich odrzucenie. Korzystając z naszych usług, zakładamy, że użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez nas plików cookie na swoim urządzeniu. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli jednak użytkownik (lub inny użytkownik urządzenia) chce w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, może wybrać opcję akceptacji lub odrzucenia plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Tutaj możesz dowiedzieć się, jak dezaktywować pliki cookie w przeglądarce. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie, może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich interaktywnych funkcji naszej strony internetowej, platform i usług.

Możesz zrezygnować z umieszczania plików cookie osób trzecich, wybierając odpowiednie opcje na stronie http://www.youronlinechoices.com/uk

 

Ujawnienie danych osobowych

Istnieją przypadki, w których możemy chcieć ujawnić lub być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych osobom trzecim. Takie ujawnienie może być dokonane wobec następujących osób trzecich:

 • naszej grupy przedsiębiorstw na całym świecie, w tym w UE, USA, Japonii i innych krajach,
 • naszych dostawców i usługodawców, aby umożliwić świadczenie usług. Należą do nich na przykład hosting www, weryfikacja tożsamości (weryfikacja tożsamości za pomocą publicznych baz danych), obsługa klienta, portal pracy, platforma płatności, analizy, doradztwo. Może to nastąpić na przykład w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności naszej działalności, w tym naszych baz danych i systemów, lub z przyczyn związanych z ciągłością działania.
 • z zastrzeżeniem odpowiedniej podstawy prawnej, takiej jak zgoda - naszym partnerom reklamowym i marketingowym, którzy mogą umożliwić nam, na przykład, dostarczanie spersonalizowanych reklam do urządzeń użytkownika lub którzy mogą kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych środków,
 • płatnikom, np. pracodawcom lub klientom, którzy płacą za nasze produkty i usługi,
 • następcom lub osobom prawnym będącym partnerami, tymczasowo lub na stałe, dla celów wspólnego przedsięwzięcia, współpracy, finansowania, sprzedaży, fuzji, restrukturyzacji, zmiany formy prawnej, rozwiązania lub podobnego zdarzenia dotyczącego naszej Spółki. W przypadku fuzji lub sprzedaży Państwa dane osobowe zostaną na stałe przekazane nowej firmie.
 • urzędów, jeżeli jest to wymagane przez prawo, oraz
 • innych osób trzecich, pod warunkiem, że wyrazili Państwo na to zgodę.

 

Przekazywanie danych osobowych do innych krajów

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim w krajach poza krajem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane w celu dalszego przetwarzania zgodnie z celami określonymi powyżej. W szczególności, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w ramach naszej grupy spółek do Stanów Zjednoczonych i innych krajów. W takim przypadku zapewnimy odpowiednie mechanizmy przekazywania danych, takie jak standardowe klauzule umowne, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych.

Przekazując dane osobowe prywatnym organizacjom zagranicznym, takim jak nasi dostawcy i usługodawcy, zapewniamy, zgodnie z obowiązującym prawem, że Państwa prawa do prywatności są odpowiednio chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych, umownych lub innych zgodnych z prawem, takich jak standardowe klauzule umowne. Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o opis środków ostrożności, które należy podjąć w takich przypadkach.

 

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych powyżej, lub dłużej, jeśli będzie to wymagane przez prawo. Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązujących okresów przechowywania, prosimy o kontakt z nami.

Możemy przechowywać Państwa dane osobowe w formie anonimowej, w której nie odnoszą się już do Państwa, przez czas nieokreślony dla celów statystycznych, pod warunkiem, że mamy w tym uzasadniony interes.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Będziemy stosować odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych. Środki te obejmują oprogramowanie szyfrujące, zapory ogniowe oraz wykorzystanie protokołów Secure Socket Layer (SSL). Oferujemy dwuetapowy proces weryfikacji przy dostępie do konta online.

Należy jednak pamiętać, że przesyłanie danych przez Internet nigdy nie jest w 100% bezpieczne. Chociaż staramy się zabezpieczyć nasze własne systemy, nie mamy żadnej kontroli nad Internetem jako całością i dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich informacji, ponieważ są one przekazywane do i z naszej strony internetowej.

Jeśli stworzyłeś lub otrzymałeś hasło lub link weryfikacyjny umożliwiający dostęp do niektórych części naszej strony internetowej lub jej zawartości, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności takich informacji. Prosimy nie udostępniać tych informacji nikomu.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mogą mieć liczne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat prawa do prywatności można znaleźć na stronie internetowej ICO.

 • Prawo do informacji. Osoby, których dane dotyczą, mogą żądać kopii swoich danych osobowych na piśmie. Jednakże realizacja takich wniosków podlega pewnym ograniczeniom i wyjątkom oraz prawom innych osób fizycznych. Każdy wniosek musi wyraźnie wskazywać, że jest to wniosek o udzielenie informacji. Może być również wymagane przedstawienie dowodu tożsamości i dokonanie legalnej płatności, w stosownych przypadkach.
 • Prawo do sprostowania. Osoby fizyczne mogą poprosić nas o poprawienie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do odwołania zgody. Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na podstawie wcześniejszej zgody. Takie cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które opiera się na uprzedniej zgodzie.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym przetwarzania automatycznego i profilowania. Profilowanie może być wykonywane w celach administracyjnych, na przykład w celu monitorowania trendów w odwiedzinach użytkowników na naszej stronie internetowej i dostarczania odpowiednich materiałów promocyjnych do urządzeń użytkowników. Dopuszczamy uzasadnione sprzeciwy, chyba że mamy przekonujący, nadrzędny i uzasadniony powód do kontynuowania przetwarzania danych lub uzasadniony powód do odrzucenia takiego sprzeciwu. Zastosujemy się do każdej uzasadnionej odmowy lub podobnego żądania w związku z komunikacją marketingową.
 • Prawo do usunięcia. Osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać usunięcia przez nas swoich danych osobowych. Postąpimy zgodnie z wnioskiem, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby tego nie robić. Na przykład, możliwe jest, że może istnieć główny uzasadniony powód do zachowania danych osobowych, taki jak nasz prawny obowiązek przechowywania dokumentacji biznesowej.
 • Ograniczenie. Ograniczamy przetwarzanie danych osobowych podczas przetwarzania zapytań od osób, których dane dotyczą, w różnych okolicznościach, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby tego nie robić, na przykład prawne zobowiązanie do przetwarzania danych osobowych w określony sposób .
 • Prawo do przekazywania danych. W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą zwrócić się do administratora danych o dostarczenie kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie oraz o przekazanie jej innemu dostawcy tych samych lub podobnych usług. Nie zakładamy, że prawo to należy do naszych usług. Jednakże w zakresie, w jakim ma to zastosowanie, zastosujemy się do takich wniosków o przekazanie danych. Należy pamiętać, że przeniesienie danych do innego usługodawcy nie oznacza usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Dane mogą być nadal zatrzymywane do celów zgodnych z prawem.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Sugerujemy, aby osoby, których dane dotyczą, kontaktowały się z nami w związku z pytaniami lub skargami dotyczącymi sposobu przetwarzania przez nas ich danych osobowych. Jednakże każda osoba, której dotyczą dane, jest uprawniona do bezpośredniego kontaktu z właściwym organem nadzorczym. Wykaz organów nadzoru można znaleźć tutaj.

 

Strony internetowe osób trzecich

Wytyczne dotyczące powiązanych usług i ofert osób trzecich (np. YouTube i Facebook), które są powiązane z naszymi usługami, mają swoją własną politykę ochrony prywatności, do której dostęp można uzyskać poprzez ich strony internetowe. Ponieważ nie mamy kontroli nad polityką lub procedurami uczestniczących handlowców i innych osób trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za ich praktyki lub zawartość ich stron. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych na innych stronach internetowych lub przed zawarciem transakcji z osobami trzecimi.

 

Zaktualizowano w maju 2018 r.

Nasza dbałość o jakość pozwala nam spełnić potrzeby naszych klientów w zakresie produkcji wysokiej jakości prototypów i części na żądanie w krótkim czasie.

Protolabs gwarantuje:

 • dostarczanie wysokiej jakości części na czas
 • spełnienie lub przekroczenie naszych zobowiązań wobec klientów
 • spełnienie obowiązujących i regulacyjnych wymogów
 • ciągłe doskonalenie naszych procesów, produktów i usług
 • rozwój i utrzymanie umiejętności naszych pracowników