Protoquote

Myyntiehdot – Proto Labs, Limited

 

Myyjä. Tässä käytettynä myyjällä tarkoitetaan Proto Labs, Limitediä (Y-tunnus 05366160 / arvonlisäverotunniste GB180 9946 67), Isossa-Britanniassa rekisteröityä yritystä, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Protolabs, Halesfield 8, Telford, Shropshire, TF7 4QN.

 

Protolabsin tarjoukset.  Protolabs antaa tarjouksen ostajan osasta tai osista ostajan myyjälle toimittaman 3D CAD -mallin perusteella. Mahdolliset muutokset 3D CAD -malliin edellyttävät päivitettyä tarjousta. Tarjoukset ovat voimassa 30 päivää, jonka jälkeen hinnoittelu voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Myyjä pidättää itsellään oikeuden korjata tarjouksessa olevat mahdolliset lasku- ja kirjoitusvirheet.

 

Tarjous ja sopimuksen hyväksyminen. Nämä myyntiehdot muodostavat yhdessä myyjän antaman voimassa olevan tarjouksen kanssa laillisesti sitovan sopimuksen (“sopimus”) ja sisältävät koko ostajan ja myyjän välisen sopimuksen myyjän toimittamista tavaroista ja palveluista, ja ohittavat mahdolliset muut osapuolten väliset suulliset tai kirjalliset sopimukset, esitykset, järjestelyt ja yhteisymmärrykset. Osapuolet hyväksyvät, etteivät turvaudu ja ettei heillä ole mitään oikeussuojakeinoja liittyen minkään muun osapuolen tai henkilön (tahattomasti tai tuottamuksellisesti) tekemään lupaukseen, vakuutteluun, sitoumukseen, tiedonantoon tai ilmoitukseen, muutoin kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainitussa tarkoituksessa, jonka osalta osapuolen yksinomaiset oikeussuojakeinot rajoittuvat sopimusvelvoitteen rikkomiseen. Nämä myyntiehdot katsotaan hyväksytyiksi, kun ostaja hyväksyy tarjouksen tai lähettää ostotilauksen tai muun kirjallisen asiakirjan, joka ilmaisee ostajan aikomuksen edetä sopimuksen solmimisessa myyjän tarjouksen perusteella. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin tilauksiin, jotka myyjä hyväksyy ostajalta ja/tai ostajan valtuuttamilta ostajilta ostajalle annetun tarjouksen perusteella. Nämä ehdot ovat ainoita ehtoja, joita sovelletaan tavaroiden ja palvelujen ostamisessa ja myymisessä ostajan ja myyjän välillä. Mitään muita ehtoja ei sovelleta ja ne täten nimenomaisesti poissuljetaan, mukaan lukien ilman rajoitusta kaikki tarjouspyynnössä, ostotilauksessa, verkkosivustossa tai muulla olevat ehdot. Ainoat tarjouspyynnössä, ostotilauksessa, verkkosivustossa tai muussa kirjallisessa materiaalissa olevat lisäehdot, joita sovelletaan myyjän niin hyväksyessä, ovat valmistettujen tavaroiden kuvausta, hintaa, määrää ja toimituspaikkaa koskevat ehdot. Kaikki muut ehdot suljetaan pois eikä niitä sovelleta. Kun myyjä on hyväksynyt tilauksen, ostaja on vastuussa toimituksen viivästymisistä ja alkuperäisen hinnan lisäksi tulevista toimitusmaksuista, jotka johtuvat ostajan pyytämästä muutoksesta, jonka myyjä on kirjallisesti hyväksynyt. Jos myyjä ei voi hyväksyä ostajan tilausta, myyjä ilmoittaa asiasta ostajalle kirjallisesti eikä veloita ostajaa tavaroista. Syynä tähän voivat olla odottamattomat rajoitukset myyjän resursseissa, joita myyjä ei ole voinut kohtuudella ennakoida, tai ostajan määrittämä toimituksen määräaika, jota myyjä ei pysty noudattamaan.

 

Ostajan tekemät muutokset tavaroihin. Jos ostaja haluaa tehdä muutoksen tilaamiinsa tavaroihin, hänen on otettava yhteyttä myyjään. Myyjä ilmoittaa ostajalle, onko muutos mahdollinen. Jos muutos on mahdollinen, myyjä ilmoittaa ostajalle muutoksen aiheuttamista mahdollisista seurauksista tavaroiden hintaan tai toimitusaikaan tai muutoksen aiheuttamista muista seurauksista, ja pyytää ostajaa vahvistamaan, haluaako ostaja toteuttaa pyytämänsä muutoksen. Jos myyjä ei pysty tekemään muutosta tai ostaja ei hyväksy muutoksen tekemisestä aiheutuvia seurauksia, ostaja voi irtisanoa tilauksen alla olevan kohdan ”Ilman syytä tapahtuva irtisanominen” mukaisesti.

 

Myyjän tekemät muutokset tavaroihin. Myyjä voi muuttaa tavaroita vastaamaan sovellettavien lakien ja sääntelyvaatimusten muutoksia ja/tai tehdä tavaroihin vähäisiä teknisiä säätöjä ja parannuksia. Lisäksi myyjä voi tehdä muutoksia, joista on sovittu etukäteen tarjouksessa määritetyllä tavalla. Jos myyjä tekee muita muutoksia, myyjä ilmoittaa niistä ostajalle, minkä jälkeen ostaja voi ottaa yhteyttä myyjään päättääkseen sopimuksen ennen muutosten toteuttamista ja saadakseen korvauksen mahdollista saamatta jääneistä jo maksetuista tavaroista.

 

Ilman syytä tapahtuva irtisanominen. Ostaja voi irtisanoa tilauksen kokonaan tai osittain koska tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti osoitteeseen [email protected]  Irtisanominen astuu voimaan, kun myyjä on vastaanottanut ilmoituksen. Jos tilaus irtisanotaan, myyjä pidättää itsellään oikeuden laskuttaa ostajaa kaikista ennen irtisanomisilmoituksen vastaanottamista tuotetuista tavaroista tai palveluista sekä kaikista materiaaleista, mukaan lukien ostajan osien valmistusta varten ostetuista materiaaleista, joita myyjä ei voi palauttaa. Tämä sopimuskohta ei rajoita ostajan oikeutta peruuttaa tämä tilaus myyjän tekemän rikkomuksen vuoksi, tai vaikuta siihen.

 

Myyjä valmistaa ostajan tilaamat tavarat yksilöllisesti ostajan erityisten vaatimusten mukaisesti ja tästä syystä ostajalla ei ole kuluttajasuojalainsäädännön mukaista lakisääteistä peruuttamisoikeutta.

 

Irtisanominen myyjän toimesta. Myyjä voi irtisanoa tämän sopimuksen kokonaan tai osittain koska tahansa ilmoittamalla asiasta ostajalle kirjallisesti, jos (a) ostaja ei suorita maksua ajallaan eikä maksua ole suoritettu 30 päivän kuluessa myyjän ilmoitettua asiasta ostajalle, (b) ostaja ei toimita kohtuullisessa ajassa myyjälle tietoja, joita myyjä tarvitsee tavaroiden toimittamista varten, tai (c) ostaja ei kohtuullisessa ajassa anna myyjän toimittaa tavaroita ostajalle tai ei kohtuullisessa ajassa nouda tavaroita.

 

Toimitus; määrä; omistusoikeus. Tavarat toimitetaan mahdollisimman pian tarjouksessa määritetyn arvioidun toimitusajan mukaisesti. Myyjä varaa itselleen oikeuden rajoittaa määriä koska tahansa. Ostajalle voidaan toimittaa osatoimituksia, jos tästä on sovittu tarjouksessa. Tilausvahvistuksessa mainitaan, katsotaanko tavarat vastaanotetuksi, kun ne on luovutettu rahdinkuljettalle, vai kun ostaja on vastaanottanut ne sovitulla toimituspaikalla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa tavarat toimitetaan FCA-toimitusehdon (Incoterms 2020) mukaisesti myyjän toimituspaikasta ja omistusoikeus siirtyy ostajalle sinä päivämääränä ja kellonaikana, jolloin lähetys luovutetaan rahdinkuljettalle. Toisessa vaihtoehdossa tavarat toimitetaan DAP-toimitusehdon (Incoterms 2020) mukaisesti ja omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun tavarat on toimitettu ostajan toimituspaikalle.

 

Hinta ja maksuehdot. Kaikki hinnat on ilmoitettu tarjouksessa ja maksut on suoritettava Englannin punnissa tai Euroissa. Hinnat eivät sisällä rahtia, lähetystä, erityispakkausta tai -käsittelyä, tullimaksuja eikä, ellei erikseen mainita, arvonlisäveroa tai muita myynti-, valmiste- tai käyttöveroja, jotka peritään tämän tapahtuman seurauksena (muut kuin verot, jotka perustuvat yksinomaan myyjän verotettavaan tuloon). Alennuksiin ei ole annettu lupaa. Maksutapoina ovat Visa, MasterCard, Discover, American Express tai ennakkomaksu myyjän hyväksymässä muodossa. Luoton hyväksymisen jälkeen tavarat tai palvelut voidaan laskuttaa ja summat erääntyvät laskussa mainittujen ehtojen mukaisesti. Jos ostaja haluaa, että myyjä esittää laskut tai muita tietoja sähköisesti ostajan tai kolmannen osapuolen sähköisten maksujen sivustoilla, ostaja vastaa kaikista tällaiseen käyttöön liittyvistä kuluista.

 

Vaatimustenvastaiset tavarat. Ostaja tarkistaa kaikki myyjän toimittamat tavarat toimitushetkellä. Jos jokin tavara ei vastaa vaatimuksia, ostajan on ilmoitettava tästä myyjälle kirjallisesti yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa tavaroiden toimituksesta ja kuvattava, millä tavalla tavara ei vastaa vaatimuksia. Myyjällä on oikeus ja mahdollisuus korjata tai vaihtaa vaatimustenvastaiset tavarat. Myyjällä ei ole velvollisuutta korjata, vaihtaa tai muutoin hyvittää ostajalle vaatimustenvastaisia tavaroita, jos ostaja ei ilmoita myyjälle kirjallisesti tavaroiden vaatimustenvastaisuudesta yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa siitä, kun myyjä on toimittanut tavarat.

 

Takuut. Myyjä ei ota vastuuta tämän tapahtuman kohteena olevien tavaroiden suunnittelusta. Jos myyjän henkilökunta ehdottaa suunnitteluun muutoksia tai analysoi suunnittelua, simuloi suunnittelua tai neuvoo siinä, sen tarkoituksena on vain auttaa myyjän oman valmistusprosessin asettamien vaatimusten täyttämisessä. Ostaja on yksin oikeudellisesti vastuussa tämän tapahtuman kohteena olevien tavaroiden suunnittelusta ja suorituskyvystä. Ostajan yksinomaisella vastuulla on varmistaa, että myyjältä ostetut tavarat ja palvelut ovat sovellettavien säädösten mukaisia. Ostaja vakuuttaa myyjälle, että ostajalta myyjälle annettu tai tulevaisuudessa annettava tieto ei ole paikallisten lakien mukaisesti luottamukselliseksi, salaiseksi, erittäin salaiseksi tai vastaavaksi luokiteltua tietoa.

 

Muutoin kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainitun mukaisesti, kaikki ilmaistut tai epäsuorat takuut, ehdot ja sitoumukset ovat poissuljettuja lain sallimissa määrin, mukaan lukien ilman rajoitusta takuut tyydyttävästä laadusta, sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta.

 

Rajoittamatta edellä mainitun yleisluonteisuutta myyjä ei ota vastuuta tämän tapahtuman kohteena olevien tavaroiden materiaalien valinnasta. Ostajan yksinomaisella vastuulla on varmistaa, että myyjän valmistamien tavaroiden valitut materiaalit täyttävät sovellettavien säädösten vaatimukset tai määritykset, mukaan lukien ilman rajoitusta direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi) ja mikä tahansa tämän direktiivin toteuttava kansallinen lainsäädäntö, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF ja USP. Ostaja varmistaa kaikki materiaaleja koskevat myyjän henkilökunnan väittämät tai myyjän toimittamat tekniset tiedot kyseisen materiaalin valmistajalta.

 

Vapauttaminen vastuusta. Ostaja sitoutuu vapauttamaan myyjän (ja sen työntekijät, edustajat ja asiamiehet) vastuusta ja puolustamaan myyjää seuraavien varalta ja niitä vastaan: vaateet, vahingonkorvausvelvollisuudet, menetykset, vahingot, rangaistukset, sakot tai sanktiot (mukaan lukien ilman rajoitusta korot, asianajajapalkkiot ja -kulut, sakot tai muut valtiolliset sanktiot), jotka aiheutuvat jonkin tämän sopimuksen ehdon rikkomisesta tai kolmannen osapuolen nostamasta vaateesta koskien immateriaalioikeuksien, mukaan lukien patenttioikeuksien, tavaramerkkien tai tekijänoikeuksien, loukkausta, tai liikesalaisuuksien tai luottamuksellisten tietojen väärinkäytöstä.

 

Ylivoimainen este. Myyjä ei ole vastuussa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyömisestä tai viivästymisestä, jos tällainen laiminlyönti tai viive johtuu ylivoimaisesta esteestä, tulipalosta, myrkystä, lakosta, pandemiasta, sähkökatkosta, työvoimaan liittyvistä vaikeuksista, mellakoista, vaikeuksista materiaalien, laitteiden, työvoiman tai kuljetusten saannissa, hallituksen asettamista rajoitteista tai muusta tapahtumasta, johon myyjä ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa. Jos raaka-aineista tai muista tarvikkeista on pulaa, myyjä saa kohdistaa materiaaleja ja tarvikkeita ostajiensa kesken oman harkintansa mukaisesti, eikä ole vahingonkorvausvastuussa ostajalle mistään tämän seurauksena aiheutuneesta viiveestä tai peruutuksesta.

 

Ostajan toimittamat materiaalit. Jos myyjä suostuu käyttämään ostajan toimittamaa materiaalia, ostaja on yksinomaan vastuussa tällaisten materiaalien toimittamisesta ajallaan ilman myyjälle aiheutuvia kuluja tai kustannuksia. Toimitetun materiaalin on oltava riittävän laadukasta ja sitä on oltava riittävä määrä (sisältäen varan mistä tahansa syystä johtuvalle hukalle tai jätteille) siten kuin myyjä katsoo tarpeelliseksi velvoitteidensa täyttämistä varten. Myyjä ei palauta jätettä, hukkapaloja (mukaan lukien valurungot ja valutapit) eikä vähämerkityksistä määrää materiaalia. Myyjä ei ole vahingonkorvausvastuussa mistään tässä mainittujen tavaroiden toimituksen laiminlyömisestä tai viivästymisestä, ja ostaja on velvollinen maksamaan mahdollisten aiemmin neuvoteltujen toimituslisämaksujen estämättä, jos tällaisen laiminlyönnin tai viiveen syynä on ostajan kyvyttömyys toimittaa kyseisiä materiaaleja ajoissa tai sen laatuisina tai siinä määrin kuin ostaja pitää tarpeellisena. Ostajan myyjälle toimittamien materiaalien säilytyskäytäntönä on, että myyjä voi harkintansa mukaan tuhota ostajan toimittaman materiaalin, kun se on ollut käyttämättömänä vuoden.

 

Palvelutasot – Ruiskuvalu. Jokaisessa ruiskuvalupalvelua koskevassa tarjouksessa ilmoitetaan kyseistä tarjousta koskeva muotin käyttöikä. Jos tarjouksessa ilmoitetaan ”rajoitettu” muotin käyttöikä, joka tunnetaan myös palvelutasona ”prototyyppien valmistus”, kaikki mukautetut työkalut ja tekijän- ja teollisuusoikeuksien alaiset komponentit ovat myyjän omaisuutta ja jäävät myyjän omaisuudeksi. Myyjä ei saa kuitenkaan käyttää mukautettuja työkaluja toisen ostajan tavaroiden valmistuksessa ilman ostajan nimenomaista suostumusta. Niin kauan kuin myyjä valmistaa osia ostajalle myyjän tuotantolaitoksessa, myyjä ylläpitää ostajan prototypointityökaluja siten, että voi taata vähintään kahden tuhannen osan (”ruiskutuksen”) tuottamisen. Alla mainitun prototypointityökaluja koskevan säilytyskäytännön mukaisesti myyjä korjaa tai vaihtaa oman harkintansa mukaan kuluneet tai vahingoittuneet työkalut myyjän kustannuksella vähintään kahden tuhannen osan tuottamiseen saakka. Myyjän prototypointityökalujen säilytyskäytäntönä on, että myyjä voi harkintansa mukaan tuhota prototypointityökalut kahdeksantoista (18) kuukauden käyttämättömyyden jälkeen. Prototypointityökalujen takuu ei koske projekteja, jotka on hyväksytty ”parhaan edellytyksen periaatteen” mukaisesti siten, kuin osapuolet tästä sopivat.

 

Jos tarjouksessa ilmoitetaan ”rajoittamaton” muotin käyttöikä, joka tunnetaan myös palvelutasona ”tilauksiin perustuva valmistus”, kaikki mukautetut työkalut ovat ostajan omaisuutta, mutta uudelleenkäytettävät tekijän- ja teollisuusoikeuksien alaiset komponentit jäävät myyjän omaisuudeksi ja kaikki mukautetut työkalut pysyvät myyjän tuotantolaitoksessa. Niin kauan kuin myyjä valmistaa osia ostajalle myyjän tuotantolaitoksessa, myyjä takaa ostajan tilauksiin perustuvan valmistuksen työkalut projektin keston ajaksi ilman rajoitusta valmistettavien osien määrälle. Alla mainitun tilauksiin perustuvan valmistuksen työkaluja koskevan säilytyskäytännön mukaisesti myyjä korjaa tai vaihtaa oman harkintansa mukaan kuluneen tai vahingoittuneen työkalun myyjän kustannuksella ilman rajoitusta valmistettavien osien määrään. Myyjän tilauksiin perustuvan valmistuksen työkalujen säilytyskäytäntönä on, että myyjä voi oman harkintansa mukaan tuhota tilauksiin perustuvan valmistuksen työkalut kolmen vuoden käyttämättömyyden jälkeen. Tilauksiin perustuvan valmistuksen työkalujen takuu ei koske projekteja, jotka on hyväksytty ”parhaan edellytyksen periaatteen” mukaisesti siten, kuin osapuolet tästä sopivat.

 

Tässä sopimuksessa ”mukautetut työkalut” tarkoittavat nimenomaisesti ostajaa varten kehitettyjä työkaluja ja muotteja, kuten A-puolen (muottipesä) kappale tai insertti, B-puolen (keerna) kappale tai insertti, sivuliikkuvia työkalun vaatiessa sivuliikkuvia ja inserttejä työkalun vaatiessa inserttejä. ”Tekijän- ja teollisoikeuksien alaiset komponentit” tarkoittavat kaikkia myyjän kehittämiä tekijän- tai teollisoikeuksien alaisia tai uudelleenkäytettäviä komponentteja, mukaan lukien kiinnikkeet, B-puolen kiskot, pylväät, insertin tukikehikot, kulmatapit, jäähdytysvaipat, lämmitysvaipat, kohdistuskardaanit, ristiluistit ja työntömitat, asennusjigit, suutintapin holkit, muottilukot, muunneltavat ulostyöntimet, ulostyöntölaatat ja yksilöllisesti leikatut ulostyöntötapit, ulostyöntötuet, asetuslevyt, kiilat, ruuvit ja jouset tai muut uudelleenkäytettävät osat, joita tarvitaan työkalun käyttämiseen tuotannossa. Myyjän patentoidun prosessin takia työkalut eivät yleensä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa tai siirrettävissä muihin laitteisiin.

 

Pikatoimitustakuu. Jos ostaja valitsee pikatoimituksen, myyjä takaa toimituksen ajallaan ostajan valitsemana päivänä. Jos myyjä ei pysty toimittamaan tavaroita valittuna päivänä, myyjä hyvittää suhteellisen osuuden pikatoimitusmaksusta toteutuneen toimituspäivän mukaan. Jos ostaja esimerkiksi valitsee ruiskuvalettaville tuotteille pikatoimituksen viiden arkipäivän kuluessa, mutta tilaus toimitetaan seitsemän arkipäivän kuluessa, myyjä hyvittää viiden päivän pikatoimitusmaksun ja toteutuneen seitsemän päivän pikatoimitusmaksun välisen eron. Pikatoimitustakuu ei koske vakiotoimitusaikoja, ”parhaan edellytyksen periaatteen” mukaisesti hyväksyttyjä projekteja tai rajoitetun saatavuuden palveluja.

 

Ostajan immateriaalioikeudet. Tekijänoikeudet ostajan myyjälle antamiin tiedostoihin, kaikkeen tekstiin, kuviin, ohjelmistotiedostoihin ja muihin materiaaleihin sekä kaikkiin tuotoksiin ja suunnitelmiin, mukaan lukien niiden muokkauksiin tai johdannaisiin, joita ostaja tuottaa myyjän toimittaessa palveluja, pysyvät yksinomaan ostajalla.

 

Myyjän immateriaalioikeudet. Omistajuus kaikkiin omistusoikeudellisiin ohjelmistoihin, prosesseihin ja toimenpiteisiin, jotka myyjä on kehittänyt koneistettujen osien, ruiskuvalumuottien, ruiskuvalettujen osien ja 3D-tulostettujen osien tarjouksia, analysointia, suunnittelua, automaatiota ja valmistusta varten, pysyy yksinomaan myyjällä. Tekijänoikeudet myyjän ostajalle tarjouksessa antamiin teksteihin, kuviin ja muihin materiaaleihin, pysyvät myyjällä. Ostaja ei saa poistaa mitään myyjän merkintöjä tai muuttaa myyjän immateriaalioikeuksien alaista materiaalia millään tavalla ilman myyjän kirjallista ennakkosuostumusta (joka voidaan mistä tahansa syystä evätä).

 

Alkuperämaa. Myyjä ei anna tämän sopimuksen alaisena mitään alkuperämaatodistusta, ellei asiasta ole nimenomaan sovittu kirjallisesti. Myyjä sanoutuu nimenomaisesti irti kaikista ”passiivisista” todistuksista, jotka sisältyvät ostajan asiakirjoihin tai sopimukseen liittyvään viestintään.

 

Luottamuksellisuus. ”Luottamuksellisilla tiedoilla” tarkoitetaan kaikkia niitä ostajan myyjälle paljastamia tietoja, jotka ovat ostajan tekijän- ja teollisoikeuksien alaisia, eivätkä ole julkisesti tunnettuja. Myyjä ei käytä luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen. Myyjä suojelee luottamuksellisten tietojen salaisuutta ja estää luottamuksellisten tietojen paljastumista ja luvatonta käyttöä toimimalla yhtä huolellisesti (mutta enintään kohtuudella edellytettävällä huolellisuuden tasolla) kuin omien luottamuksellisten ja tekijän- ja teollisoikeuksien alaisten tietojensa suhteen. Ostajan kirjallisesti niin pyytäessä myyjä tuhoaa kaikki luottamuksellisia tietoja sisältävät tai esittävät asiakirjat ja niiden kopiot ja pyyhkii tällaiset luottamukselliset tiedot myyjän tietokonejärjestelmistä, lukuun ottamatta sähköisesti arkistoituja sähköisiä kopioita, jotka eivät ole helposti käytettävissä. Ostajan niin pyytäessä myyjä antaa ostajalle kirjallisen vahvistuksen tällaisesta palautuksesta tai tuhoamisesta ja pyyhkimisestä.

 

Viennin noudattamisen käytäntö. Ostaja ja myyjä noudattavat tähän sopimukseen kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta kaikkia sovellettavia vientirajoituksia ja -sääntöjä. Jotta myyjä voi tehdä tarvittavat vientivalvontatarkistukset, ostaja suostuu ilmaisemaan kaikki vientivalvonnan alaisena olevat tavarat kirjallisena myyjälle ja antamaan tarvittavat tiedot tavaroiden aiotusta käytöstä. Myyjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tavaroiden lähettämisen tai tuottamisen, jos myyjällä on syytä uskoa, että tavaroiden lähetys tai myynti rikkoo vientivalvontalakia.

 

Ostaja ymmärtää, että myyjä ei hyväksy teknisiä tietoja, jotka liittyvät osiin, jotka on (1) asetettu valvonnan alaisiksi Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa, (2) EU:n jonkin jäsenvaltion vastaavassa asiakirjassa, (3) EU:n kaksikäytöstä annetussa asetuksessa 428/2009 millä tahansa tasolla lukuun ottamatta liitettä 1 tai (4) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2002 vientivalvontalaissa; Yhdistyneen kuningaskunnan vientivalvontaa koskeva määräys 2008/3231 2008 (”vientivalvontaa koskeva lainsäädäntö”). Ennen vientivalvonnan alaisten teknisten tietojen toimittamista ostajan on ilmoitettava myyjälle asiasta.

 

Ostaja vakuuttaa, että myyjälle annetut vientitiedot pitävät paikkansa ja että myyjän tarjoamia tuotteita ei suoraan tai välillisesti (1) käytetä mihinkään kemiallisiin tai biologisiin aseisiin tai ydinaseisiin liittyviin tarkoituksiin; (2) jälleenviedä, siirretä tai muulla tavoin jälleenmyydä tai luovuteta määränpäähän, yhteisölle tai henkilölle, jonka Euroopan unionin, minkä tahansa jäsenvaltion, Yhdistyneen kuningaskunnan ja/tai ostajan toimivaltaisen tuomioistuimen lait ja asetukset kieltävät, tai (3) jälleenviedä, siirretä tai muulla tavoin jälleenmyydä tai luovuteta, jos tiedetään tai epäillään, että Euroopan unionin, minkä tahansa jäsenvaltion, Yhdistyneen kuningaskunnan ja/tai ostajan toimivaltaisen tuomioistuimen lait tai asetukset kieltäisivät tuotteen aiotun käytön.

 

Kielletyt tarkoitukset. Ostaja takaa, että tämän tapahtuman alaisia tavaroita ei implantoida ihmiskehoon ja että ne eivät ole minkään sääntelyviranomaisen tarkistuksen alaisia. Ostaja vahvistaa, että sen myyjälle lähettämät suunnitelmat (esimerkiksi 3D CAD -mallit) ja ostajan suunnitelman mukaisten tavaroiden valmistus ja toimitus ei saa aikaan tavaroita, jotka rikkovat ampuma-aselakeja.

 

Vastuurajoitus. Myyjä ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään ansionmenetyksistä tai mistään epäsuorista tai välillisistä menetyksistä riippumatta siitä, perustuvatko ne sopimukseen, sopimuksen ulkopuoliseen korvausvastuuseen, lakisääteisen velvoitteen rikkomiseen tai muuhun perusteeseen. Ostaja hyväksyy, että palveluiden arvioidut maksut ja veloitukset sekä niistä todellisuudessa maksetut maksut ja veloitukset heijastavat tätä vastuunrajoitusta ja riskin jakamista. Myyjän tai sen toimittajien kokonaisvahingonkorvausvastuu ostajalle tämän sopimuksen nojalla ei koskaan ylitä kokonaismäärää, jonka ostaja on maksanut myyjälle tilauksesta, joka aiheutti vahingonkorvausvastuun.

 

Kumpikaan osapuoli ei voi rajoittaa tai poissulkea vastuutaan kuolemasta tai henkilövahingosta, joka on aiheutunut osapuolen laiminlyönnistä tai tahallisesta harhaanjohtamisesta, tavaroiden myyntilain (1979) artiklan 12 ehtojen rikkomisesta, kuluttajansuojalain (1987) mukaisista viallisista tuotteista, tai mitään muuta lakisääteistä vastuuta tai muuta vastuuta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan lain mukaan. Myyjä on vastuussa mahdollisista ennakoitavissa olevista menetyksistä ja vahingoista, jotka myyjä on aiheuttanut.

 

Patentit. Tämän tarjouksen/tilauksen aiheena olevat tavarat ja/tai palvelut saatetaan tarjota ja/tai tuottaa vähintään yhden seuraavan Yhdysvaltain patenttien alaisuudessa: 6,701,200; 6,836,699; 7,590,466; 7,496,528; 7,123,986; 7,089,082; 7,630,783; 7,299,101; 7,574,339; 7,836,573; 7,840,443; 7,957,830; 8,140,401; 8,295,971; 8,239,284; 8,745,517.

 

Tietosuoja: Myyjä käyttää ostajan antamia henkilötietoja myyjän tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

Muuta.  Jos jokin tämän sopimuksen ehto tai osaehto on tai tulee pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sitä on muutettava niin vähän kuin mahdollista sen saamiseksi päteväksi, lailliseksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi. Jos tällainen muutos ei ole mahdollinen, kyseinen ehto tai osaehto katsotaan poistetuksi. Minkään ehdon tai osaehdon muuttaminen tai poistaminen tämän kohdan mukaisesti ei vaikuta tämän sopimuksen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen muilta osin. Tätä sopimusta ja kaikkia tästä sopimuksesta tai tämän sopimuksen pääaiheesta tai muodostamisesta aiheutuvia tai siihen liittyviä ristiriitoja tai vaateita (mukaan lukien sopimussuhteen ulkopuolisia ristiriitoja tai vaateita) hallitaan ja tulkitaan Englannin ja Walesin lakien mukaan. Tähän tapahtumaan ei sovelleta YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta. Osapuolet suostuvat Englannin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan kaikissa tähän sopimukseen liittyvissä tarkoituksissa ja mahdollisissa sopimukseen liittyvissä ristiriidoissa tai vaateissa. Henkilöllä, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli, ei ole oikeutta varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (kolmansien oikeudet) 1999 mukaan panna täytäntöön minkään tämän sopimuksen ehdon mukaista etua.

 

Englannin kieli. Kaikki tämän asiakirjan nojalla tai suoraan siihen liittyen toteutetut, annetut tai asetetut asiakirjat, ilmoitukset ja oikeustoimet ovat englannin kielellä, ja kaikkien sanojen ja ilmaisujen tarkoitus tässä tarjouksessa määritellään ja tulkitaan englannin kielellä.

 

 

Protolabs, versio 12-2020